Публични покани с предмет:

Ремонт помощни помещения в „Детска млечна кухня”, кв. „Даме Груев”, гр. Сливен

Възлагането на обществената поръчка чрез публична покана е прекратено.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 11.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9026724

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен