Публични покани с предмет:

Ремонт на част от първи етаж от бивша ІІІ-та поликлиника - гр. Сливен за „Център за детско психично здраве”, в това число „Синя стая” и „Център за майчино и детско здраве”

Възлагането на обществената поръчка чрез публична покана е прекратено.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 30.04.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9028882

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен