Търгове и конкурси - Архив 2019 г.

ДЕКЕМВРИ

ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за обект 2001

Заповед № РД 05-507/30.12.2019 г.
[ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 16:23:41, размер на файла: 947.81kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 16:26:23, размер на файла: 1.24MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 16:29:07, размер на файла: 620.58kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 16:34:43, размер на файла: 209.51kB ]
[ Дата на провеждане: 14 януари 2020 г. от 15:00 часа ]

Заповед № РД 05-512/15.01.2020 г. относно прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект № 2001
[ Дата на публикуване: 16 януари 2020 г., 19:39:07, размер на файла: 136.60kB ]

Протокол за разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в търг с явно наддаване за продажба, в Обект № 2001
[ Дата на публикуване: 16 януари 2020 г., 19:39:17, размер на файла: 161.84kB ]


Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен“ за предоставяне на здравно-социална услуга в домашна среда във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Обявление
[ Дата на публикуване: 23 декември 2019 г., 09:26:40, размер на файла: 491.87kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 23 декември 2019 г., 09:26:46, размер на файла: 128.50kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 23 декември 2019 г., 09:27:20, размер на файла: 573.19kB ]

Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 15 януари 2020 г., 15:52:22, размер на файла: 375.66kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи:

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 23 декември 2019 г., 08:17:44, размер на файла: 296.82kB ]
[ Дата на провеждане: 14 януари 2020 г.; 21 януари 2020 г. ]


ОП ”Общински пазари” Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 18 декември 2019 г., 09:58:21, размер на файла: 195.65kB ]

Заповед № РД 15-3120/17.12.2019г.
[ Дата на публикуване: 18 декември 2019 г., 10:01:42, размер на файла: 439.95kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 18 декември 2019 г., 10:05:36, размер на файла: 299.05kB ]
[ Дата на провеждане: 17 януари 2020 г.; 30 януари 2020 г. ]

Заповеди спечелил търг на 17.01.2020 г.
[ Дата на публикуване: 20 януари 2020 г., 16:03:13, размер на файла: 161.38kB ]

Заповед спечелил търг на 30.01.2020 г.
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 09:28:04, размер на файла: 438.02kB ]

Договор № 3/04.02.2020 г. - Павилион № 1, Микропазар „Сини камъни”
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 12:38:22, размер на файла: 123.88kB ]

Договор № 4/17.02.2020 г. - Офис № 3, “Сграда за търговия и услуги № 4”
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 12:38:00, размер на файла: 125.89kB ]

Договор № 5/17.02.2020 г. - Офис № 8, “Сграда за търговия и услуги № 2”
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 12:38:06, размер на файла: 126.50kB ]

Договор № 6/18.02.2020 г. - Павилион № 12, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 12:38:15, размер на файла: 123.46kB ]


Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ обявява покана за процедура за избор на изпълнители за организиране на събития и празници по Проект BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Публична покана № 03/16.12.2019
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 11:06:05, размер на файла: 724.84kB ]

Оферта
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 11:07:09, размер на файла: 420.67kB ]

Изисквания към офертите
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 11:23:16, размер на файла: 336.24kB ]

Декларация на кандидата
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 11:23:22, размер на файла: 338.59kB ]

Декларация на кандидата за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 11:26:31, размер на файла: 335.47kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 11:27:46, размер на файла: 769.77kB ]

Методика за оценка на офертите
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 11:29:09, размер на файла: 370.25kB ]

Договор за услуга
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 11:29:55, размер на файла: 389.61kB ]


НОЕМВРИ

Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2019 г., 08:43:36, размер на файла: 286.05kB ]
[ Дата на провеждане: 12 декември 2019 г.; 19 декември 2019 г. ]


Община Сливен обявява прием на заявление-декларация за получаване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги във връзка с изпълнение на Проект № BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен“

Съобщение
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2019 г., 13:18:47, размер на файла: 479.06kB ]

Заявление-декларация за получаване на патронажна грижа
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2019 г., 13:18:52, размер на файла: 494.30kB ]

Декларация за информирано съгласие
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2019 г., 13:19:39, размер на файла: 381.79kB ]


Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен“ за предоставяне на здравно-социална услуга в домашна среда във връзка с утвърдена процедура за подбор

Обявление
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2019 г., 13:11:02, размер на файла: 504.87kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2019 г., 13:12:11, размер на файла: 573.19kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2019 г., 13:14:02, размер на файла: 128.50kB ]

Община Сливен удължава срока за подаване на документи връзка с публикувана обява за подбор на персонал до 06.12.2019 включително

Обява за удължаване на срока за кандидатстване
[ Дата на публикуване: 05 декември 2019 г., 11:11:42, размер на файла: 439.14kB ]

Списък на допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 10 декември 2019 г., 15:08:37, размер на файла: 371.34kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти-частна общинска собственост, представляващи, жилища, апартаменти, както следва:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2019 г., 11:50:44, размер на файла: 210.58kB ]
[ Дата на провеждане: 12 декември 2019 г.; 19 декември 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ година за индивидуално ползване на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади подробно описани в Приложение 1 и Приложение 1.1.

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2019 г., 15:55:06, размер на файла: 198.71kB ]
[ Дата на провеждане: 10 декември 2019 г. от 09:00 часа ]

Заповед № РД 15-2891/21.11.2019г.
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2019 г., 15:55:12, размер на файла: 204.65kB ]

Заповед № РД 05-494/21.11.2019г.
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2019 г., 15:58:25, размер на файла: 203.32kB ]

Заявление за участие в търг
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2019 г., 16:00:50, размер на файла: 333.79kB ]

Приложение 1
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2019 г., 16:02:50, размер на файла: 396.00kB ]

Приложение 1.1
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2019 г., 16:05:56, размер на файла: 41.47kB ]

Заповед за спечелил търг на 10.12.2019 г.
[ Дата на публикуване: 10 декември 2019 г., 10:06:33, размер на файла: 215.07kB ]


Заповед класиране за Язовир в местност „Без местност“, в землището на с. Николаево, община Сливен

Заповед № РД-15-2816/15.11.2019 г.
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2019 г., 11:44:04, размер на файла: 302.73kB ]


Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ обявява покана за процедура за избор на лектори за провеждане на тематични срещи по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1.

Публична покана № 02/19.11.2019 г.
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2019 г., 13:32:56, размер на файла: 504.49kB ]

Оферта
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2019 г., 13:38:46, размер на файла: 344.16kB ]

Изисквания към офертите
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2019 г., 13:39:05, размер на файла: 338.71kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2019 г., 13:45:53, размер на файла: 340.21kB ]

Техническа спецификация към публична покана № 2/19.11.2019 г.
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2019 г., 13:49:43, размер на файла: 577.69kB ]

Методика за оценка на офертите
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2019 г., 13:51:44, размер на файла: 355.60kB ]

Договор за услуга
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2019 г., 13:52:17, размер на файла: 384.79kB ]


ОКТОМВРИ

Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 68117.122.27 с площ от 600 кв.м., местност „Сметището”

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г., 15:44:37, размер на файла: 110.47kB ]
[ Дата на провеждане: 12 ноември 2019 г.; 19 ноември 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 28,60 кв. м., предназначен за разполагане на временен преместваем обект – павилион за търговска дейност, съгласно утвърдена схема, попадащ в поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливен, кв.„Българка“ (пред блок №13), трета зона

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2019 г., 14:21:04, размер на файла: 446.33kB ]
[ Дата на провеждане: 06 ноември 2019 г.; 13 ноември 2019 г. ]


ОП ”Общински пазари” Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари:

Заповед № РД-15-2461/11.10.2019 г.
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 13:43:49, размер на файла: 140.17kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 13:42:09, размер на файла: 94.00kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 14:16:39, размер на файла: 75.37kB ]
[ Дата на провеждане: 21 ноември 2019 г.; 05 декември 2019 г. ]

Заповеди на кмета за спечелил търг на 21.11.2019 г.
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2019 г., 16:01:03, размер на файла: 468.98kB ]

Заповед на кмета за спечелил търг на 05.12.2019 г.
[ Дата на публикуване: 09 декември 2019 г., 10:28:10, размер на файла: 439.32kB ]

Договор 23/10.12.2019 г. - Магазин № 18, “Сграда за търговия и услуги № 4”
[ Дата на публикуване: 20 декември 2019 г., 11:01:30, размер на файла: 225.91kB ]

Договор 33/20.12.2019 г. - Щанд № 10, “Покрит пазар за месни и млечни продукти”
[ Дата на публикуване: 20 декември 2019 г., 10:55:58, размер на файла: 225.94kB ]

Договор 34/20.12.2019 г. - Павилион № 1, под „Покритието” между сгради № 2 и № 4
[ Дата на публикуване: 20 декември 2019 г., 11:00:01, размер на файла: 226.34kB ]

Договор 35/20.12.2019 г. - Павилион № 4, под „Покритието” между сгради № 2 и № 4
[ Дата на публикуване: 20 декември 2019 г., 10:58:33, размер на файла: 225.91kB ]

Договор 2/09.01.2020 г. - Зала за търговия № 9, Обществена сграда № 5
[ Дата на публикуване: 13 януари 2020 г., 09:27:20, размер на файла: 226.14kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти-частна общинска собственост, представляващи, жилища, апартаменти, както следва:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 10:09:07, размер на файла: 115.37kB ]
[ Дата на провеждане: 29 октомври 2019 г.; 05 ноември 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване на  следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 10:02:30, размер на файла: 98.75kB ]
[ Дата на провеждане: 31 октомври 2019 г.; 07 ноември 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година, за индивидуално ползване  на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади  подробно описани в Приложение1 и Приложение 1.1

Заповед № РД-15-2446/08.10.2019 г.
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2019 г., 16:31:00, размер на файла: 156.65kB ]

Заповед № РД-05-485/08.10.2019 г.
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2019 г., 16:38:39, размер на файла: 106.75kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2019 г., 16:48:33, размер на файла: 101.69kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2019 г., 17:04:32, размер на файла: 27.58kB ]
[ Дата на провеждане: 29 октомври 2019 г. от 09:00 часа ]

Задължителни документи
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2019 г., 16:53:57, размер на файла: 83.58kB ]

Приложение 1
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2019 г., 16:57:37, размер на файла: 395.50kB ]

Приложение 1.1
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2019 г., 16:58:02, размер на файла: 41.28kB ]

Заповед № 05-492/06.11.2019 г. - Физически и юридически лица спечелили търга
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2019 г., 09:32:06, размер на файла: 266.44kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем поотделно на три броя части от терен публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на временни преместваеми обекти предназначени за обществено обслужване

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2019 г., 11:23:18, размер на файла: 121.13kB ]
[ Дата на провеждане: 23 октомври 2019 г. от 11:00 часа ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, отреден за обществено обслужване по ПУП на с.Бинкос, общ.Сливен

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2019 г., 11:44:58, размер на файла: 111.36kB ]
[ Дата на провеждане: 22 октомври 2019 г.; 29 октомври 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III в кв. 16, с площ от 880 кв.м, отреден за жилищно строителство по плана на с.Калояново

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2019 г., 14:47:07, размер на файла: 111.88kB ]
[ Дата на провеждане: 23 октомври 2019 г.; 30 октомври 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.563.8 по КККР - гр. Сливен, адрес на поземления имот:    гр. Сливен, кв. „Даме Груев“, ул. „Дели Ради“ № 1-3

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2019 г., 14:41:36, размер на файла: 93.94kB ]
[ Дата на провеждане: 22 октомври 2019 г.; 29 октомври 2019 г. ]


СЕПТЕМВРИ

Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следните позиции:

  • „Лекар – Специалист АГ“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 17:15:48, размер на файла: 153.38kB ]

  • „Лекар - ОПЛ“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 17:17:20, размер на файла: 153.18kB ]

  • „Теренен работник“ – 2 / две/ позиции

Обява
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 17:19:07, размер на файла: 153.41kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следните позиции:

  • „Караванен работник“ – 2 /две/ позиции:

Обява
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 16:59:19, размер на файла: 177.20kB ]

  • „Лекар  - ОПЛ“ – 1 /една/ позиция:

Обява
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 16:56:52, размер на файла: 152.51kB ]

  • „Социален работник“ – 1 /една/ позиция:

Обява
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 16:55:19, размер на файла: 152.82kB ]

  • „Уролог“ – 1 /една/ позиция:

Обява
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 17:01:06, размер на файла: 152.47kB ]

  • „Шофьор“ – 1 /една/ позиция:

Обява
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 17:07:30, размер на файла: 151.82kB ]

  • „Юрист“ – 1 /една/ позиция:

Обява
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 17:09:54, размер на файла: 152.76kB ]


ОП ”Общински пазари” Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари

Заповед № РД 15-2396/30.09.2019 г.
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 15:30:40, размер на файла: 147.29kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 15:34:30, размер на файла: 101.49kB ]

Тръжна документация
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 15:41:57, размер на файла: 56.60kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 16:28:44, размер на файла: 65.41kB ]
[ Дата на провеждане: 15 ноември 2019 г.; 28 ноември 2019 г. ]

Заповеди на кмета за спечелил търг на 15.11.2019 г.
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2019 г., 11:49:22, размер на файла: 537.23kB ]

Заповед на кмета за спечелил търг на 15.11.2019 г.
[ Дата на публикуване: 20 декември 2019 г., 11:05:37, размер на файла: 437.89kB ]

Договор 24/12.12.2019 г. - Щанд № 5, “Покрит пазар за месни и млечни продукти”
[ Дата на публикуване: 18 декември 2019 г., 10:16:49, размер на файла: 227.75kB ]

Договор 25/17.12.2019 г. - Щанд № 12, “Покрит пазар за месни и млечни продукти”
[ Дата на публикуване: 18 декември 2019 г., 10:32:14, размер на файла: 227.24kB ]

Договор 26/17.12.2019 г. - Щанд № 15, “Покрит пазар за месни и млечни продукти”
[ Дата на публикуване: 18 декември 2019 г., 10:33:51, размер на файла: 226.14kB ]

Договор 27/17.12.2019 г. - Павилион № 5, Микропазар „Дружба"
[ Дата на публикуване: 18 декември 2019 г., 10:21:26, размер на файла: 225.75kB ]

Договор 28/17.12.2019 - Павилион № 6, Микропазар „Дружба”
[ Дата на публикуване: 18 декември 2019 г., 10:23:39, размер на файла: 225.62kB ]

Договор 29/17.12.2019 г. - Павилион № 10, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 18 декември 2019 г., 10:27:29, размер на файла: 225.63kB ]

Договор 30/17.12.2019 г. - Магазин № 7, “Сграда за търговия и услуги № 2”
[ Дата на публикуване: 18 декември 2019 г., 10:25:48, размер на файла: 226.03kB ]

Договор 31/17.12.2019 г. - Щанд № 11, “Покрит пазар за месни и млечни продукти”
[ Дата на публикуване: 18 декември 2019 г., 10:32:06, размер на файла: 226.78kB ]

Договор 32/17.12.2019 г. - Щанд № 4, “Покрит пазар за месни и млечни продукти”
[ Дата на публикуване: 18 декември 2019 г., 10:14:07, размер на файла: 226.89kB ]

Договор 1/03.01.2020 г. - Павилион № 13, "Покрит пешеходен мост"
[ Дата на публикуване: 13 януари 2020 г., 09:23:30, размер на файла: 226.64kB ]


Център за социална рехабилитация и интеграция търси специалист за длъжността "Психолог": 

Обява
[ Дата на публикуване: 21 август 2019 г., 14:39:43, размер на файла: 170.23kB ]

* Съобщение: Удължава се срока за подаване на документи до 31 октомври 2019 г.
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 09:46:53, размер на файла: 95.31kB ]
[ Дата на провеждане: 15 октомври 2019 г.; 21 октомври 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на части от нежилищни имоти, публична общинска собственост

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 09:36:57, размер на файла: 144.73kB ]
[ Дата на провеждане: 17 октомври 2019 г.; 24 октомври 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, частна общинска собственост

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 09:33:25, размер на файла: 142.08kB ]
[ Дата на провеждане: 17 октомври 2019 г.; 24 октомври 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за обект 1917

Заповед № РД 05-482/27.09.2019 г.
[ Дата на публикуване: 27 септември 2019 г., 18:34:00, размер на файла: 328.32kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 27 септември 2019 г., 18:35:52, размер на файла: 469.97kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 27 септември 2019 г., 18:37:16, размер на файла: 212.38kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 27 септември 2019 г., 18:37:23, размер на файла: 99.84kB ]
[ Дата на провеждане: 14 октомври 2019 г. от 15:00 часа ]

Заповед за класиране за обект 1917
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2019 г., 09:25:31, размер на файла: 214.79kB ]

Протокол за класиране за обект 1917
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2019 г., 09:26:23, размер на файла: 222.07kB ]

Договор за обект 1917
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2019 г., 11:58:05, размер на файла: 665.45kB ]


Община Сливен обявява публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ №67338.604.152 с площ 8721 кв.м. на бул. „Хаджи Димитър”, гр. Сливен

Обява за конкурса
[ Дата на публикуване: 13 септември 2019 г., 16:57:41, размер на файла: 153.91kB ]
[ Дата на провеждане: 02 октомври 2019 г. от 10 часа ]

Заповед № РД 15-2327 от 19.09.2019г. за отмяна на Заповед № РД 15-2290 от 13.09.2019г.
[ Дата на публикуване: 19 септември 2019 г., 15:58:57, размер на файла: 548.20kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващиа помещение (лекарски кабинет) с полезна площ 42 кв.м. в бившата здравна служба в с. Ковачите, общ. Сливен, при следните условия:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 11:44:03, размер на файла: 139.83kB ]
[ Дата на провеждане: 02 октомври 2019 г.; 09 октомври 2019 г. ]


В изпълнение на Решение № 1678 от 18.07.2019г. на Общински съвет Сливен и на основание Заповед №РД 15-2157/ 20.08.2019г. на кмета на Община Сливен, ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“ гр. Сливен ще предостави:

Обявление
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 11:20:39, размер на файла: 187.12kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 69,7 кв. м., предназначен за разполагане на временен преместваем обект павилион за търговска дейност, съгласно утвърдена схема, попадащ в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 67338.560.105 по КККР на гр. Сливен

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 09:19:19, размер на файла: 163.11kB ]
[ Дата на провеждане: 02 октомври 2019 г.; 09 октомври 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за обект 1916

Заповед № РД-05-471/05.09.2019 г
[ Дата на публикуване: 05 септември 2019 г., 17:36:26, размер на файла: 329.58kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 05 септември 2019 г., 17:36:36, размер на файла: 470.99kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 05 септември 2019 г., 17:36:42, размер на файла: 212.38kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 05 септември 2019 г., 17:39:28, размер на файла: 100.08kB ]
[ Дата на провеждане: 20 септември 2019 г. от 15:00 часа ]

Заповед за класиране за обект 1916
[ Дата на публикуване: 20 септември 2019 г., 17:03:05, размер на файла: 258.56kB ]

Протокол за класиране за обект 1916
[ Дата на публикуване: 20 септември 2019 г., 17:03:11, размер на файла: 223.34kB ]

Договор за обект 1916
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 11:19:59, размер на файла: 362.24kB ]


АВГУСТ

ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за обект 1915

Заповед № РД-05-469/30.08.2019 г.
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 18:30:43, размер на файла: 328.29kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 18:34:20, размер на файла: 469.91kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 18:36:00, размер на файла: 212.55kB ]

Пакет документи 
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 18:38:52, размер на файла: 47.10kB ]
[ Дата на провеждане: 16 септември 2019 г. от 15:00 часа ]

Заповед за класиране за обект 1915
[ Дата на публикуване: 19 септември 2019 г., 12:22:24, размер на файла: 245.47kB ]

Протокол за класиране за обект 1915
[ Дата на публикуване: 19 септември 2019 г., 12:22:30, размер на файла: 207.69kB ]

Договор за обект 1915
[ Дата на публикуване: 25 септември 2019 г., 09:04:58, размер на файла: 364.72kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Технически сътрудник“ – 1 /една/ позиция.

Обява
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:43:13, размер на файла: 193.92kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Социален работник“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:41:06, размер на файла: 193.88kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Медицински специалист“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:38:39, размер на файла: 173.82kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Здравен медиатор“ – 4 /четири/ позиции

Обява
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:37:01, размер на файла: 174.35kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Художествен директор/ Медицински специалист с опит в здравното образование “ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:32:35, размер на файла: 192.36kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Модератор на дейността“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:28:59, размер на файла: 174.47kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Актьор“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:24:40, размер на файла: 179.26kB ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" - Възлагане добив на дървесина в горска територия, общинска собственост, без провеждане на открит конкурс или договаряне за Обект 1913

Заповед № РД 15-2157/20.08.2019г.
[ Дата на публикуване: 23 август 2019 г., 16:19:00, размер на файла: 153.80kB ]

Договор № 106 - За възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина
[ Дата на публикуване: 23 август 2019 г., 16:22:11, размер на файла: 304.33kB ]


Център за социална рехабилитация и интеграция търси специалист за длъжността "Психолог": 

Обява
[ Дата на публикуване: 21 август 2019 г., 14:39:43, размер на файла: 170.23kB ]
Удължава се срока за подаване на документи до 31 октомври 2019 г.


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 август 2019 г., 10:07:59, размер на файла: 96.27kB ]
[ Дата на провеждане: 10 септември 2019 г.; 17 септември 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в обект 1914

Заповед № РД-05-464/20.08.2019 г.
[ Дата на публикуване: 20 август 2019 г., размер на файла: 321.30kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 20 август 2019 г., размер на файла: 468.46kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 20 август 2019 г., размер на файла: 212.16kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 20 август 2019 г., размер на файла: 95.96kB ]
[ Дата на провеждане: 05 септември 2019 г. от 15:00 часа ]

Заповед за прекратяване на търг за обект 1914
[ Дата на публикуване: 09 септември 2019 г., 16:47:51, размер на файла: 170.33kB ]

Протокол за класиране за обект 1914 - прекратен
[ Дата на публикуване: 09 септември 2019 г., 16:54:15, размер на файла: 162.64kB ]


Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” – по 1 /една/ щатна бройка на следните общински детски градини на територията на община Сливен:

Обявление
[ Дата на публикуване: 19 август 2019 г., 08:51:49, размер на файла: 136.81kB ]

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до етап втори /тест/
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2019 г., 15:52:58, размер на файла: 136.14kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти-частна общинска собственост, както следва:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 16 август 2019 г., 10:38:17, размер на файла: 117.19kB ]
[ Дата на провеждане: 03 септември 2019 г.; 10 септември 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.532.170 по КККР - гр. Сливен

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 16 август 2019 г., 10:32:42, размер на файла: 93.02kB ]
[ Дата на провеждане: 22 август 2019 г.; 29 август 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 31 кв. м., предназначен за разполагане на временен преместваем обект – павилион за търговска дейност,  находящ се в гр. Сливен, кв. „Сини камъни“, южно от жилищен блок №24, трета зона.

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 05 август 2019 г., 13:43:45, размер на файла: 162.98kB ]
[ Дата на провеждане: 03 септември 2019 г.; 10 септември 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1912

Заповед № РД-05-454/02.08.2019 г.
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 17:02:52, размер на файла: 362.12kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 17:04:44, размер на файла: 471.31kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 17:06:24, размер на файла: 211.70kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 17:07:51, размер на файла: 96.06kB ]
[ Дата на провеждане: 20 август 2019 г. от 15.00 часа ]

Заповед за класиране за обект 1912
[ Дата на публикуване: 23 август 2019 г., 16:03:37, размер на файла: 223.17kB ]

Протокол за класиране за обект 1912
[ Дата на публикуване: 23 август 2019 г., 16:11:51, размер на файла: 207.19kB ]

Договор за обект 1912
[ Дата на публикуване: 29 август 2019 г., 16:59:05, размер на файла: 363.98kB ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект 1911

Заповед № РД-05-453/02.08.2019 г.
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 16:30:00, размер на файла: 362.52kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 16:34:20, размер на файла: 467.85kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 16:38:58, размер на файла: 211.72kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 16:45:33, размер на файла: 96.51kB ]
[ Дата на провеждане 20 август 2019 г. от 14.00 часа ]

Заповед за класиране за обект 1911
[ Дата на публикуване: 23 август 2019 г., 16:03:17, размер на файла: 225.69kB ]

Протокол за класиране за обект 1911
[ Дата на публикуване: 23 август 2019 г., 16:06:44, размер на файла: 210.46kB ]

Договор за обект 1911
[ Дата на публикуване: 29 август 2019 г., 16:46:53, размер на файла: 400.88kB ]

Анекс към Договор №108 от 29.08.2019 г.
[ Дата на публикуване: 02 юли 2020 г., 17:33:58, размер на файла: 298.11kB ]


ЮЛИ

Община Сливен приема заявления за длъжността "Личен асистент", финансирани по ПМС № 344/21.12.2018г.

Обява
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 10:02:01, размер на файла: 137.32kB ]

Заявление за кандидатстване за длъжността „Личен асистент”
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 10:06:32, размер на файла: 168.50kB ]

Декларация за лични данни
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 10:08:48, размер на файла: 164.00kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 10:12:15, размер на файла: 243.76kB ]

От 21.08.2019г. продължава прием на кандидати за лични асистенти:

Съобщение
[ Дата на публикуване: 21 август 2019 г., 14:29:45, размер на файла: 137.80kB ]


Община Сливен приема заявления за включване в механизма лична помощ, считано от 01.08.2019г.

Обява
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 09:33:37, размер на файла: 133.67kB ]

Декларация от кандидат за асистент по реда на Закона за лична помощ /ТД/
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 09:44:55, размер на файла: 13.51kB ]

Декларация от кандидат за асистент по реда на Закона за лична помощ /ЗЗДН/
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 09:45:06, размер на файла: 13.70kB ]

Заявление-Декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ /Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2/
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 09:45:14, размер на файла: 21.99kB ]

Заявление-Декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ /Приложение № 4 към чл. 6, ал. 3/
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 09:45:31, размер на файла: 27.09kB ]

Декларация за лични данни
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 09:52:29, размер на файла: 164.50kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 09:55:00, размер на файла: 186.61kB ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 юли 2019 г., 08:21:22, размер на файла: 62.94kB ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 юли 2019 г., 08:18:37, размер на файла: 66.77kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатори, както следва:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 19 юли 2019 г., 16:40:36, размер на файла: 99.20kB ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява открит конкурс за Обект № 1910

Заповед № РД-05-445/16.07.2019 г.
[ Дата на публикуване: 16 юли 2019 г., 15:50:38, размер на файла: 301.32kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 16 юли 2019 г., 15:52:38, размер на файла: 360.22kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 16 юли 2019 г., 16:05:18, размер на файла: 209.10kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 16 юли 2019 г., 15:11:35, размер на файла: 173.13kB ]
[ Дата на провеждане 01 август 2019 г. от 15.00 часа ]

Заповед за класиране за обект 1910
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 15:54:14, размер на файла: 204.45kB ]

Протокол за класиране за обект 1910
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 15:56:41, размер на файла: 189.40kB ]

Заповед № РД-05-456/08.08.2019г. - отстраняване техническа грешка
[ Дата на публикуване: 09 август 2019 г., 14:42:38, размер на файла: 177.97kB ]

Договор за обект 1910
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 16:16:59, размер на файла: 281.45kB ]

Анекс към Договор 105/12.08.2019 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, включена в условно обособен Обект № 1910
[ Дата на публикуване: 19 декември 2019 г., 15:02:00, размер на файла: 602.61kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 10 юли 2019 г., 10:24:02, размер на файла: 148.06kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 10 юли 2019 г., 10:22:17, размер на файла: 146.92kB ]


Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” - 1 /една/ щатна бройка на Детска градина „Здравец”, гр. Кермен, община Сливен, област Сливен

Обявление
[ Дата на публикуване: 10 юли 2019 г., 09:11:26, размер на файла: 182.02kB ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 01 юли 2019 г., 09:33:11, размер на файла: 66.15kB ]
[ Дата на провеждане: 18 юли 2019 г.; 23 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 01 юли 2019 г., 09:29:42, размер на файла: 101.28kB ]
[ Дата на провеждане: 30 юли 2019 г.; 07 август 2019 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 67338.90.7 с площ от 297945 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, актуван с АОС 3988 от 21.05.2019 г. – общинска собственост в землището на гр.Сливен

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 01 юли 2019 г., 09:21:35, размер на файла: 61.76kB ]
[ Дата на провеждане: 15 юли 2019 г.; 23 юли 2019 г. ]


ЮНИ

ОБЩИНА СЛИВЕН - ОПОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска  собственост, находящи се на територията на Общински пазари:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 14:06:45, размер на файла: 98.83kB ]

Заповед № РД 15-1806/28.06.2019 г.
[ Дата на публикуване: 01 юли 2019 г., 10:53:56, размер на файла: 146.51kB ]

Тръжна документация
[ Дата на публикуване: 01 юли 2019 г., 11:42:55, размер на файла: 92.12kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 01 юли 2019 г., 11:43:50, размер на файла: 69.65kB ]

Заповеди на кмета за спечелил търг на 30.07.2019 г.
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 16:49:29, размер на файла: 212.08kB ]

Заповеди на кмета за спечелил търг на 12.08.2019 г.
[ Дата на публикуване: 16 август 2019 г., 17:02:04, размер на файла: 156.89kB ]

Договор № 16/Магазин за цветя № 3, Сграда за търговия и услуги № 4
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 14:30:07, размер на файла: 127.05kB ]

Договор №17/Магазин №9, Сграда за търговия и услуги №2
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 14:41:20, размер на файла: 127.30kB ]

Договор №18/Щанд №9, Покрит пазар за месни и млечни продукти
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 14:43:47, размер на файла: 127.23kB ]

Договор № 19/Mагазин № 5, Покрит пазар за месни и млечни продукти
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 14:32:39, размер на файла: 126.67kB ]

Договор №20/Клетка №5
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 14:35:50, размер на файла: 124.43kB ]

Договор № 21/Клетка №6
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 14:38:52, размер на файла: 124.43kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на на общински нежилищен имот с обща площ 1310 кв.м., адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Ново село”, бул. „Георги Данчев“
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 09:34:47, размер на файла: 115.58kB ]
[ Дата на провеждане: 24 юли 2019 г.; 31 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг за учредяване на право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост, адрес на поземления имот: гр.Сливен, кв.Българка
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 09:01:39, размер на файла: 90.93kB ]
[ Дата на провеждане: 23 юли 2019 г.; 30 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост с площ от 855 кв.м, адрес на поземления имот: с.Гергевец, общ.Сливен
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 09:01:04, размер на файла: 91.78kB ]
[ Дата на провеждане: 23 юли 2019 г.; 30 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 08:27:44, размер на файла: 106.23kB ]
[ Дата на провеждане: 24 юли 2019 г.; 31 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти-частна общинска собственост, както следва
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 11:16:16, размер на файла: 124.55kB ]
[ Дата на провеждане: 17 юли 2019 г.; 24 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти-частна общинска собственост, както следва
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 11:13:31, размер на файла: 123.53kB ]
[ Дата на провеждане: 17 юли 2019 г.; 24 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост
[ Дата на публикуване: 26 юни 2019 г., 16:11:32, размер на файла: 66.04kB ]
[ Дата на провеждане: 16 юли 2019 г.; 23 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор № 67338.533.99 по кадастралната карта и...
[ Дата на публикуване: 20 юни 2019 г., 09:17:52, размер на файла: 124.33kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ част от павилион с полезна площ 7 кв.м. до Новоселски
[ Дата на публикуване: 19 юни 2019 г., 08:52:32, размер на файла: 174.97kB ]


Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества добита дървесина от обект 1909

Заповед обявяване по обект 1909
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:51:58, размер на файла: 40.28kB ]

Условия по обект 1909
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:52:02, размер на файла: 87.50kB ]

Проекто договор по обект 1909
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:52:07, размер на файла: 100.00kB ]

Заявление за участие по обект 1909
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:52:11, размер на файла: 52.00kB ]

Декларация по чл. 58 по обект 1909
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:52:16, размер на файла: 39.50kB ]

Заглавна страница
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:52:20, размер на файла: 29.00kB ]

Заповед за класиране за обект 1909
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:51:19, размер на файла: 267.63kB ]

Протокол за класиране за обект 1909
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:51:25, размер на файла: 249.87kB ]

Договор за обект 1909
[ Дата на публикуване: 11 юли 2019 г., 09:33:28, размер на файла: 106.00kB ]


Добив на дървесина- Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1908

Заповед процедура по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:36, размер на файла: 109.50kB ]

Заявление по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:39, размер на файла: 31.00kB ]

Условия за провеждане на процедура сеч по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:44, размер на файла: 146.50kB ]

Проекто договор по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:48, размер на файла: 101.50kB ]

Декларация по чл. 18 по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:52, размер на файла: 33.00kB ]

Декларация по чл. 18 по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:56, размер на файла: 33.00kB ]

Декларация дейности по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:59, размер на файла: 32.00kB ]

Протокол оглед по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:40:03, размер на файла: 32.50kB ]

Декларация подизпълнители по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:40:10, размер на файла: 31.50kB ]

Ценово предложение по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:41:09, размер на файла: 31.50kB ]

Заглавна страница по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:41:12, размер на файла: 31.50kB ]

Декларация лични данни
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:41:16, размер на файла: 33.50kB ]

Списък документи
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:41:20, размер на файла: 39.50kB ]

Заповед за класиране за обект 1908
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:48:02, размер на файла: 249.79kB ]

Протокол за класиране за обект 1908
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:48:09, размер на файла: 249.30kB ]

Договор за обект 1908
[ Дата на публикуване: 11 юли 2019 г., 09:33:18, размер на файла: 107.50kB ]

Анекс към Договор №102 от 05.07.2019 г.
[ Дата на публикуване: 15 януари 2020 г., 15:02:03, размер на файла: 560.18kB ]

Анекс към Договор №102 от 05.07.2019 г.
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 17:15:00, размер на файла: 468.94kB ]


Добив на дървесина- Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1907

Заповед за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:27, размер на файла: 105.00kB ]

Заявление за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:30, размер на файла: 31.00kB ]

Условия за провеждане на процедура сеч за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:34, размер на файла: 143.00kB ]

Проекто договор за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:37, размер на файла: 101.50kB ]

Декларация чл. 18 за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:42, размер на файла: 33.00kB ]

Декларация дейности за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:46, размер на файла: 32.00kB ]

Протокол оглед за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:49, размер на файла: 32.50kB ]

Декларация подизпълнители за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:53, размер на файла: 31.50kB ]

Ценово предложение за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:38:27, размер на файла: 31.50kB ]

Заглавна страница за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:13, размер на файла: 31.50kB ]

Декларация за лични данни
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:17, размер на файла: 33.50kB ]

Списък документи
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:28, размер на файла: 39.50kB ]

Заповед за класиране за обект 1907
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:44:54, размер на файла: 251.32kB ]

Протокол за класиране за обект 1907
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:45:02, размер на файла: 229.59kB ]

Договор за обект 1907
[ Дата на публикуване: 11 юли 2019 г., 09:32:30, размер на файла: 108.00kB ]


Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

Заповед за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:32:24, размер на файла: 64.00kB ]

Заявление за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:32:31, размер на файла: 28.50kB ]

Условия за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:32:39, размер на файла: 87.87kB ]

Условия за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:32:44, размер на файла: 87.87kB ]

Проекто договор за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:32:51, размер на файла: 147.50kB ]

Декларация по чл. 58 ал. 1 за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:32:55, размер на файла: 37.00kB ]

Декларация дейности за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:32:59, размер на файла: 32.50kB ]

Протокол оглед за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:35:46, размер на файла: 33.00kB ]

Списък документи за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:35:53, размер на файла: 39.00kB ]

Декларация подизпълнители за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:36:05, размер на файла: 31.50kB ]

Декларация по чл. 52 ал. 6 за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:36:10, размер на файла: 27.00kB ]

Декларация лични данни
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:36:14, размер на файла: 33.00kB ]

Заглавна страница
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:36:19, размер на файла: 31.50kB ]

Заповед за класиране за обект 1906
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:26:41, размер на файла: 254.33kB ]

Протокол за класиране за обект 1906
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:26:54, размер на файла: 248.37kB ]


УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Заповед за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:20:50, размер на файла: 64.25kB ]

Заявление за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:22:34, размер на файла: 28.50kB ]

Условия за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:22:47, размер на файла: 86.79kB ]

Проекто - договор 1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:23:00, размер на файла: 147.50kB ]

ДЕКЛАРАЦИЯ-чл.58,ал.1 за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:23:13, размер на файла: 37.00kB ]

Декларация дейности за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:23:26, размер на файла: 32.50kB ]

Протокол-оглед за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:23:38, размер на файла: 32.50kB ]

Списък документи за обект-1905Декларация подизпълнители за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:23:49, размер на файла: 31.50kB ]

Декларация подизпълнители за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:25:17, размер на файла: 31.50kB ]

ДЕКЛАРАЦИЯ-чл.52,ал.6 - Регламент 995 за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:25:37, размер на файла: 27.00kB ]

Декларация лични данни за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:25:56, размер на файла: 33.00kB ]

Заглавна страница за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:26:08, размер на файла: 31.50kB ]

Заповед за класиране за обект 1905
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:21:44, размер на файла: 255.41kB ]

Протокол за класиране за обект 1905
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:21:53, размер на файла: 251.02kB ]

Договор за обект 1905
[ Дата на публикуване: 11 юли 2019 г., 09:30:58, размер на файла: 160.50kB ]


МАЙ

ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. съгласно Приложение № 1

Заповед търг-КМЕТ 2019г
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:31:00, размер на файла: 108.12kB ]

Заповед търг-наем ЗГВР
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:31:55, размер на файла: 155.05kB ]

Обява търг-наем ОП ЗГВР
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:32:14, размер на файла: 101.50kB ]

Декларация за оглед
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:32:31, размер на файла: 109.69kB ]

Декларация за задължения
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:32:40, размер на файла: 110.13kB ]

Земеделски земи за отдаване под наем 2019 - 2020г. Приложение 1
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:32:58, размер на файла: 1.48MB ]

приложение 2 НУРЗЗОПФВРОС
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:33:06, размер на файла: 107.95kB ]

Заявление търг
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:33:46, размер на файла: 83.52kB ]

Заповед № РД 05–442 /01.07.2019г. - спечелили търг за отдаване под наем на земеделски земи за 1 (една) стопанска година 2019-2020г.
[ Дата на публикуване: 03 юли 2019 г., 11:03:41, размер на файла: 630.96kB ]

Заповед № РД-05-446/17.07.2019г. - отстраняване техническа грешка
[ Дата на публикуване: 18 юли 2019 г., 10:59:15, размер на файла: 195.57kB ]

Заповед № РД-05-458/13.08.2019г. - класирани на второ място
[ Дата на публикуване: 13 август 2019 г., 14:53:47, размер на файла: 168.56kB ]


Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост с площ от 1610 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Дружба“...:
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 08:06:33, размер на файла: 95.95kB ]
[ Дата на провеждане: 05 юни 2019 г.; 12 юни 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда със ЗП 45 кв.м., находяща се в имот № 000013, местност „Над село“, землище с.Малко Чочовени, общ.Сливен, ...:
[ Дата на публикуване: 16 май 2019 г., 10:29:30, размер на файла: 112.42kB ]
[ Дата на провеждане: 31 май 2019 г.; 07 юни 2019 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 16 май 2019 г., 08:53:13, размер на файла: 72.04kB ]
[ Дата на провеждане: 04 юни 2019 г.; 11 юни 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните части от имоти, публична общинска собственост, както следва:
[ Дата на публикуване: 15 май 2019 г., 09:18:57, размер на файла: 150.38kB ]
[ Дата на провеждане: 30 май 2019 г.; 06 юни 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващa помещение с полезна площ 10 кв.м., което е част от сграда с ид. №67338.557.62.7, намиращо се в зала „Васил Левски“, гр. Сливен, при следните условия:
[ Дата на публикуване: 15 май 2019 г., 09:18:10, размер на файла: 142.77kB ]
[ Дата на провеждане: 30 май 2019 г.; 06 юни 2019 г. ]


АПРИЛ

Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост ..., адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул.“Драган Цанков“ № 7а:
[ Дата на публикуване: 25 април 2019 г., 08:28:01, размер на файла: 97.12kB ]
[ Дата на провеждане: 15 май 2019 г.; 22 май 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за обект 1904:

Заповед № РД-05-418/23.04.2019 г.
[ Дата на публикуване: 23 април 2019 г., 18:30:47, размер на файла: 364.35kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 23 април 2019 г., 18:31:01, размер на файла: 470.23kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 23 април 2019 г., 18:31:13, размер на файла: 211.28kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 23 април 2019 г., 18:31:20, размер на файла: 102.89kB ]
[ Дата на провеждане 10 май 2019 г. от 14.00 часа ]

Заповед № РД-05-420/14.05.2019г. - класиране за обект № 1904
[ Дата на публикуване: 15 май 2019 г., 14:37:48, размер на файла: 206.73kB ]
Протокол за класиране обект № 1904
[ Дата на публикуване: 15 май 2019 г., 14:37:56, размер на файла: 211.19kB ]

ДОГОВОР № 99/28.05.2019 г. ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 16:41:04, размер на файла: 377.87kB ]

Анекс към Договор № 99 от 28.05.2019г.
[ Дата на публикуване: 15 януари 2020 г., 15:34:51, размер на файла: 299.67kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатори, както следва:
[ Дата на публикуване: 22 април 2019 г., 08:04:01, размер на файла: 101.34kB ]
[ Дата на провеждане: 07 май 2019 г.; 14 май 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващ:
[ Дата на публикуване: 19 април 2019 г., 08:22:40, размер на файла: 135.87kB ]
[ Дата на провеждане: 09 май 2019 г.; 16 май 2019 г. ]


Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор по проекта търси да назначи специалисти за изпълнение на дейности по следните позиции:

ОБЯВА 01 /„Образователен експерт“ – 1 /една/ позиция и „Образователен сътрудник“ – 1 /една/ позиция./
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 11:12:07, размер на файла: 249.64kB ]
ОБЯВА 02 /„Образователен експерт“ – 1 /една/ позиция, „Образователен сътрудник „Детски градини“ – 1 /една/ позиция и „Образователен сътрудник „Основно училище“ - 1 /една/ позиция./
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 11:12:18, размер на файла: 249.50kB ]
ОБЯВА 03 /Експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи и развитие на местни общности“ – 1 /една/ позиция./
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 11:12:27, размер на файла: 250.19kB ]
ОБЯВА 04 /„Образователен експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи” - 1 /една/ позиция./
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 11:12:35, размер на файла: 249.65kB ]
ЗАЯВЛЕНИЕ
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 11:12:44, размер на файла: 99.00kB ]
АВТОБИОГРАФИЯ
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 11:12:53, размер на файла: 117.50kB ]
ДЕКЛАРАЦИЯ /Приложение 2/
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 11:13:00, размер на файла: 97.50kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 12.00ч на 24 април 2019 г. ]


ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

ОБЯВА
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 14:46:48, размер на файла: 208.09kB ]
ЗАЯВЛЕНИЕ
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 14:47:05, размер на файла: 80.26kB ]
АВТОБИОГРАФИЯ
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 14:47:17, размер на файла: 87.44kB ]
ДЕКЛАРАЦИЯ - ОБРАЗЕЦ
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 14:47:26, размер на файла: 79.37kB ]
[ Срок за подаване на документите: от 15 април 2019 г. до 19 април 2019 г. ]

ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати до етап „Интервю” кандидати
[ Дата на публикуване: 22 април 2019 г., 15:43:25, размер на файла: 162.54kB ]


Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, детска градина „ Звездица“, в качеството си на партньор по проекта търси да назначи специалисти за изпълнение на дейности по следните позиции:

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 10:57:40, размер на файла: 262.80kB ]
[ Срок за подаване на документите: от 11 април 2019 г. до 16 април 2019 г. ]


ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 13:01:33, размер на файла: 97.86kB ]
Заповед на Кмета № РД-15-929/10.04.2019 г.
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 15:37:58, размер на файла: 143.06kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 15:38:15, размер на файла: 57.53kB ]
[ Дата на провеждане: 09 май 2019 г.; 22 май 2019 г. ]

Заповеди /Спечелил търг/
[ Дата на публикуване: 10 май 2019 г., 15:48:24, размер на файла: 167.58kB ]
Протоколи /Спечелил търг/
[ Дата на публикуване: 10 май 2019 г., 15:48:33, размер на файла: 127.32kB ]

Протоколи относно спечелилите повторния търг на 22.05.2019 г.
[ Дата на публикуване: 14 юни 2019 г., 13:49:02, размер на файла: 143.94kB ]

Заповеди за спечелили търга от 22.05.2019
[ Дата на публикуване: 14 юни 2019 г., 13:49:11, размер на файла: 199.92kB ]

Договор №9/Павилион №1 Дружба
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 10:44:00, размер на файла: 123.73kB ]

Договор №10/Павилион №3 Сини камъни
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 10:44:10, размер на файла: 125.68kB ]

Договор №11/Павилион №5 ППМ
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 10:44:16, размер на файла: 123.70kB ]

Договор №12/Офис №5 Сгр.№2
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 10:44:43, размер на файла: 126.31kB ]

Договор №13/Павилион №6 Сини камъни
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 10:44:51, размер на файла: 124.68kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващи:
[ Дата на публикуване: 03 април 2019 г., 08:24:22, размер на файла: 105.53kB ]
[ Дата на провеждане: 18 април 2019 г.; 25 април 2019 г. ]


Община Сливен набира предложения за членове на Съвета на децата
Информация
[ Дата на публикуване: 02 април 2019 г., 10:59:13, размер на файла: 89.93kB ]
Процедура за избор на членове на Съвета на децата
[ Дата на публикуване: 02 април 2019 г., 10:59:24, размер на файла: 510.39kB ]
Формуляр за кандидатстване
[ Дата на публикуване: 02 април 2019 г., 10:59:33, размер на файла: 24.50kB ]
Мотивационно писмо
[ Дата на публикуване: 02 април 2019 г., 10:59:43, размер на файла: 21.50kB ]
[ Срок за подаване на документите: 24 май 2019 г. ]


МАРТ

Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на части от нежилищни имоти, публична общинска собственост, представляващи:
[ Дата на публикуване: 29 март 2019 г., 08:08:09, размер на файла: 155.53kB ]
[ Дата на провеждане: 18 април 2019 г.; 25 април 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за местни търговци, във връзката с правното предписание на чл.38, ал.1 от „НАРЕДБАТА“ за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в обект 1903:
Заповед № РД-05-413/22.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 22 март 2019 г., 15:50:38, размер на файла: 365.96kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 22 март 2019 г., 15:50:48, размер на файла: 475.30kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 22 март 2019 г., 15:50:57, размер на файла: 211.40kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 22 март 2019 г., 15:51:09, размер на файла: 103.01kB ]
[ Дата на провеждане 08 април 2019 г. от 14.00 часа ]

Заповед № РД-05-416/10.04.2019г. - класиране за обект № 1903
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 13:39:14, размер на файла: 183.89kB ]
Протокол за класиране обект № 1903
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 13:39:26, размер на файла: 227.36kB ]

Договор № 100/05.06.2019 г. за покупко - продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 10:38:09, размер на файла: 370.93kB ]

Анекс към Договор № 100 от 05.06.2019г.
[ Дата на публикуване: 14 януари 2020 г., 17:10:58, размер на файла: 295.94kB ]

Анекс към договор № 103 от 05.07.2019г.
[ Дата на публикуване: 15 януари 2020 г., 15:00:56, размер на файла: 293.53kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Сливен, местност „Башчардак“:
[ Дата на публикуване: 19 март 2019 г., 08:22:10, размер на файла: 118.03kB ]
[ Дата на провеждане: 04 април 2019 г.; 11 април 2019 г. ]


Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Юрисконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” в Дирекция „Правна“ – 1 /една/ щатна бройка.
[ Дата на публикуване: 12 март 2019 г., 08:55:03, размер на файла: 302.43kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 25.03.2019 год. – включително ]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 08:51:34, размер на файла: 301.48kB ]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 12:22:37, размер на файла: 242.38kB ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Сливен, местност “Среди дол“, с площ от 1053 кв.м., с трайно предназначение на територията ...:
[ Дата на публикуване: 07 март 2019 г., 08:39:36, размер на файла: 94.28kB ]
[ Дата на провеждане: 22 март 2019 г.; 29 март 2019 г. ]


Община Сливен обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда на три етажа, с възможност за обекти за търговия, с площ от 890 кв.м., с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Клуцохор”:
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 09:01:10, размер на файла: 121.57kB ]
[ Дата на провеждане: 21 март 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, кв. „Комлука“, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност:
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 09:00:05, размер на файла: 94.64kB ]
[ Дата на провеждане: 21 март 2019 г.; 25 март 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Сливен, ул.”Димитър Пехливанов-Добрович” № 1, целия с площ 445,00 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет) кв. м., с трайно предназначение на територията:
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 08:59:24, размер на файла: 98.34kB ]
[ Дата на провеждане: 20 март 2019 г.; 27 март 2019 г. ]


ФЕВРУАРИ

Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 3 кв.м., предназначен за разполагане на детски атракционни (колички/клатушки) до два броя, ... находящ се пред сградата на пл. „Александър Стамболийски“ № 1, гр. Сливен, ... при следните условия:
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г., 09:00:22, размер на файла: 132.19kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 41,20 кв.м., предназначен за разполагане на временен преместваем обект - павилион за търговска дейност, ... находящ се в гр. Сливен, кв.„Сини камъни“, южно от жилищен блок №24, трета зона.:
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г., 09:00:11, размер на файла: 95.94kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ ламаринена барака с площ 24 кв.м. срещу църквата в с. Крушаре, общ. Сливен. при следните условия:
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г., 08:59:59, размер на файла: 136.40kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи, общинска собственост, представляващи кухненски блок със столова, сервизни помещения, баня, санитарен възел и 20 бр. бунгала, находящи се в почивна база на Община Сливен, къмпинг „Нестинарка“, гр. Царево при следните условия:
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г., 08:58:35, размер на файла: 108.55kB ]


ОБЯВА - ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ търси специалисти за длъжностите
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2019 г., 10:54:59, размер на файла: 97.82kB ]


ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 10:59:14, размер на файла: 95.61kB ]
[ Дата на провеждане: 15 март 2019 г.; 28 март 2019 г. ]
Заповед № РД-15-697/14.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 14 март 2019 г., 10:03:07, размер на файла: 123.11kB ]
Заповед № РД 15-773/19.03.2019 г. /Спечелил търг/
[ Дата на публикуване: 20 март 2019 г., 09:30:13, размер на файла: 143.01kB ]
Заповед № РД 15-850/29.03.2019 г. /Спечелил търг/
[ Дата на публикуване: 29 март 2019 г., 14:38:32, размер на файла: 143.18kB ]

Договор № 7 /Павилион № 8, ППМ/
[ Дата на публикуване: 24 април 2019 г., 10:32:23, размер на файла: 124.00kB ]
Договор № 8 /Офис № 9, сграда № 2/
[ Дата на публикуване: 24 април 2019 г., 10:32:32, размер на файла: 125.42kB ]


Община Сливен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 55 кв.м. и зала за хранене с площ 45 кв.м. в сградата на Автогара Сливен, при следните условия:
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 13:56:12, размер на файла: 138.40kB ]
[ Дата на провеждане: 06 март 2019 г.; 13 март 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в териториалния обхват на дейност на Община Сливен Обект № 1902:
Заповед № РД-05-402/01.02.2019 г.
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2019 г., 11:56:48, размер на файла: 358.17kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2019 г., 11:56:57, размер на файла: 459.17kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2019 г., 11:57:12, размер на файла: 210.82kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2019 г., 11:57:21, размер на файла: 102.41kB ]
[ Дата на провеждане 18 февруари 2019 г. от 14.00 часа ]

Заповед № РД-05-406/20.02.2019г. - класиране за обект № 1902
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2019 г., 15:48:22, размер на файла: 212.93kB ]
Протокол за класиране обект № 1902
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2019 г., 15:48:31, размер на файла: 178.21kB ]
Договор № 98/01.03.2019 г. за Обект 1902
[ Дата на публикуване: 01 март 2019 г., 13:37:22, размер на файла: 361.60kB ]


ЯНУАРИ

Община Сливен обявява: Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 714 кв.м., находящ се в гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, представляващ част от поземлен имот – частна общинска собственост ... при следните условия:
[ Дата на публикуване: 18 януари 2019 г., 07:58:41, размер на файла: 104.01kB ]

Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 11:14:10, размер на файла: 95.92kB ]
[ Дата на провеждане: 05 февруари 2019 г.; 12 февруари 2019 г. ]


Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следните имоти-частна общинска собственост, представляващи:
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 11:13:35, размер на файла: 98.91kB ]
[ Дата на провеждане: 04 февруари 2019 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 11:12:29, размер на файла: 62.51kB ]
[ Дата на провеждане: 05 февруари 2019 г.; 12 февруари 2019 г. ]


Oбщина Сливен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” … ще осъществи  процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа - Сливен /ОЕПГ-Сливен/
Обявление
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 10:08:29, размер на файла: 178.82kB ]
Заявление-образец
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 10:08:42, размер на файла: 53.90kB ]
Автобиография
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 10:20:12, размер на файла: 103.50kB ]
Декларация /Приложение1/
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 10:20:23, размер на файла: 74.00kB ]
Декларация /по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда/
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 10:20:37, размер на файла: 75.50kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 25.01.2019 г. включително ]

Протокол - допуснати и недопуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 14:05:40, размер на файла: 133.59kB ]


Община Сливен обявява: Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти-частна общинска собственост, както следва:
[ Дата на публикуване: 15 януари 2019 г., 09:24:26, размер на файла: 121.60kB ]
[ Дата на провеждане: 06 февруари 2019 г.; 13 февруари 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи както следва:
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 08:43:29, размер на файла: 107.51kB ]
[ Дата на провеждане: 30 януари 2019 г.; 06 февруари 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 100 кв.м., находящ се в гр. Сливен, кв. „Клуцохор“, ... при следните условия:
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 08:42:47, размер на файла: 103.58kB ]
[ Дата на провеждане: 29 януари 2019 г.; 05 февруари 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с площ: 234 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Драган Цанков“ №7а, ..., при следните условия:
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 08:41:24, размер на файла: 95.58kB ]
[ Дата на провеждане: 29 януари 2019 г.; 05 февруари 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи, общинска собственост, представляващи бракувани материални активи на Община Сливен по приложение № 1 и приложение № 2, при следните условия:
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 08:30:28, размер на файла: 108.03kB ]
Приложение № 1
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 08:31:13, размер на файла: 169.24kB ]
Приложение № 2
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 08:31:25, размер на файла: 167.06kB ]
[ Дата на провеждане: 30 януари 2019 г.; 06 февруари 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 5 кв.м. в сградата на Автогара Сливен, при следните условия:
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 08:28:06, размер на файла: 136.21kB ]
[ Дата на провеждане: 30 януари 2019 г.; 06 февруари 2019 г. ]


Община Сливен изпълнява дейности по предоставяне на социалната услуга „личен асистент”, финансирани по ПМС № 344/21.12.2018 г. и подписано Споразумение с Агенция за социално подпомагане.:
Обява
[ Дата на публикуване: 04 януари 2019 г., 15:47:15, размер на файла: 147.51kB ]
Заявление за кандидатстване за длъжността „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
[ Дата на публикуване: 04 януари 2019 г., 15:47:52, размер на файла: 168.50kB ]
Заявление за ползване на социална услуга „Личен асистент”
[ Дата на публикуване: 04 януари 2019 г., 15:48:30, размер на файла: 180.00kB ]
Приложение към заявление
[ Дата на публикуване: 04 януари 2019 г., 15:48:40, размер на файла: 186.00kB ]
Декларация лични данни
[ Дата на публикуване: 04 януари 2019 г., 15:48:49, размер на файла: 165.50kB ]
[ Срок за подаване на документите: от 07.01.2019 г. до 18.01.2019 г. ]


Анекс към Договор №90 от 20.08.2018 г.
[ Дата на публикуване: 15 януари 2020 г., 15:40:40, размер на файла: 297.96kB ]


Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП
Държавен вестник
Агенция по обществени поръчки

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен