Публични покани с предмет:

Избор на приложни специалисти – логопеди, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по три обособени позиции

Публична покана [ Размер на файла: 145.19kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 232.72kB ]

Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 155.97kB ]

Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 340.10kB ]

Образци [ Размер на файла: 131.59kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 966.55kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2014 г., 15:36:52, размер на файла: 127.54kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2014 г., 13:43:29, размер на файла: 686.45kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2014 г., 13:45:39, размер на файла: 664.97kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2014 г., 16:45:58, размер на файла: 680.25kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2015 г., 11:56:17, размер на файла: 29.56kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2015 г., 10:54:49, размер на файла: 29.44kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 17 август 2015 г., 16:40:18, размер на файла: 29.66kB ]

Допълнително споразумение - по обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 13:25:42, размер на файла: 23.74kB ]

Допълнително споразумение - по обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 13:25:42, размер на файла: 23.54kB ]

Допълнително споразумение - по обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 13:25:42, размер на файла: 23.82kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2015 г., 09:10:05, размер на файла: 29.82kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2015 г., 10:15:31, размер на файла: 29.70kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 04 януари 2016 г., 10:21:53, размер на файла: 29.66kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9034227

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен