Публични покани с предмет:

Ремонт пенсионерски клубове в гр. Сливен и в населените места в общината - ремонт сграда за пенсионерски клуб в с. Крушаре, Община Сливен

Класиране на участниците:

  1. Първо място: ГД „Монткомерс”, гр. София
  2. Второ място: „Универсал Комплект” ООД, гр. Сливен
  3. Трето място: „Петер Якобсен Щрасен – унд Тиефбау ООД &КО КД”, гр. Сливен
  4. Четвърто място: „Бушандрови ДНС” ЕООД, гр. Сливен
  5. Пето място: „Метастил” ЕООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 29.04.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9028791

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен