Услуга 08 Предоставяне на координати, коти, трасировъчни данни

Правно основание: ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса:

при наличие на трасировъчен план /за имот/ 13.20 лв.
без наличие на трасировъчен план /за имот/ 20.90 лв.
координати и коти на точки заплаща се само цената на копието

Място:

  • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
  • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в отдел "КР"

Достъпност