Търговска дейност и туризъм

Списък услуги с бързи връзки към всяка една:

 1. Разрешение за търговска дейност на открито /1989/
 2. Категоризация на туристически обекти /2088/ /2047/
 3. Вписване на промяна в обстоятелства на категоризиран обект /2048/
 4. Потвърждаване/промяна на определена категория на туристически обект /2089/
 5. Издаване на дубликат на удостоверение за категоризация на туристически обект/2123/
 6. Заверка на регистър за нощувки и подаване на справка-декларация ежемесечно от юридическите лица стопанисващи местата за настаняване

1. Разрешение за търговска дейност на открито 

Формуляр по образец 1989

Правно основание: Чл.12 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност на територията на Община Сливен.

Необходими документи:

 • Заявление за търговска дейност на открито по образец;
 • Схема, утвърдена от Гл. архитект;
 • Квитанция за платена такса.

Срок за издаване: 14 дни

Срок на валидност: Срокът, за който се издава

Място на издаване на документа: Стая 111

Отговорно лице за изпълнението: Ст. експерт

2. Категоризация на туристически обекти:

Правно основание: Закон за туризма и Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията.

Необходими документи:

 • Заявление по образец до Кмета на Община Сливен;
 • Декларация по образец за регистрация в Търговския регистър;
 • правка за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта по образец;
 • Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;
 • Формуляр за определяне на категорията по образец;
 • Копие от документа за собственост на обекта;
 • Копие от документа, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на обекта;
 • Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условията за извършване на съответната туристическа дейност в обекта;
 • Оригинал на нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

Срок за издаване: Срок за издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране – 14 дни

Срок на валидност на временното удостоверение: 2 месеца

Срок на валидност на категоризацията: 5 години

Такса на услугата: съгласно Тарифата за таксите, които се събират по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма

Място на издаване на документа: Стая 111, 116 тел. 044/ 611 111/116

Отговорно лице за изпълнението: Ст. експерт "ОИЗП"

3. Вписване на промяна в обстоятелства на категоризиран обект

Правно основание: Чл. 168, и чл. 169 от Закона за туризма

Необходими документи:

 • Копие от документ удостоверяващ промяна в обстоятелствата.

Срок за издаване: 14 дни

Такса на услугата: 150 лв.

Място на издаване на документа: Стая 111, 116 тел. 044/ 611 111; 116

Отговорно лице за изпълнението: Ст.експерт "ОИЗП" 

4. Потвърждаване/промяна на определена категория на туристически обект

Декларация по образец 2089

Правно основание: Чл. 133, ал.3 от Закона за туризма

Необходими документи:

 • Декларация по образец.

Срок за издаване: 14 дни

Такса на услугата: съгласно Тарифата за таксите, които се събират по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма

Място на издаване на документа: Стая 111, 116 тел. 044/ 611 111; 611 116

Отговорно лице за изпълнението: Ст.експерт "ОИЗП"

5. Издаване на дубликат на удостоверение за категоризация на туристически обект

Завление по образец 2123

Правно основание: Чл. 145, ал.2 от Закона за туризма

Необходими документи:

 • Декларация по образец за обстоятелствата по унищожаването или изгубването на удостоверението.
 • Заявление по образец

Срок за издаване: 14 дни

Такса на услугата: съгласно Тарифата за таксите, които се събират по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма

Място на издаване на документа: Стая 111, 116 тел. 044/ 611 111; 611 116

6. Заверка на регистър за нощувки и подаване на справка-декларация ежемесечно от юридическите лица стопанисващи местата за настаняване 

Образец по чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма

Образец на декларация по чл. 116, ал. 4 от Закона за туризма

Правно основание: Чл.116 от Закона за туризма

Необходими документи:

 • Дневник /регистър/ за нощувките по образец
 • Справка-декларация за реализираните нощувки през предходния месец
 • Документ за платен туристически данък

Срок на подаване: Декларацията се подава до 15 число на месеца, следващ месеца, за който са реализирани нощувките, заедно със заверка на регистъра за нощувки

Такса на услугата: Безплатна

Място на заверка на регистъра: Стая 111,113

Отговорно лице за изпълнението: Ст. експерт "ОИЗП"