Публични покани с предмет:

Услуги по логистика, информираност и публичност на проект BG161PO001/5-02/2012/032 „Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално развитие”, с две обособени позиции

Класиране на участниците:

- По обособена позиция № 1 „Разпространение на информация и публичност”:

  1. Първо място: „РЕК – АРТ” ЕООД, гр. Сливен;
  2. Второ място: „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „АБ” ЕООД, гр. Стара Загора;
  3. Трето място: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД, гр. София.

- По обособена позиция № 2 „Организиране на кръгли маси и обществени форуми за стимулиране на гражданска подкрепа”:

  1. Първо място: „РЕК – АРТ” ЕООД, гр. Сливен;
  2. Второ място: „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „АБ” ЕООД, гр. Стара Загора.

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 07 септември 2015 г., 11:26:49, размер на файла: 28.51kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 14 януари 2016 г., 11:27:26, размер на файла: 28.88kB ]


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 19.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9027150

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен