Проверка в регистрите за гражданско състояние за наличието на акт за гражданско състояние на определено лице за период от 5 години

Извършва се по искане на лица имащи право на достъп до данните по ЗГР и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Правно основание: ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

  • Искане Образец 03
  • Документ за самоличност;
  • Документи по гражданско състояние;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 7 раб. дни

Такса: 3.00 лв.

Срок на валидност:

Място на извършване: Център за административно обслужване, I или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: длъжностно лице по гражданско състояние в отдел “ГР“. 

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен