Издаване на пълни преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

  • Искане Образец 2037
  • Документ за самоличност;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на извършване:

Център за административно обслужване, I или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен