Технически услуги за граждани от дирекция "Устройство на територията"

Списък услуги с бързи връзки към всяка една:

 1. Издаване на скица на недвижим имот /2027/
 2. Издаване на скица - виза за проучване и проектиране /2083/
 3. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца /2399/
 4. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство /2119/
 5. Издаване на удостоверение за описание на поземлен имот /02/
 6. Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот /2082/
 7. Издаване на удостоверения за търпимост на строеж /2084/
 8. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ /2085/
 9. Издаване на удостоверение по §8, т.3 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ /01/
 10. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба /1991/
 11. Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлени имоти /2018/
 12. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план /2060/
 13. Допускане (разрешаване) изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове /2001/
 14. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /2025/
 15. Oдобряване на подробен устройствен план /2117/
 16. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж /2054/
 17. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация /2026/
 18. Одобряване на проект – заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени /2024/
 19. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти /2023/
 20. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти /1989/
 21. Издаване на разрешение за строеж /2112/
 22. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти /2130/
 23. Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж /04/
 24. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока /2113/
 25. Уведомяване за започване на строеж /05/
 26. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа /1990/
 27. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването /2098/
 28. Издаване на констативен протокол за степен на завършеност на строежи /2063/
 29. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж /1995/
 30. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория /2062/
 31. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях /2517/
 32. Предоставяне на извадка от регулационен план в цифров вид /03/
 33. Предоставяне на координати, коти, трасировъчни данни /08/
 34. Временно ползване на тротоари и свободни общински площи /06/
 35. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план /2120/
 36. Одобряване изменение на кадастрален план
 37. Придобиване право на собственост от ползвател на имот по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗП /09/
 38. Издаване на заповед за възстановяване право на собственост на бивш собственик на имот в територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /10/

1. Издаване на скица на недвижим имот

Правно основание: ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2027

Срок за изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: 6 месеца

Такса: 9.00 лв./кв.дм.

скица по-голяма от 1 кв.дм. – по 10 лв. за всеки кв.дм.

Място:

 • За подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • За допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в отдел "Кадастър и регулация"


2. Издаване на скица - виза за проучване и проектиране

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • При строеж, реконструкция, преустройства в съсобствени обекти и помещения се предоставя изричното писмено нотариално заверено съгласие на съсобствениците;
 • Скици (при необходимост);
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2083

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: 6 месеца

Такса: 13.00 лв./кв.дм.

 • скица по-голяма от 1 кв.дм. – 10,00 лв. за всеки кв.дм.
 • само виза върху предоставена от възложителя скица – 10.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице:

 • Началник отдел "ТУА"
 • Гл. архитект на Община Сливен

3. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Скица - оригинал;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2399

Срок за изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: 6 месеца

Такса: 3.50 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в отдел "КР"


4. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2119

Срок за изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: до настъпване на нови обстоятелства

Такса: 7.50 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице:

 • Директор дирекция "УТ"
 • Гл. архитект

5. Издаване на удостоверение за описание на поземлен имот

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Скица за имота;
 • Архитектурен проект (при необходимост);
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 02

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 25.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Главен специалист – Гл.специалист в дирекция "УТ"; Директор дирекция "УТ"


6. Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 15.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Директор дирекция "УТ", Гл.специалист в дирекция "УТ"


7. Издаване на удостоверения за търпимост на строеж

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Нотариално заверена декларация от собственика за годината на изграждане на строежа (при необходимост);
 • Нотариално заверена декларация от съсед/свидетел за годината на изграждане на строежа (при необходимост);
 • Скица за имота и сградите (при необходимост);
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2084

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 20.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в Дирекция "УТ"; Гл. архитект на Община Сливен


8. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Правно основание: ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Кадастрална карта или специализирана кадастрална карта в цифров и графичен вид;
 • Скица или Удостоверение от Общинска служба "Земеделие и гори" с попълнен кадастър, когато имота/обекта е извън регулация;
 • Копие от разрешение за строеж или акт за узаконяване;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2085

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 20.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Директор дирекция "УТ", Гл.специалист в Дирекция "УТ"


9. Издаване на удостоверение по §8, т.3 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ

Правно основание: ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Кадастрална карта или специализирана кадастрална карта в цифров и графичен вид;
 • Скица или Удостоверение от Общинска служба "Земеделие и гори" с попълнен кадастър, когато имота/обекта е извън регулация;
 • Копие от разрешение за строеж или акт за узаконяване;
 • Копие от необходимите чертежи от заверената екзекутивна документация;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 01

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 20.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Директор дирекция "УТ", Гл.специалист в Дирекция "УТ"


10. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 7.50 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.архитект, Началник отдел "ТУА"


11. Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Правно основание: ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Разрешение за строеж или акт за узаконяване;
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2018

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 10.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Директор дирекция "УТ", Гл.специалист в Дирекция "УТ"


12. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост)
 • Оригинална скица на имота, издадена от СГКК, ОбСЗ
 • Задание по чл.125 ал.2 от ЗУТ (при необходимост)
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2060

Срок за изпълнение:

 • 14 дни - по чл.124а, ал.2
 • 1 месец - по чл.124а, ал.1

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 20.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен, Началник отдел "ТУА"


13. Допускане (разрешаване) изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост)
 • Скица на имота, издадена от СГКК, ОбСЗ
 • Скица с предложение за изменението
 • Задание за проектиране (при необходимост)
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2001

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 20.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен, Началник отдел "ТУА"


14. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 20.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен


15. Одобряване на подробен устройствен план

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Скици на имота;
 • Заповед или Решение на компетентния орган за разрешаване изработването или изменение на ПУП;
 • Задание за проектиране (при необходимост);
 • Проект за ПУП/изменение на ПУП – два броя на хартиен и електронен носител;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2117

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: До следваща промяна

Такса:

за ПУП до три имота 35.00 лв.
за ПУП над три имота 50.00 лв.
за преотреждане на земи от земеделски или горски фонд 100.00 лв.
за парцеларни планове на обекти от техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии 100.00 лв.
за ПУП по взаимно съгласие 25.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен


16. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост и влязло в сила решение на общото събрание при необходимост;
 • Виза за проектиране в случаите по чл.140 ал.3 от ЗУТ;
 • Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл.139, ал.5 от ЗУТ на хартиен и електронен носител;
 • Влезли в сила административни актове, които са необходимо условие за разрешаване на строителството по ЗООС, ЗБР, ЗКН и др.;
 • Оценка на съответствието, изготвена по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ;
 • Разрешително за изграждане на водовземни съоръжения – при необходимост;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2054

Срок за изпълнение:

 • 1 месец с оценка за съответствие по чл.142, ал.6, т.1 /ЕСУТ/
 • 14 дни с оценка за съответствие по чл.142, ал.6, т.2 /доклад/

Срок на валидност: 1 година

Такса:

 • с оценка за съответствие по чл.142, ал.6, т.1 /ЕСУТ/
за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 150.00 лв./ 2.00 лв./м2;
за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 200.00 лв./ 2.50 лв./м2;
за широкоплощни промишлени сгради и складове – на база РЗП /не по-малко от 150.00 лв./
за широкоплощни /над 2000 кв.м. РЗП/ промишлени сгради и складове /над 500 кв.м. РЗП/ на база РЗП
3.00 лв./м2;

0.50 лв./м2
за преустройство и реконструкция – на база РЗП /не по-малко от 75.00 лв./ 50% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
за одобряване на технически или работен проект, който е част от Комплексен инвестиционен проект - на база РЗП /не по-малко от 300.00 лв./ 130% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие - на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./ 30% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
за топлопреносни мрежи, за външни В и К мрежи, за ЕЛ, телефонни кабелни линии и кабелни тебевизии - /не по-малко от 100.00 лв./ 1.00 лв./л.м.;
Вътрешни инсталации, невключени в основния инвестиционен проект на сградата – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./ 10.00 лв. за 100 кв.м. РЗП
 • с оценка за съответствие по чл.142, ал.6, т.1 /доклад/
за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 150.00 лв./ 1.50 лв./м2;
за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 175.00 лв./ 2.00 лв./м2;
за широкоплощни промишлени сгради и складове – на база РЗП /не по-малко от 150.00 лв.
за широкоплощни /над 2000 кв.м. РЗП/ промишлени сгради и складове /над 500 кв.м. РЗП/ на база РЗП
2.00 лв./м2;

0.50 лв./м2
за преустройство и реконструкция – на база РЗП /не по-малко от 75.00 лв./ 50% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
за одобряване на технически или работен проект, който е част от Комплексен инвестиционен проект - на база РЗП /не по-малко от 300.00 лв./ 130% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие - на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./ 30% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
за топлопреносни мрежи, за външни В и К мрежи, за ЕЛ, телефонни кабелни линии и кабелни тебевизии - /не по-малко от 50.00 лв./ 0.75 за лв./л.м.;
Вътрешни инсталации, невключени в основния инвестиционен проект на сградата – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./ 5.00 лв. за 100 кв.м. РЗП
 • комуникационно-транспортни планове с елементи на благоустрояване – 250.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен


17. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: 1 година

Такса:

за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./ 0.50 лв./м2;
за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 75.00 лв./ 0.75 лв./м2;
за широкоплощни промишлени сгради и складове – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./
за широкоплощни /над 2000 кв.м. РЗП/ промишлени сгради и складове /над 500 кв.м. РЗП/ на база РЗП
0.50 лв./м2;

0.25 лв./м2
за преустройство и реконструкция – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./ 50% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
за одобряване на технически или работен проект, който е част от Комплексен инвестиционен проект - на база РЗП /не по-малко от 100.00 лв./ 130% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие - на база РЗП /не по-малко от 35.00 лв./ 30% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
за топлопреносни мрежи, за външни В и К мрежи, за ЕЛ, телефонни кабелни линии и кабелни тебевизии - /не по-малко от 50.00 лв./ 0.25 лв./л.м.;

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен


18. Одобряване на проект – заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Виза за проектиране в случаите по чл.140 ал.3 от ЗУТ;
 • Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл.139, ал.5 от ЗУТ на хартиен и електронен носител;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2024

Срок за изпълнение: 1 месец

Такса: 50% от стойността за одобряване на проекти

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен


19. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Оценка за съответствие по чл.142, ал.2 от ЗУТ;
 • Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл.139, ал.5 от ЗУТ на хартиен и електронен носител;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2023

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: 1 година

Такса: както при одобряване на инвестиционни проекти

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен


20. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен и Наредба за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия, съгласно чл.56 от ЗУТ за територията на Община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Схема за разполагане, одобрена от гл.архитект на общината, в случаите, в които се изисква;
 • Разрешение за специално ползване (при необходимост);
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 1989

Срок за изпълнение: 5 дни

Такса: 75.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен


21. Издаване на разрешение за строеж

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Одобрен технически/работен/идеен инвестиционен проект;
 • Договор в нотариална форма с останалите съсобственици, когато ще се строи в съсобствен УПИ;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2112

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност:

3 години, ако строителството не е започнало
5 години, ако строителството е започнало, но не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите

Такса:

На обекти VІ-та категория 110.00 лв.;
На обекти V-та категория за жилищни и смесени сгради:
- до 200 кв.м. РЗП
-от 200 до 400 РЗП
- над 400 кв.м. РЗП
за нежилищни обекти:
- до 100 кв.м. РЗП
-от 100 до 200 РЗП
- над 200 кв.м. РЗП
За сградни отклонения на инж.мрежа към тях

150.00 лв.
200.00 лв.
300.00 лв.

300.00 лв.
500.00 лв.
700.00 лв.
35.00 лв.
На обекти ІV-та категория
За жилищни и смесени сгради:
За нежилищни обекти
За сградни отклонения на инж.мрежа към тях

800.00 лв.
1250.00 лв.
55.00 лв.
На обекти ІІІ-та категория
За сградни отклонения на инж.мрежа към тях
2000.00 лв.
190.00 лв.
На обекти ІІ-ра категория
За сградни отклонения на инж.мрежа към тях
5000.00 лв.
190.00 лв.
На обекти І-ва категория
За сградни отклонения на инж.мрежа към тях
6000.00 лв.
190.00 лв.
Разрешение за монтаж на инсталации, извън тези по чл.147, ал.1, т.2 от ЗУТ 75.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен


22. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Скица/виза за проучване и проектиране – в случаите по чл.140 ал.3 от ЗУТ;
 • Становища на инженер-конструктор, електроинженер и/или инженер по топлотехника – според вида на строежа;
 • Декларация по чл.183 от ЗУТ, когато се строи в съсобствен имот със съгласие на останалите съсобственици;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2130

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност:

3 години, ако строителството не е започнало
5 години, ако строителството е започнало, но не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите

Такса: 110.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен


23. Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документи за собственост (при необходимост);
 • Разрешение за строеж – оригинал;
 • Документи, обосноваващи променените обстоятелства /одобрен инвестиционен проект-преработка, нови документи за собственост и др./;
 • Нотариално заверено съгласие от лицата по чл.149, ал.2 от ЗУТ (при необходимост);
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 04

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 5% от дължимата такса за издаване на разрешение за строеж за съответната категория обекти

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен


24. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: Извършва се еднократно до изтичане на срока, за който е презаверено

Такса: 50% от дължимата такса за издаване на разрешение за строеж за съответната категория обекти

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен


25. Уведомяване за започване на строеж

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;
 • Разрешение за строеж;
 • Заявление по образец 05

Такса: няма

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.специалист в Дирекция "УТ"; Директор дирекция "УТ"


26. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Правно основание: ЗУТ

Необходими документи:

Срок за изпълнение: на посочената в заявлението дата

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 15.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в Дирекция "УТ"


27. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Констативен акт – Приложение №3 към чл.7 ал.3 т.3 от Наредба №3 на МРРБ-2 бр.;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2098

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: няма

Такса: 15.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в отдел "КР"


28. Издаване на констативен протокол за степен на завършеност на строежи

Правно основание: ЗУТ, ЗМДТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Акт обр.14 за приемане на конструкцията;
 • Разрешение за строеж или Акт за узаконяване – копие;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверката на достигнатите контролирани нива;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2063

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: няма

Такса:

 • За обекти І-ва, ІI-ра, ІII-та категория 70.00 лв.
 • За обекти ІV-та категория 50.00 лв.
 • За обекти V-та категория 30.00 лв.
 • За обекти VI-та категория 20.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.специалисти в Дирекция "УТ", Директор дирекция "УТ"


29. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 33.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. експерт в Дирекция "УТ"


30. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ;
 • Сертификат за проектни енергийни характеристики;
 • Документ от АГКК, че е изпълнено изискването на чл.175, ал.5 от ЗУТ;
 • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • Технически паспорт;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2062

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса:

за обекти ІV-та категория 250.00 лв.
за обекти ІV-та и V-та категория – преустройство със смяна на предназначението, не по-големи от 50 кв.м. 50.00 лв.
за жилищни сгради ІV-та и V-та категория-височина до 10 м и РЗП над 1000 кв.м. 300.00 лв.
за обекти V-та категория 150.00 лв
за обекти ІV-та категория по чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ – паркове, градини и озеленени площи до 1ха, в т.ч. атракционни паркове, паркове за отдих, аквапаркове, дендрариуми, защитни насаждения, гробищни паркове, сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги 50-100 паркоместа 30.00 лв

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице:

 • Гл. Архитект

31. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Съдебно удостоверение – когато е необходимо;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 2517

Срок за изпълнение: 5 дни

Такса: 1,20 лв./за 1 страница

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.специалист в дирекция "УТ"


32. Предоставяне на извадка от регулационен план в цифров вид

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документ за собственост и/или удостоверение за правоспособност;
 • CD;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 03

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 25.00 лв.

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Директор дирекция "УТ", Гл.специалист в дирекция "УТ"


33. Предоставяне на координати, коти, трасировъчни данни

Правно основание: ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса:

при наличие на трасировъчен план /за имот/ 13.20 лв.
без наличие на трасировъчен план /за имот/ 20.90 лв.
координати и коти на точки заплаща се само цената на копието

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в отдел "КР"


34. Временно ползване на тротоари и свободни общински площи

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Документи за собственост;
 • Разрешение за строеж /при необходимост/;
 • Документ за платена такса;
 • Заявление по образец 06

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: До приключване на строителството

Такса:

 • Първа зона гр. Сливен - 1,50 лв. на кв.м за месец
 • Втора и трета зони на гр. Сливен - 1,30 лв. на кв.м за месец
 • Четвърта и пета зони на гр. Сливен, селищните образувания, гр. Кермен и селата в общината - 0,90 лв. на кв.м за месец

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен, Гл. специалист в Дирекция "УТ"


35. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Правно основание: ЗКИР

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: До промяна в собствеността

Такса: няма

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в Дирекция "УТ"


36. Oдобряване изменение на кадастрален план

Правно основание: ЗКИР

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Скица – проект в графичен вид;
 • Данни от геодезическо заснемане;
 • Проект за изменение на кадастрален план в цифров вид, съгласно чл.75 от Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г.;
 • Заявление по образец 2115

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: няма

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: гл.специалист; началник отдел "КР"


37. Придобиване право на собственост от ползвател на имот по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗП

Правно основание: ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ

Необходими документи:

 • Заявление по образец 09
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Документ за предоставяне право на ползване;

Такса: няма

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 •  за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.експерт в отдел "Кадастър и регулация"


38. Издаване на заповед за възстановяване право на собственост на бивш собственик на имот в територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Правно основание: ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ

Необходими документи:

Такса: няма

Място:

 • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
 • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.експерт в отдел "Кадастър и регулация"

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен