Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сливен

Програма

За овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сливен

Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии.

Програмата е приета с Решение № 216 от 05.06. 2008 г. на Общински съвет - Сливен

 1. Анализ на обстановката в населените места на община Сливен
  Досега взетите мерки в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се оказват недостатъчни и поради факта, че все още не може да се намери цялостно и трайно решение на проблема с безстопанствените кучета дори и в новоприетия закон.
  Свръхпопулацията на скитащите кучета и заболяванията, чийто преносител или гостоприемник са кучетата, се явяват сериозен проблем за обществото, с многостранни измерения - хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични.
  Анализът на профилактиката и борбата с паразитозите (заболяванията сред кучетата) показва, че е налице тенденция към увеличаване. Основание за това е не само повишения брой на скитащите кучета през последните години, но и съществуващата многофакторност в реализирането на ефективен епизоотологичен и противоепидемичен контрол.
  Епидемичният процес при паразитозите се обуславя от комплексното действие на следните фактори: биологичен, природен и социален. Последният се явява основна движеща сила. Епизоотично-епидемичният процес при паразитозите е тясно свързан с влиянието на социалните фактори – характер и степен на развитие на животновъдството, брой на кучетата, състояние на ветеринарномедицинския контрол и степен на развитие на екарисажната мрежа, нивото на образование и здравна култура на населението, материалното състояние, миграционните процеси, характер на организация на здравеопазването, диспансеризация, размер на профилактичните и противоепизоотичните мерки за оздравяване на жизнената среда на човека.
  От средата на 80-те години много обективни причини (структурната реформа в селското стопанство) и субективни причини (неизпълнение на съществуващото законодателство от страна на компетентните органи) доведоха до нарушаване на цялостното изпълнение на мерките за борба с паразитозите по отношение на основния източник – кучето и до влошаване на епизоотичната ситуация.
  През последните години се наблюдава тендеция на завишаване случаите на ухапани от скитащи кучета хора на територията на страната, в това число и в Община Сливен.

 2. Цели на програмата
  На база достиженията на световната наука, собствения дългогодишен опит, детайлен анализ на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди, целите са:
  • Да се постигне нов, по-усъвършенстван и съвременен подход, способстващ за установяване на трайна тенденция за намаляване на броя на безстопанствените кучета на територията на Община Сливен.
  • Синхронизиране с изискванията поставени в нормативната уредба на Република България.
 3. Задачи на програмата
  • Овладяване популацията на бездомните кучета по формулата "Улавяне, обезпаразитяване, кастриране и връщане на място"
  • Изграждане на общински приют за бездомни животни
  • Организация, структуриране и действие на общински приют за бездомни животни
 4. Мерки за постигане целите на програмата
  1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка (за кратко наричани обработка) и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.
   1. Обработка на безстопанствените кучета в приюти, стационарни или подвижни амбулатории (съгласно чл. 40 , ал. 4 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).
   2. Обработка на безстопанствените кучета за тригодишен гратисен период, съгласно § 5 от ЗЗЖ. Приоритетно се обработват женски кучета.
   3. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация1 по райони и във връзка с молби и сигналите на граждани.
   4. Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно райониране на града в зависимост от местоположението и особеностите на района, както следва:
    Централна градска част
    Периферия на централната градска част
    Жилищни комплекси
    Квартали
    Селски и крайградски райони
   5. Залавянето на безстопанствени кучета се извършва съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ.
   6. Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл. 42, ал.2 от ЗЗЖ
   7. Настаняването на безстопанствени кучета се извършва съгласно изискванията на чл. 46 от ЗЗЖ.
   8. За настанените в приют кучетата се спазват изискванията на чл. 47. ал. 1, 2, 3, 6, 7, 8 от ЗЗЖ.
  2. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.
   1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗВМД и чл. 45 ал. 8 от ЗЗЖ.
   2. Доказано агресивни кучета, участвали в инцидент с ухапване на човек се подлагат на евтаназия съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВМД.
  3. Задомяване на безстопанствени кучета
   1. Екипът, който работи в приюта, разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане съгласно чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ.
   2. Организират се публични мероприятия за задомяване на безстопанствени кучета с прякото участие на неправителствени организации.
  4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.
   1. Регистрация се извършва от всички амбулатории и приюти, които обработват безстопанствени кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се предоставя на отговорното по надзора лице.
   2. Регистрацията се извършва в приюта чрез поддържане на регистър, в който се вписват задължително следните данни за обработените кучета:
    Идентификационен номер
    Отличителни белези на животното – пол, цвят, възраст, големина
    Дата и място на залавяне
    Дата на обработката
    Дата и място на връщане
    Отговорно по надзора физическо или юридическо лице
   3. Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.
  5. Регистрация на домашни кучета
   1. Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВМД.
   2. Екологичният отдел поддържа регистър на домашните кучета. Регистърът е изготвен съгласно Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Сливен.
   3. Таксата за домашни кучета се събира от Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Сливен.
   4. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година от неговото регистриране, съгласно чл. 39, от ЗЗЖ.
   5. Организират се кампании за обработване и регистрация на кучетата, отглеждани на открито (дворни кучета в покрайнините на града и ромските квартали, вилните зони, строежи, паркинги, предприятия и др.). В кампаниите участват общината и неправителствени организации за защита на животните /НОЗЖ/.
  6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.
   1. Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, медийна кампании и др.
   2. Презентации на ЗЗЖ, организирани от неправителствени организации за защита на животните /НОЗЖ/.
   3. Съвместна работа с ветеринарните лекари по квартали.
  7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета
   1. Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета се извършва съгласно ЗЗЖ, ЗВМД и чл. 22(1) от Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Сливен.
 5. Кампании за подобряване чистотата на градската среда
  1. Определяне на алеи за разходка на кучета.
 6. Изготвяне и провеждане на образователни програми
  1. Програмите се изработват и провеждат съвместно от НОЗЖ, постоянна комисията по опазване на околна среда, турзъм, селско и горско стопанство и постоянната комисия по образование, наука култура и вероизповедания на Общинския съвет - Сливен.
 7. Средства, ресурси и време за изпълнение на Програмата
  1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата:
   • Бюджет на Община Сливен, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ;
   • Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВМД;
   • Дарения;
   • Финансиране по проекти и от неправителствени организации.
  2. Време за изпълнение
   Съгласно §5 от Преходните и Заключителните разпоредби на ЗЗЖ в тригодишен срок от влизането в сила на закона, общинските съвети и кметовете на общини осигуряват настаняването на безстопанствените животни в приютите по чл. 41(1). Кметът на общината организира изпълнението на Програмата и ежегодно внася отчет за изпълнението й пред генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба, съгласно чл. 40 (2) от ЗЗЖ.

Общ поглед върху проблемите, свързани с безстопанствените кучета

Епизоотология и болести, които кучетата могат да пренасят пряко

 1. Инфекциозни болести:
  • Салмонелоза (паратиф) - една от най-често срещащите се инфекциозни болести по бозайниците. Причинител на заболяването са няколко типа бактерии, които са много устойчиви към външни въздействия;
  • Туберкулоза - специфична, хронична инфекциозна болест, която се характеризира с появата на туберкули (възелчета) в различни органи, които казеозират и впоследствие калцифицират. Болестта е разпространена повсеместно и от нея заболяват почти всички видове животни и човекът;
  • Бронхосептикоза (бордетелна инфекция) - заразно заболяване, което протича с признаци на бронхопневмония. Причинител е Bordetella bronchiseptica, която обитава горните дихателни пътища на повечето видове бозайници;
  • Бяс - остра заразна болест, към която са възприемчиви всички видове животни и човекът. Причинителят е вирус. Разпространява се от скитащи кучета, а в последно време и диви хищници. Заразяването става чрез ухапване или попадане на вируса върху ранички, драскотини по кожата. Инкубационният период е до 60 дни;
  • Тизерова болест - причинител е Bacillus piliformis. Като причини за развитието на заболяването се считат стресорните въздействия (лошо хранене, третиране с препарати по време експеримент и други фактори, свързани с околната среда). Инкубационният период е от 5 до 15 дни.
 2. Гъбични болести:
  • Дерматомикози (трихофития, фавус, микроспория) - микотичните болести се наричат още дерматомикози, тъй като се предизвикват от гъбички и засягат кожата на почти всички видове бозайници. Инкубационният период продължава от 8 до 30 дни.
 3. Паразитни (инвазионни) болести:
  • Токсоплазмоза - паразитно заболяване, с разнообразно протичане. Възприемчиви към болестта са всички диви и домашни животни. Токсоплазмозата е разпространена по цялото земно кълбо, както сред хората, така и сред животните;
  • Цестодози (представители на сем. Taeniidae) - към разред Cyclophylloidea спадат по-голямата част от всички цестоди. Това са най-съвършенните и най-специализираните панделковидни червеи, които паразитират предимно в топлокръвните животни – птици и бозайници;
  • Ехинококоза;
  • Дипилидиоза;
  • Нематодози;
  • Токсокароза;
 4. Кърлежовопреносимите инфекции /КПИ/:
  • Бездомните и скитащи кучета представляват един от основните резервоари на зараза за някои КПИ, най-често срещана от които е Марсилската треска. Това обстоятелство изисква системни мерки за контролиране на кучешката популация.

1 Принцип на масова кастрация – означава свободен лов, като от дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст, приоритетно женските.