Услуга-з 2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на МРРБ И МП и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

  • Документ за самоличност.
  • Искане Образец 2077
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване, VIII работно място “Адресна регистрация”.

Телефони за контакти: 044/611 160

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел “Гражданска регистрация“.

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен