Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Община Сливен

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, СК, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

  • Документ за самоличност на встъпващите в брак;
  • Искане Образец 05
  • Документ за семейно положение на чуждия гражданин, заедно с легализиран и заверен превод на български език;
  • Писмено съгласие в свободен текст на чуждия гражданин за вписване на данните му в утвърдения образец, когато се подава от пълномощник;

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 30.00 лв., 60.00 лв.

Срок на валидност: 6 месеца

Място на извършване: Отдел ГР, стая 16.

Телефони за контакти: 044/611 143, 044/611 251

Отговорно лице: нач. отдел ГР, (Гл. експерт. "Гражданско състояние")

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен