Услуга 09 Придобиване право на собственост от ползвател на имот по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗП

Правно основание: ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ

Необходими документи:

  • Заявление по образец 09
  • Удостоверение за наследници (при необходимост);
  • Документ за предоставяне право на ползване;

Такса: няма

Място:

  • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
  •  за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.експерт в отдел "Кадастър и регулация"

Достъпност