Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Професионално обучение, курсове

Център за професионално обучение към Фондация "Регионален център за икономическо развитие", гр. Сливен

Център за професионално обучение към Сдружение Клуб "Отворено общество", гр. Сливен

Учебно звено към Център за професионално обучение към "Национална мрежа за бизнес развитие", гр. София - Бизнес център – Сливен

Професионално образование – Община Сливен

Мрежата от просветни звена, които провеждат професионално образование и обучение на територията на Община Сливен, има следния вид:

За придобиване на средно образование и професионална квалификация - втора и/ или трета квалификационна степен:

 • 8 професионални гимназии – държавни, по смисъла на чл.10 от ЗНП и чл. 19 ал. 3 на Закона за професионално образование и обучение, които се финансират от МОН.
 • 1 /едно/ Вечерно професионално училище – държавно, по смисъла на чл.10 от ЗНП и чл. 12, ал.3, т.4 от ППЗНП, в което се обучават лица, лишени от свобода;

За придобиване на първа степен на професионална квалификация, без придобиване на средно образование:

 • ПТУ към VI основно училище "Братя Миладинови" – Сливен /общинско училище/, с прием на ученици след завършен VІ клас;
 • Помощно училище "Д-р Власаки Шуманов" – Сливен /държавни специални училища по смисъла на чл.26 т.11 от ЗНП/ - 5 паралелки ПТУ, с прием на ученици след завършен VІІІ клас.

За придобиване на професионално образование и ІV квалификационна степен, след завършено средно образование, чл. 19, ал. 6 от ЗПОО:

 • 2 /два/ професионални колежа - Частен професионален колеж по мениджмънт и
 • Частен професионален търговски колеж - Сливен.

Изминалата учебна година беше успешна за професионалните гимназии по отношение на одобрени проекти за квалификация и преквалификация на безработни.

В Професионална гимназия по електротехника и електроника "Мария Кюри" – Сливен се обучават ученици, по професията "Техник на електрически инсталации" – пилотна паралелка по проект "Усъвършенстване на професионалното образование" на програма PHARE.

По програма "Инициативи на пазара на труда" на ИА PHARE приключиха успешно проекти в:

 • Професионална гимназия по химични и хранителни технологии "инж.Н.Кънев"- Сливен " По-конкурентноспособни на пазара на труда пред прага на Европейския съюз" - професионално обучение за млекопреработващи фирми;
 • Професионална гимназия по Икономика "Проф.д-р Д.Табаков" - Сливен "Насърчаване на предприемачеството" - проект разработен с училищното настоятелство на гимназията, с екип от учители и партньори от фондация Младежка инициатива за толерантност /МИТ/, подкрепени от бизнес- клуб Jobs;
 • Частен професионален колеж по менинджмънт – Сливен "Жените ще успеят" - модулно обучение по предприемачество за безработни жени и жени, които искат да стартират собствен бизнес; 11 месечен курс за професионално обучение;
 • По програма Сократ в Професионална гимназия по химични и хранителни технологии "инж.Н.Кънев"- Сливен" - Сливен приключи проект "За екологията няма езикови бариери" за обмен на групи за провеждане на производствена практика с Горско - селско училище от град Етелбруг, Люксембург

Продължава работата на Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх.Г.Козаров" - Сливен по проект "Учение през целия живот и професионално образование и обучение" по програма на ИА PHARE.

Частен професионален колеж по мениджмънт - Сливен е партньор на Фондация "Отворено общество" в изпълнение на проект "Обучение на предприемачи в съответствие с европейските критерии за бизнес" по програма "Насърчаване на младежката заетост" на Министерството на труда и социалната политика.

Като цяло, базата за традиционно изучаваните професии и специалности е много добра. Училищните ръководства полагат много усилия за създаването на база, отговаряща на съвременните изисквания и за новите професии и специалности.

Специалностите и професиите, по които се провежда обучение са от всички професионални области от утвърденият от Министерството на образованието и науката "Списък на професиите за професионално образование и обучение", 2004.

Най-голям е делът на специалностите от професионално направление "Стопанско управление и администрация" и "Производство на храни и напитки", следван от професионални направления "Електроника и автоматизация", "Електроника и енергетика", "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг", "Архитектура и строителство", "Металообработване и машиностроене", "Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати ", "Лаборант", "Производство на храни и напитки".

Положителни тенденции в работата на системата за професионално образование и обучение в общината са:

 • Трайно запазване на интересът на ученици и родителска общественост към професионалното образование и обучение.
 • Привличане на допълнителни приходи за по-добро материално - техническо осигуряване на обучението – предимно чрез работата по проекти, финансирани по програми на ЕС;
 • Разширяване на контактите с потребителите на кадри, увеличаване на участието на частни фирми, които осигуряват условия за провеждане на обучение по учебна и производствена практика;
 • Подобряване на качеството на професионалната подготовка с акцент върху практическата подготовка на учениците;
 • Засилена компютърна подготовка и овладяване на компютърни технологии;
 • Разширяване на контактите между отделните училища на територията на общината за по-пълноценно използване на съществуващата база.

Професионалните гимназии, професионалните училища, професионалните паралелки в средните общообразователни училища, основните училища и специалните училища са се ориентирали към специалности и професии, към които е налице определен обществен интерес, свързан с очаквания за бъдещо търсене на пазара на труда, за които има кадрова и материално-техническа осигуреност.

Учебните заведения разполагат с необходимите условия - материална база и учителски кадри за съвременно обучение и практическа подготовка на учениците. Продължаваме да разчитаме на Регионалната занаятчийска камара, фирми и др. за подкрепа бъдещото развитие на професионалното образование и обучение в Община Сливен.


Центрове за професионално образование в Община Сливен

Център за професионално обучение към Фондация
"Регионален център за икономическо развитие", гр. Сливен,

На основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 18/ 03.12.2003 г.)

Седалище и адрес на управление:

Гр. Сливен 8800, Област Сливен
Адрес ул. "Димитър Пехливанов" № 3-A
Тел: 0878577981, 0887811025
e-mail: redc_sliven@abv.bg
Web страница: www.redc-sliven.org
Лице за контакти: Жулиета Николова

Предлагани професии, специалности:

 1. "Сътрудник в маркетингови дейности", код 342020, "Маркетингови проучвания",
 2. "Оперативен Счетоводител", код 344030, "Оперативно счетоводство",
 3. "Икономист", код "345120, "Икономика и мениджмънт",
 4. "Оператор на компютър", код 482030, "Текстообработване",
 5. "Офис секретар", код 346020, "Административно обслужване",
 6. "Заварчик", код 521090, "Заваряване",
 7. "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" код 522040, "Топлотехника",
 8. "Монтьор на транспортна техника", код 525020, "Автотранспортна техника",
 9. "Козметик", код 815020, "Козметика",
 10. "Еколог", код 851010, "Екология и опазване на околната среда,
 11. "Сътрудник в бизнес-услуги", код 345040, "Бизнес-услуги",
 12. "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, "Малък и среден бизнес",
 13. "Шивач", код 542110, "Шивачество",
 14. "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" код 522040, "Възобновяеми енергийни източници",
 15. "Сътрудник социални дейности", код 762020, "Социална работа с деца и семейства в риск",
 16. "Сътрудник социални дейности", код 762020, "Социална работа с деца и възрастни с хронични заболявания",
 17. "Готвач", код 811070, "Производство на кулинарни изделия и напитки",
 18. "Фризьор", код 815010, "Фризьорство",
 19. "Маникюрист-педикюрист", код 815030, "Маникюр, педикюр и ноктопластика",
 20. "Работник в озеленяването", код 622030, "Озеленяване и цветарство".

Център за професионално обучение към Сдружение Клуб "Отворено общество", гр. Сливен,

На основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 01/ 26.01.2005 г.)

Седалище и адрес на управление:

Гр. Сливен 8800, Област Сливен
Адрес: ул. "Славянска" 3, п.к. 135
Тел.: 044/625235
e-mail: osc@slivenbg.net
Лице за контакти: Яни Блецов

Предлагани професии, специалности:

 1. Професия "Продавач - консултант", код 341020
  1. Специалност "Продавач - консултант", код 3410201 – втора степен на професионална квалификация.
 2. Професия "Сътрудник в бизнес услуги", код 345040
  1. Специалност "Бизнес - услуги", код 3450401 – втора степен на професионална квалификация.
 3. Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050
  1. Специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501 - втора степен на професионална квалификация.
 4. Професия "Касиер", код 345060
  1. Специалност "Касиер", код 3450601 – първа степен на професионална квалификация.
 5. Професия "Деловодител – архивист", код 345090
  1. Специалност "Деловодство и архив", код 3450901 - първа степен на професионална квалификация.
 6. Професия "Оператор на компютър", код 345100
  1. Специалност "Текстообработване", код 3451001 - първа степен на професионална квалификация.
 7. Професия "Офис – секретар", код 346020
  1. Специалност "Административно обслужване", код 3460201 - втора степен на професионална квалификация.

Изменен и допълнен с решение на УС на НАПОО (протокол № 05/ 15.06.2005 г.) с професии и специалности, както следва:

 1. Професия "Шивач", код 542110
  1. Специалност "Шивачество", код 5421101 – първа степен на професионална квалификация.
 2.  Професия "Строител", код 582030
  1.  Специалност "Помощник в строителството", код 5820301 – първа степен на професионална квалификация;
  2.  Специалност "Кофражи", код 5820302 – втора степен на професионална квалификация;
  3.  Специалност "Армировка и бетон", код 5820303 – втора степен на професионална квалификация;
  4. Специалност "Зидария", код 5820304 - втора степен на професионална квалификация;
  5. Специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305 - втора степен на професионална квалификация;
  6. Специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306 - втора степен на професионална квалификация;
  7. Специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307 - втора степен на професионална квалификация;
  8. Специалност "Бояджийски работи", код 5820309 - втора степен на професионална квалификация.
 3. Професия "Строител - монтажник", код 582040
  1. Специалност "Метални конструкции", код 5820402 - втора степен на професионална квалификация;
  2. Специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404 - втора степен на професионална квалификация.
 4. Професия "Озеленител", код 622020
  1. Специалност "Цветарство", код 6220201 - първа степен на професионална квалификация;
  2. Специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202 - първа степен на професионална квалификация.
 5. Професия "Лесовъд", код 623040
  1. Специалност "Горско стопанство", код 6230401 – втора степен на професионална квалификация.
 6. Професия "Работник в горско стопанство", код 623060
  1. Специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601 – първа степен на професионална квалификация.
 7. Професия "Социален работник", код 762020
  1. Специалност "Социални услуги на деца и семейства в риск", код 7620201 – трета степен на професионална квалификация;
  2. Специалност "Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания", код 7620202 – трета степен на професионална квалификация.
 8. Професия "Камериер", код 811030
  1. Специалност "Хотелиерство", код 8110301 – втора степен на професионална квалификация.
 9. Професия "Готвач", код 811070
  1. Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701 – втора степен на професионална квалификация.
 10. Професия "Сервитьор – барман", код 811080
  1. Специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801 - втора степен на професионална квалификация.

Бизнес център – Сливен е Учебно звено към Център за професионално обучение
към "Национална мрежа за бизнес развитие", гр. София,

На основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 18/ 03.12.2003 г.), Лицензия № 20031211

Седалище и адрес на управление:

Гр. Сливен 8800, Област Сливен
Адрес ул. "Цар Освободител" 17
Тел.: 044/622653
e-mail: bcsliven@bcsliven.org
Web страница: www.bcsliven.org
Лице за контакти: Мариета Николова

Предлагани професии, специалности:

 1. "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, втора степен на професионална квалификация, рамкова програма "Б"
 2. "Оператор на компютър", код 345100, "Текстообработване", код 3451001, първа степен на професионална квалификация, рамкова програма "А";
 3. "Офис секретар", код 346020, код 3460201, втора степен на професионална квалификация, рамкова програма "Б";
 4. "Шивач", код 542110, "Шивачество", код 5421101, първа степен на професионална квалификация, рамкова програма "А";
 5. "Мебелист", код 543040, "Мебелно производство", код 5430401, първа степен на професионална квалификация, рамкова програма "А";
 6. "Готвач", код 811070, "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701, втора степен на професионална квалификация, рамкова програма "Б";
 7. "Сервитьор барман", код 811080, "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801, втора степен на професионална квалификация, рамкова програма "Б".
 8. "Техник - животновъд", код 621040, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406.
 9. "Продавач-консултант", код 341020, специалност "Продавач-консултант", код 3410201, втора степен на професионална квалификация.
 10. "Счетоводител", код 344010, специалност "Счетоводна отчетност", код 3440101, трета степен на професионална квалификация, специалност " Счетоводство", код 3440102, втора степен на професионална квалификация.
 11. "Хлебар-сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, втора степен на професионална квалификация, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302, втора степен на професионална квалификация.
 12. "Оператор в текстилното производство", код 542030, специалност "Тъкачно производство", код 5420302 втора степен на професионална квалификация, специалност "Плетачно производство", код 5420303, втора степен на професионална квалификация.
 13. "Дърводелец", код 543030, специалност "Дърводелство", код 5430301, първа степен на професионална квалификация.
 14. "Дограмаджия", код 543050, специалност "Дърводелство", код 5430501, първа степен на професионална квалификация.
 15. "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201, трета степен на професионална квалификация.
 16. "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301, първа степен на професионална квалификация.
 17. "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401, първа степен на професионална квалификация.
 18. "Ресторантьор", код 811060, специалност "Кетеринг", код 8110603, трета степен на професионална квалификация.
 19. "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, трета степен на професионална квалификация, специалност "Селски туризъм", код 8120102, трета степен на професионална квалификация.
 20. Професия "Планински водач", код 812020, специалност "Туризъм", код 8120201, трета степен на професионална квалификация.
 21. "Социален работник", код 762020, специалност "Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания", код 7620202, трета степен на професионална квалификация.
 22. "Растениевъд", код 621030, специалност "Растениевъдство", код 6210301, първа и втора степен на професионална квалификация.
 23. "Животновъд", код 621050, специалност "Животновъдство", код 6210501, първа и втора степен на професионална квалификация.
 24. "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601
 25. "Работник в горското стопанство",код 623060, специалност "Билкарство", код 6230604
 26. "Аниматор", код 812040, "Туристическа анимация", код 8120401