Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастралните планове и разписните списъци към тях

Достъпност