Публични покани с предмет:

Закупуване и доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци за Община Сливен

Класиране на участниците:

- По обособена позиция № 1 „Пластмасова кофа 120 л.”:

  1. Първо място: „М и М Фрут” ООД;
  2. Второ място: „ДЕНЕКС” ООД;
  3. Трето място: „БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД” АД.

- По обособена позиция № 3 „Mетално кошче /висящо/ за отпадъци”:

  1. Първо място: „ЗИЕЛА” ООД;
  2. Второ място: „ВЕГАС 93” ООД.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 16.04.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9028335

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен