Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Защитена зона „Сините камъни-Гребенец“

Защитена зона по Директива на птиците. Припокрива се частично с територията на „ПП Сините камъни“. Опазва местообитания на редки, ценни и значими видове. Голям част е покрита с горска територия, за това е важно нейното правилно стопанисване / извеждане на сечи в горите/ с цел опазване на биоразнообразието и правилното управление на защитената зона, част от европейската мрежа Натура 2000.

Площ: 15844.64 хектара

Местоположение:
1. Област: Сливен, Община: Котел, Населено място: с. Мокрен
2. Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен, с. Блатец, с. Бяла, с. Въглен, с. Глушник, с. Ичера, с. Калояново, с. Сотиря, с. Тополчане

Карта и подробни данни от проучвания и докладване към ЕК на: http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002058&siteType=BirdsDirective

Попада на територията на следните (РИОСВ):
1. Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219
2. Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-834 от 17.11.2008 г., бр. 108/2008 на ДВ

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Голям креслив орел (Aquila clanga), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), Ловен сокол (Falco cherrug), Сив жерав (Grus grus), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);
2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Хвойнов дрозд (Turdus pilaris), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пчелояд (Merops apiaster).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.