Публични покани с предмет:

Закупуване и доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци за Община Сливен

Представена е само една оферта, която е отстранена от участие в процедурата. Поради, което не е извършено класиране на участниците.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 08.05.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9028986

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен