Публични покани с предмет:

Благоустрояване на пешеходни зони, терени за обществено обслужване, алейни площи за движение в паркоустроените зони, площадни пространства в гр. Сливен и населените места в общината

Класиране на участниците:

  1. Първо място: СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен
  2. Второ място: „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен
  3. Трето място: „Рая 52” ООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 16.05.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9029410

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен