Публични покани с предмет:

Изготвяне на оценка на съответствието на изготвените инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите” по проект BG161PO001/5-02/2012/032 “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално развитие”. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр. София;
  2. Второ място: „НБС - ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Варна;
  3. Трето място: „Т7 КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Пловдив.

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 07 септември 2015 г., 14:40:12, размер на файла: 27.74kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 14 януари 2016 г., 11:33:42, размер на файла: 28.00kB ]


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 28.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9027596

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен