Публичен регистър на община Сливен

Връзки

Профил на Община Сливен в електронния Портал за отворени данни на Република България

Общински Концесии /Община Сливен/ - търсете за Сливен


Акстър Web регистри

Насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сливен

Публичен регистър на детските градини и центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) на територията на община Сливен

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост  

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – язовири публична общинска собственост

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на община Сливен

Регистър на проектите

Регистър - актове за изработване и одобряване на устройствени планове

Регистър - издадени разрешения за строеж

Регистър - въведени в експлоатация строежи

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници


Файлове

Данни за дейности свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сливен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър за общинските предприятия на Община Сливен

Регистър на рекламни елементи

Регистър на сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Регистър на съоръженията за минерални води

Регистър за търговските дружества с общинско участие

Регистър на нестопански организации на територията на общината

Списък на обектите, подлежащи на подновяване на категоризацията през 2020 г.

Справка за заведен документ в община Сливен

Справка за финансови задължения към община Сливен

Справка за административните услуги, предоставяни от страна на община Сливен

Достъпност