Публични покани с предмет:

Обучения и кръгли маси по проект „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „ДЕЛФИ ГРУП” ЕООД, гр. София;
  2. Второ място: „РЕСУРС КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. Айтос.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 25.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9027421

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен