Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Технически услуги за граждани от дирекция "Устройство на територията"

Списък услуги с бързи връзки към всяка една:

 1. Издаване на скица на недвижим имот /2027/
 2. Издаване на скица - виза за проучване и проектиране /2083/
 3. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца /2399/
 4. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство /2119/
 5. Издаване на удостоверение за описание на поземлен имот /02/
 6. Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот /2082/
 7. Издаване на удостоверения за търпимост на строеж /2084/
 8. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ /2085/
 9. Издаване на удостоверение по §8, т.3 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ /01/
 10. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба /1991/
 11. Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлени имоти /2018/
 12. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план /2060/
 13. Допускане (разрешаване) изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове /2001/
 14. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /2025/
 15. Разглеждане на проекти за устройствени планове или изменения на устройствени планове /2117/
 16. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж /2054/
 17. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация /2026/
 18. Одобряване на проект – заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени /2024/
 19. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти /2023/
 20. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти /1989/
 21. Издаване на разрешение за строеж /2112/
 22. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти /2130/
 23. Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж /04/
 24. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока /2113/
 25. Уведомяване за започване на строеж /05/
 26. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа /1990/
 27. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването /2098/
 28. Издаване на констативен протокол за степен на завършеност на строежи /2063/
 29. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж /1995/
 30. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория /2062/
 31. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях /2517/
 32. Предоставяне на извадка от регулационен план в цифров вид /03/
 33. Предоставяне на координати, коти, трасировъчни данни /08/
 34. Временно ползване на тротоари и свободни общински площи /06/
 35. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план /2120/
 36. Попълване/поправка на кадастрален план /2115/
 37. Придобиване право на собственост от ползвател на имот по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗП /09/
 38. Издаване на заповед за възстановяване право на собственост на бивш собственик на имот в територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /10/

1. Издаване на скица на недвижим имот

Правно основание: ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2027

Срок за изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: 6 месеца

Такса: 9.00 лв./кв.дм.

скица по-голяма от 1 кв.дм. – по 10 лв. за всеки кв.дм.

Място:

 • За подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • За допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в отдел "Кадастър и регулация"

2. Издаване на скица - виза за проучване и проектиране

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • При строеж, реконструкция, преустройства в съсобствени обекти и помещения се предоставя изричното писмено нотариално заверено съгласие на съсобствениците;
 • Скици (при необходимост);
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2083

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: 6 месеца

Такса: 13.00 лв./кв.дм.

 • скица по-голяма от 1 кв.дм. – 10,00 лв. за всеки кв.дм.
 • само виза върху предоставена от възложителя скица – 10.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице:

 • Началник отдел "ТУА"
 • Гл. архитект на Община Сливен

3. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Скица - оригинал;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2399

Срок за изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: 6 месеца

Такса: 3.50 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в отдел "КР"

4. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2119

Срок за изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: до настъпване на нови обстоятелства

Такса: 7.50 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице:

 • Директор дирекция "УТ"
 • Гл. архитект

5. Издаване на удостоверение за описание на поземлен имот

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Скица за имота;
 • Архитектурен проект (при необходимост);
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 02

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 25.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Главен специалист – Гл.специалист в дирекция "УТ"; Директор дирекция "УТ"

6. Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 15.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Директор дирекция "УТ", Гл.специалист в дирекция "УТ"

7. Издаване на удостоверения за търпимост на строеж

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Нотариално заверена декларация от собственика за годината на изграждане на строежа (при необходимост);
 • Нотариално заверена декларация от съсед/свидетел за годината на изграждане на строежа (при необходимост);
 • Скица за имота и сградите (при необходимост);
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2084

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 20.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в Дирекция "УТ"; Гл. архитект на Община Сливен

8. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Правно основание: ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Кадастрална карта или специализирана кадастрална карта в цифров и графичен вид;
 • Скица или Удостоверение от Общинска служба "Земеделие и гори" с попълнен кадастър, когато имота/обекта е извън регулация;
 • Копие от разрешение за строеж или акт за узаконяване;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2085

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 20.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Директор дирекция "УТ", Гл.специалист в Дирекция "УТ"

9. Издаване на удостоверение по §8, т.3 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ

Правно основание: ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Кадастрална карта или специализирана кадастрална карта в цифров и графичен вид;
 • Скица или Удостоверение от Общинска служба "Земеделие и гори" с попълнен кадастър, когато имота/обекта е извън регулация;
 • Копие от разрешение за строеж или акт за узаконяване;
 • Копие от необходимите чертежи от заверената екзекутивна документация;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 01

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 20.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Директор дирекция "УТ", Гл.специалист в Дирекция "УТ"

10. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 7.50 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.архитект, Началник отдел "ТУА"

11. Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Правно основание: ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Разрешение за строеж или акт за узаконяване;
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2018

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 10.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Директор дирекция "УТ", Гл.специалист в Дирекция "УТ"

12. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост)
 • Оригинална скица на имота, издадена от СГКК, ОбСЗ
 • Задание по чл.125 ал.2 от ЗУТ (при необходимост)
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2060

Срок за изпълнение:

 • 14 дни - по чл.124а, ал.2
 • 1 месец - по чл.124а, ал.1

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 20.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен, Началник отдел "ТУА"

13. Допускане (разрешаване) изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост)
 • Скица на имота, издадена от СГКК, ОбСЗ
 • Скица с предложение за изменението
 • Задание за проектиране (при необходимост)
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2001

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 20.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен, Началник отдел "ТУА"

14. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 20.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен

15. Разглеждане на проекти за устройствени планове или изменения на устройствени планове

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Скици на имота;
 • Заповед или Решение на компетентния орган за разрешаване изработването или изменение на ПУП;
 • Задание за проектиране (при необходимост);
 • Проект за ПУП/изменение на ПУП – два броя на хартиен и електронен носител;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2117

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: До следваща промяна

Такса:

 • за ПУП до три имота 35.00 лв.
 • за ПУП над три имота 50.00 лв.
 • за преотреждане на земи от земеделски или горски фонд 100.00 лв.
 • за парцеларни планове на обекти от техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии 100.00 лв.
 • за ПУП по взаимно съгласие 25.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен

16. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост и влязло в сила решение на общото събрание при необходимост;
 • Виза за проектиране в случаите по чл.140 ал.3 от ЗУТ;
 • Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл.139, ал.5 от ЗУТ на хартиен и електронен носител;
 • Влезли в сила административни актове, които са необходимо условие за разрешаване на строителството по ЗООС, ЗБР, ЗКН и др.;
 • Оценка на съответствието, изготвена по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ;
 • Разрешително за изграждане на водовземни съоръжения – при необходимост;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2054

Срок за изпълнение:

 • 1 месец с оценка за съответствие по чл.142, ал.6, т.1 /ЕСУТ/
 • 14 дни с оценка за съответствие по чл.142, ал.6, т.2 /доклад/

Срок на валидност: 1 година

Такса:

 • с оценка за съответствие по чл.142, ал.6, т.1 /ЕСУТ/
 • за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 150.00 лв./ 2.00 лв./м2;
 • за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 200.00 лв./ 2.50 лв./м2;
 • за широкоплощни промишлени сгради и складове – на база РЗП /не по-малко от 150.00 лв./
за широкоплощни /над 2000 кв.м. РЗП/ промишлени сгради и складове /над 500 кв.м. РЗП/ на база РЗП
3.00 лв./м2;

0.50 лв./м2
 • за преустройство и реконструкция – на база РЗП /не по-малко от 75.00 лв./ 50% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
 • за одобряване на технически или работен проект, който е част от Комплексен инвестиционен проект - на база РЗП /не по-малко от 300.00 лв./ 130% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
 • за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие - на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./ 30% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
 • за топлопреносни мрежи, за външни В и К мрежи, за ЕЛ, телефонни кабелни линии и кабелни тебевизии - /не по-малко от 100.00 лв./ 1.00 лв./л.м.;
 • Вътрешни инсталации, невключени в основния инвестиционен проект на сградата – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./ 10.00 лв. за 100 кв.м. РЗП
 • с оценка за съответствие по чл.142, ал.6, т.1 /доклад/
 • за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 150.00 лв./ 1.50 лв./м2;
 • за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 175.00 лв./ 2.00 лв./м2;
 • за широкоплощни промишлени сгради и складове – на база РЗП /не по-малко от 150.00 лв.
за широкоплощни /над 2000 кв.м. РЗП/ промишлени сгради и складове /над 500 кв.м. РЗП/ на база РЗП
2.00 лв./м2;

0.50 лв./м2
 • за преустройство и реконструкция – на база РЗП /не по-малко от 75.00 лв./ 50% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
 • за одобряване на технически или работен проект, който е част от Комплексен инвестиционен проект - на база РЗП /не по-малко от 300.00 лв./ 130% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
 • за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие - на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./ 30% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
 • за топлопреносни мрежи, за външни В и К мрежи, за ЕЛ, телефонни кабелни линии и кабелни тебевизии - /не по-малко от 50.00 лв./ 0.75 за лв./л.м.;
 • Вътрешни инсталации, невключени в основния инвестиционен проект на сградата – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./ 5.00 лв. за 100 кв.м. РЗП
 • комуникационно-транспортни планове с елементи на благоустрояване – 250.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен

17. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: 1 година

Такса:

 • за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./ 0.50 лв./м2;
 • за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 75.00 лв./ 0.75 лв./м2;
 • за широкоплощни промишлени сгради и складове – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./
за широкоплощни /над 2000 кв.м. РЗП/ промишлени сгради и складове /над 500 кв.м. РЗП/ на база РЗП
0.50 лв./м2;

0.25 лв./м2
 • за преустройство и реконструкция – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./ 50% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
 • за одобряване на технически или работен проект, който е част от Комплексен инвестиционен проект - на база РЗП /не по-малко от 100.00 лв./ 130% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
 • за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие - на база РЗП /не по-малко от 35.00 лв./ 30% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
 • за топлопреносни мрежи, за външни В и К мрежи, за ЕЛ, телефонни кабелни линии и кабелни тебевизии - /не по-малко от 50.00 лв./ 0.25 лв./л.м.;

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен

18. Одобряване на проект – заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Виза за проектиране в случаите по чл.140 ал.3 от ЗУТ;
 • Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл.139, ал.5 от ЗУТ на хартиен и електронен носител;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2024

Срок за изпълнение: 1 месец

Такса: 50% от стойността за одобряване на проекти

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен

19. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Оценка за съответствие по чл.142, ал.2 от ЗУТ;
 • Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл.139, ал.5 от ЗУТ на хартиен и електронен носител;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2023

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: 1 година

Такса: както при одобряване на инвестиционни проекти

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен

20. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен и Наредба за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия, съгласно чл.56 от ЗУТ за територията на Община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Схема за разполагане, одобрена от гл.архитект на общината, в случаите, в които се изисква;
 • Разрешение за специално ползване (при необходимост);
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 1989

Срок за изпълнение: 5 дни

Такса: 75.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен

21. Издаване на разрешение за строеж

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Одобрен технически/работен/идеен инвестиционен проект;
 • Договор в нотариална форма с останалите съсобственици, когато ще се строи в съсобствен УПИ;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2112

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност:

 • 3 години, ако строителството не е започнало
 • 5 години, ако строителството е започнало, но не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите

Такса:

 • На обекти VІ-та категория 110.00 лв.;
 • На обекти V-та категория за жилищни и смесени сгради:
- до 200 кв.м. РЗП
-от 200 до 400 РЗП
- над 400 кв.м. РЗП
за нежилищни обекти:
- до 100 кв.м. РЗП
-от 100 до 200 РЗП
- над 200 кв.м. РЗП
За сградни отклонения на инж.мрежа към тях

150.00 лв.
200.00 лв.
300.00 лв.

300.00 лв.
500.00 лв.
700.00 лв.
35.00 лв.
 • На обекти ІV-та категория
За жилищни и смесени сгради:
За нежилищни обекти
За сградни отклонения на инж.мрежа към тях

800.00 лв.
1250.00 лв.
55.00 лв.
 • На обекти ІІІ-та категория
За сградни отклонения на инж.мрежа към тях
2000.00 лв.
190.00 лв.
 • На обекти ІІ-ра категория
За сградни отклонения на инж.мрежа към тях
5000.00 лв.
190.00 лв.
 • На обекти І-ва категория
За сградни отклонения на инж.мрежа към тях
6000.00 лв.
190.00 лв.
 • Разрешение за монтаж на инсталации, извън тези по чл.147, ал.1, т.2 от ЗУТ 75.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен

22. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Скица/виза за проучване и проектиране – в случаите по чл.140 ал.3 от ЗУТ;
 • Становища на инженер-конструктор, електроинженер и/или инженер по топлотехника – според вида на строежа;
 • Декларация по чл.183 от ЗУТ, когато се строи в съсобствен имот със съгласие на останалите съсобственици;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2130

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност:

 • 3 години, ако строителството не е започнало
 • 5 години, ако строителството е започнало, но не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите

Такса: 110.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен

23. Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документи за собственост (при необходимост);
 • Разрешение за строеж – оригинал;
 • Документи, обосноваващи променените обстоятелства /одобрен инвестиционен проект-преработка, нови документи за собственост и др./;
 • Нотариално заверено съгласие от лицата по чл.149, ал.2 от ЗУТ (при необходимост);
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 04

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 5% от дължимата такса за издаване на разрешение за строеж за съответната категория обекти

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен

24. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: Извършва се еднократно до изтичане на срока, за който е презаверено

Такса: 50% от дължимата такса за издаване на разрешение за строеж за съответната категория обекти

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен

25. Уведомяване за започване на строеж

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;
 • Разрешение за строеж;
 • Заявление по образец 05

Такса: няма

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.специалист в Дирекция "УТ"; Директор дирекция "УТ"

26. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Правно основание: ЗУТ

Необходими документи:

Срок за изпълнение: на посочената в заявлението дата

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 15.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в Дирекция "УТ"

27. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Констативен акт – Приложение №3 към чл.7 ал.3 т.3 от Наредба №3 на МРРБ-2 бр.;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2098

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: няма

Такса: 15.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в отдел "КР"

28. Издаване на констативен протокол за степен на завършеност на строежи

Правно основание: ЗУТ, ЗМДТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Акт обр.14 за приемане на конструкцията;
 • Разрешение за строеж или Акт за узаконяване – копие;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверката на достигнатите контролирани нива;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2063

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: няма

Такса:

 • За обекти І-ва, ІI-ра, ІII-та категория 70.00 лв.
 • За обекти ІV-та категория 50.00 лв.
 • За обекти V-та категория 30.00 лв.
 • За обекти VI-та категория 20.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.специалисти в Дирекция "УТ", Директор дирекция "УТ"

29. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 33.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. експерт в Дирекция "УТ"

30. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ;
 • Сертификат за проектни енергийни характеристики;
 • Документ от АГКК, че е изпълнено изискването на чл.175, ал.5 от ЗУТ;
 • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • Технически паспорт;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2062

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса:

 • за обекти ІV-та категория 250.00 лв.
 • за обекти ІV-та и V-та категория – преустройство със смяна на предназначението, не по-големи от 50 кв.м. 50.00 лв.
 • за жилищни сгради ІV-та и V-та категория-височина до 10 м и РЗП над 1000 кв.м. 300.00 лв.
 • за обекти V-та категория 150.00 лв
 • за обекти ІV-та категория по чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ – паркове, градини и озеленени площи до 1ха, в т.ч. атракционни паркове, паркове за отдих, аквапаркове, дендрариуми, защитни насаждения, гробищни паркове, сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги 50-100 паркоместа 30.00 лв

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице:

 • Гл. Архитект

31. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Съдебно удостоверение – когато е необходимо;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2517

Срок за изпълнение: 5 дни

Такса: 1,20 лв./за 1 страница

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.специалист в дирекция "УТ"

32. Предоставяне на извадка от регулационен план в цифров вид

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост и/или удостоверение за правоспособност;
 • CD;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 03

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 25.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Директор дирекция "УТ", Гл.специалист в дирекция "УТ"

33. Предоставяне на координати, коти, трасировъчни данни

Правно основание: ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса:

 • при наличие на трасировъчен план /за имот/ 13.20 лв.
 • без наличие на трасировъчен план /за имот/ 20.90 лв.
 • координати и коти на точки заплаща се само цената на копието

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в отдел "КР"

34. Временно ползване на тротоари и свободни общински площи

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документи за собственост;
 • Разрешение за строеж /при необходимост/;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 06

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: До приключване на строителството

Такса:

 • Първа зона гр. Сливен - 1,50 лв. на кв.м за месец
 • Втора и трета зони на гр. Сливен - 1,30 лв. на кв.м за месец
 • Четвърта и пета зони на гр. Сливен, селищните образувания, гр. Кермен и селата в общината - 0,90 лв. на кв.м за месец

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен, Гл. специалист в Дирекция "УТ"

35. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Правно основание: ЗКИР

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: До промяна в собствеността

Такса: няма

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в Дирекция "УТ"

36. Попълване/поправка на кадастрален план

Правно основание: ЗКИР

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Скица – проект в графичен вид;
 • Данни от геодезическо заснемане;
 • Проект за изменение на кадастрален план в цифров вид, съгласно чл.75 от Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г.;
 • Заявление по образец 2115

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: няма

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: гл.специалист; началник отдел "КР"

37. Придобиване право на собственост от ползвател на имот по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗП

Правно основание: ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ

Необходими документи:

 • Заявление по образец 09
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Документ за предоставяне право на ползване;

Такса: няма

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 •  за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.експерт в отдел "Кадастър и регулация"

38. Издаване на заповед за възстановяване право на собственост на бивш собственик на имот в територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Правно основание: ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ

Необходими документи:

Такса: няма

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.експерт в отдел "Кадастър и регулация"