Защитена местност „Букова гора“

ЗМ „Букова гора“, представлява буферна зона на поддържан резерват „Сини бряг“. Целта е да се увеличи територията на резервата и да се опазят ценни дървесни местообитания и съобщества. Резерватът и защитената местност представляват стара букова гора и е подходящо местообитание на много видове като благороден елен, сърна, вълк, мишелов, кълвачи и много други. Насажденията в нея са високостъблени на различна възраст, от 25 до 120 години от видовете бук, зимен дъб и габър. Проектирани отгледни и възобновителни сечи, чиято интензивност не превишава 20% и отговаря на статута на защитената местност. Проведените до този момент /2014 г./ сечи не оказват влияние върху растителността в резерват „Сини бряг“. Застрашаващи фактори за буковите гори са интензивно горско стопанство, твърде кратък турнус на сеч, изкореняване, внасяне на вредни вещества по въздуха, вреди от дивеч, би следвало да се обърне сериозно внимание на този проблем. При теренни обходи 2014 г. са констатирани интензивни сечи в защитената местност.

Площ: 151.9 хектара

Местоположение: 42°51'57.8"N 26°02'13.2"E с. Божевци, община Сливен.

Биоразнообразие:

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-528 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;
2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на местността;
3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита;
4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;
5. Забранява се ловуване;
6. Забранява се залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;
7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;
9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект пасищни площи;
10. Разрешава се косене на сено и селскостопанска дейност традиционно провеждана в района.

Достъпност