Услуга 02 Издаване на удостоверение за описание на поземлен имот

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

  • Документ за собственост;
  • Удостоверение за наследници (при необходимост);
  • Скица за имота;
  • Архитектурен проект (при необходимост);
  • Документ за платена такса;
  • Заявление по образец 02

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 25.00 лв.

Място:

  • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
  • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Главен специалист – Гл.специалист в дирекция "УТ"; Директор дирекция "УТ"

Достъпност