Услуга 1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен