Услуга 10 Издаване на заповед за възстановяване право на собственост на бивш собственик на имот в територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Правно основание: ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ

Необходими документи:

Такса: няма

Място:

  • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
  • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.експерт в отдел "Кадастър и регулация"

Достъпност