Съставяне на акт за смърт

Извършва се и в празнични и почивни дни

Правно основание: Закон за гражданската регистрация.

Необходими документи:

  • Съобщение за смърт, издадено от здравното заведение, където е настъпила смъртта или от компетентно медицинско лице (подписано, изведено и подпечатано);
  • Съдебно решение;
  • Постановление от Окръжна прокуратура /в случаите по чл.54/2/ от ЗГР/;
  • Лична карта (личен паспорт за лицата над 70 години, които нямат лична карта) на починалото лице;
  • Документ за самоличност на обявителя.

Срок за изпълнение: Веднага при представянето на съобщението, не по-късно от 48 ч. след настъпването на смъртта (чл.54, ал.1 от ЗГР)

Цена: Безплатно

Срок на валидност: Няма; съхранява се в Община Сливен до 130 г.

Място на извършване: отдел ГР, стая 15.

Телефони за контакти: 044/611 251 или 044/611 250

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен