Защитена зона „Сините камъни - Гребенец"

Защитена зона по Директива на птиците. Припокрива се частично с територията на „ПП Сините камъни“. Опазва местообитания на редки, ценни и значими видове. Голям част е покрита с горска територия, за това е важно нейното правилно стопанисване /извеждане на сечи в горите/ с цел опазване на биоразнообразието и правилното управление на защитената зона, част от европейската мрежа Натура 2000. Зоната е очарователна с нейното голямо биоразнообразие от орнитофауна.

Тип: Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици.

Код: BG0002058

Площ: 15844.64 хектара

Местоположение:

  1. Област: Сливен, Община: Котел, Населено място: с. Мокрен
  2. Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен, с. Блатец, с. Бяла, с. Въглен, с. Глушник, с. Ичера, с. Калояново, с. Сотиря, с. Тополчане

Карта и подробни данни от проучвания и докладване към ЕК на: http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002058&siteType=BirdsDirective
Попада на територията на РИОСВ Бургас и Стара Загора

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-834 от 17.11.2008 г., бр. 108/2008 на ДВ

Цели на обявяване:

  1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
  2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове и местообитания):

  1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Голям креслив орел (Aquila clanga), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), Ловен сокол (Falco cherrug), Сив жерав (Grus grus), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);
  2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Хвойнов дрозд (Turdus pilaris), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пчелояд (Merops apiaster).

Информация от проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I", теренни обходи 2013-2014 г."Гнездящи видове установени при обходите, които не обхващат само целевите. Видовете са с вероятно, възможно или сигурно гнездене в зоната: Малък маслинов присмехулник /Hippolais pallida/, Полско врабче /Passer montanus/, Черногушо ливадарче /Saxicola torquata/, Червеногръдка /Erithacus rubecula/, Ястребогушо коприварче /Sylvia nisoria/, Дългоопашат синигер /Aegithalos caudatus/, Буков певец /Phylloscopus sibilatrix/, Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Черен кълвач /Dryocopus martius/, Обикновена чинка /Fringilla coelebs/, Гривяк /Columba palumbus/, Зелен кълвач /Picus viridis/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, Горска чучулига /Lullula arborea/, Сойка /Garrulus glandarius/, Градинско коприварче /Sylvia borin/, Голям синигер /Parus major/, Обикновена чинка /Fringilla coelebs/, Червеногърба сврачка /Lanius collurio/, Горска зидарка /Sitta europaea/, Кос /Turdus merula/, Домашна червеноопашка /Phoenicurus ochruros/, Пъстър скален дрозд /Monticola saxatilis/, Обикновено конопарче /Carduelis cannabina/, Алпийски бързолет /Tachymarptis melba/, Сиво каменарче /Oenanthe oenanthe/, Червеногуша мухоловка /Ficedula parva/, Полубеловрата мухоловка /Ficedula semitorquata/, Ръждивогушо ливадарче /Saxicola rubetra/, Зеленика /Carduelis chloris/, Обикновено конопарче /Carduelis cannabina/, Голям пъстър кълвач /Dendrocopos major/, Имелов дрозд /Turdus viscivorus/, Сирийски пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, Буков певец /Phylloscopus sibilatrix/, Горска дърволазка /Certhia familiaris/, Голям ястреб /Accipiter gentilis/.

Наблюдение от стационарни точки: Ориенталско каменарче /Oenanthe isabellina/, Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Царски орел /Aquila heliaca/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, Качулата чучулига /Galerida cristata/, Селска лястовица /Hirundo rustica/, Малък ястреб /Accipiter nisus/, Черен щъркел /Ciconia nigra/, Малък креслив орел /Aquila pomarina/, Полска чучулига /Alauda arvensis/, Жълта овесарка /Emberiza citrinella/

Режим на дейности:

  1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
  2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
  3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.

Заплахи: бракониерски сечи или несъобразени с местообитанието и видовете гнездящи в зоната сечи, пожари, бракониерски лов, изземване на малки птици от гнездата, разораване на пасища, образуване на сметища, използване на отрови и др

Източник: Национален информационен портал по Натура 2000, данни от ИАОС-София за гнездящите видове, БДЗП, Птиците в България, www.birdsinbulgaria.org

Достъпност