Услуга 05 Уведомяване за започване на строеж

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

  • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;
  • Разрешение за строеж;
  • Заявление по образец 05

Такса: няма

Място:

  • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
  • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.специалист в Дирекция "УТ"; Директор дирекция "УТ"

Достъпност