Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен