2132-1 Промяна в гражданското състояние при развод

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, СК

Необходими документи:

  • Документ за самоличност;
  • Заверено решение от съда за развод;
  • Съобщение за прекратен граждански брак / Образец ЕСГРАОН ТДС № 2 ПБ.

Срок за изпълнение: 3 дни

Такса: Безплатно

Място на извършване: Отдел ГР, стая 15.

Телефон за контакти: 044/611 251

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен