Закони и наредби

Конституция на Република България

Закон за администрацията

Административнопроцесуален кодекс

Наредба за Административния регистър

Закон за държавния служител

Закон за достъп до обществена информация

Достъпност