Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен