Защитена местност "Тракийски клин"

ЗМ „Тракийски клин“ се намира източно от с. Сотиря, близо до ЗМ „Лале баир“. Идеята и целта на защитената местност е да се опази местообитанието на балкански ендемит и терциерен реликт, а именно вида тракийски клин /Astracantha thracica/. Има изработен и одобрен Плаз за действие за опазване на вида 2014-2023 г. Той е включен в Закона за биологичното разнообразие, като „уязвим“, както и в Червената книга на България като „застрашен“. Среща се само на четири места в България като голяма част са в защитени територии и зони. Разпространява се на открити скалисти места, често ерозирали. Видът представлява бодлив храст от семейство Бобови /Fabaceae/ с дълги и мощни корени, които са вдървенели в основата. Цъфти през юни-юли.

Площ: 30 ха

Местоположение: 42.681893N 26.417140E с. Сотиря, община Сливен. Имоти с № 68117.106.027, 68117.106.028, стопанисвани от ДГС Сливен.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид тракийски клин /Astracantha thracica (Griseb.) Podl./, и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се паша на домашни животни от месец май до началото на месец юли;
4. Забранява се залесяване;
5. Забранява се палене на огън.
Заплахите са: опожаряване, пашуване, смяна на предназначението на земята, промяна на местообитанието и др.

Достъпност