Публични покани с предмет:

Одит на проект BG051PO001-4.1.05-0158 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „КОНСТАНТИНОВ ОДИТ” ЕООД, гр. Сливен;
  2. Второ място: „ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ” ООД, гр. София;
  3. Трето място: „ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ” ООД, гр. София;
  4. Четвърто място: „В И М ОДИТ” ЕООД, гр. София;
  5. Пето място: „АФА М” ЕООД, гр. София;
  6. Шесто място: „АНЕД КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София;
  7. Седмо място: „РИМЕСА ОДИТ” ООД , гр. Разград.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 10.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9026673

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен