Защитена зона "Гора Блатец"

Защитена зона „Гора Блатец“ се намира западно от с. Блатец като една от малкото останали гори от летен дъб, бряст и ясен характерни за Великата Българска гора /Silva Magna Bulgarica/. Поради интензивното селско стопанство през последните 100 години тази вековна гора е изсечена или опожарена. В момента тук там се срещат единични или групи дървета по полето около р. Тунджа.

Тип: Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Код: BG0000567
Площ: 47.85 хектара

Местоположение: координати N42.62924 E26.50574
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Блатец

Карта и подробни данни от проучвания и докладване към ЕК на: http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000567&siteType=HabitatDirective

Попада на територията на следните РИОСВ: Стара Загора

Документи за обявяване: Решение № 122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на ДВ

Цели на обявяване:

 1. Опазване и поддържане на типовете природни местообитания, видове и техните популации предмет на защитената зона;
 2. Подобряване структурата и функциите на природно местообитание 91F0;
 3. Подобряване местообитанията на двата вида сухоземни костенурки;
 4. При необходимост подобряване на състоянието и възстановяване на типа природно местообитание или видовете и техните популации в зоната.

Предмет на опазване (видове и местообитания):

 1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: 91F0 Крайречни смесени гори от летен дъб /Quercus robur/, бряст /Ulmus laevis/ и ясен /Fraxinus excelsior/ или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris);
 2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР: 2.2.1. Земноводни и Влечуги – Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Пъстър смок (Elaphe sauromates); 2.2.2. Безгръбначни – Бръмбар рогач (Lucanus cervus).

Режим на дейности:

 1. Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
 2. Движение на мотоциклети, АТВ, УТВ, и бъгита извън пътищата,
 3. Търсене и проучване на подземни богатства;
 4. Постоянно съхраняване и депониране на отпадъци;
 5. Промяната на начина на трайно ползване, разораването, засаждането на неместни видове;
 6. Използване на пестициди;
 7. Употреба на минерални торове;
 8. Премахване на характеристиките на ландшафта;

Заплахи: Незаконна сеч или законна сеч с голям интензитет, която е допустима по Горскостопански план. Масово или частично съхнене на дървесна растителност поради намалени водни количества и спад в подпочвените води в района. Нападение от насекоми и гъбички, поради недостиг на хранителни вещества и вода. Бракониерство на дивеч. Изземване на костенурки от местообитанието им и транспортиране до други места с цел развлечение, медицина или употребата им като храна. Палеж на единични или групи дървета.

Достъпност