Защитена местност “Лале баир”

Защитена местност “Лале баир”


Местност „Лале баир“ е разположена източно от с. Сотиря, на 600 м н.в. в източната част на ПП Сините камъни. Местността е обявена с цел опазване на терциерен реликт – арабска етионема, който се среща на 1-2 места в България. Ценен вид за опазване на българската флора и биоразнообразието в района.

Площ: 10.2 хектара

Местоположение с координати: N 42.68725; E 26.42378

Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Сотиря

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-937 от 20.12.2011 г., бр. 10/2012 на ДВ

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид арабска етионема (Aethionema arabicum) и неговото местообитание.
Отрицателно действащи фактори. Малката площ на находището в страната, малочислената популация и локализацията й в район на активна пряка и косвена антропогенна дейност, заплашват вида от пълно унищожаване.
Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се внасяне на неместни растителни видове;
4. Забранява се паша на домашни животни в периода от 15 април до 15 юли;
5. Забранява се палене на огън.

Достъпност