Социална политика - проекти

Приложение № 1 към т. 3.1

Структура за Управление на Програми, финансирани от глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към Министерство на Здравеопазването

Отправя покана към

неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, Компонент 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност”:

Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програмата трябва да бъдат изпратени на хартиен и магнитен носител на адрес:

Министерство на здравеопазването
София 1000, пл. „Света Неделя” № 5
Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
(За подбор на неправителствени организации)

КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е 12 март 2013 г. (Важи датата на пощенското клеймо)

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници:

  • На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg;
  • На Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” на адрес www.tbprogram.bg;

За допълнителна информация: tbprogram@hdp.bgДостъпност
Хаджията - Гид на Сливен