Домашен социален патронаж - Звено „Домашен помощник”

гр. Сливен, ул. „Никола Михайловски” № 26

Същност

Звено „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж предоставя комплекс от почасови социални услуги в общността, предоставяни в домашна среда, в това число дейности за лична помощ, дейности с медико- социална насоченост, дейности за социална подкрепа и включване, комунално - битови дейности.


Основни дейности

В рамките на Звено „Домашен помощник” се предоставят следните типове почасови услуги, включващи следните дейности:

 • Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост:
  • Помощ за поддържане на личната хигиена
  • Помощ при обличане, събличане
  • Помощ при хранене
  • Помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар
  • Помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги
  • Придружаване до детско, учебно, болнично заведение, месторабота и др.
 • Дейности за социална подкрепа и социално включване:
  • Помощ при общуване и поддържането на социални контакти, развлечения, занимания в дома и извън него
  • Придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др.
  • Помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция и други.
 • Комунално - битови дейности:
  • Пазаруване – снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства и др.
  • Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата
  • Извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти
  • Помощ при използване на административни услуги, плащания на данъци, такси, други
  • Приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.

Условия и ред за ползване на услугата

Желаещите да ползват услугата „Домашен помощник” е необходимо да бъдат лица, живеещи на територията на Община Сливен и да отговарят на следните условия:

 • Лица с трайни увреждания(включително и деца);
 • Лица с различни ограничения от здравословен характер;
 • Самотно живеещи лица, които по различни ограничения не са в състояние сами да организират бита, социалния си живот и са поставени в изолация;
 • Лица с невъзможност за самообслужване.

Желаещите да ползват социалната услуга „Домашен помощник” в Звено „Домашен помощник” в Домашен социален патронаж – Сливен, подават заявление до Кмета на Община Сливен.

Социалната услуга се предоставя по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Всеки кандидат-потребител прилага следните документи:

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност (копие);
 • документ за самоличност на законния представител, настойник, попечител (копие);
 • експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК/РЕЛК (копие);
 • медицински документи – епикризи, рецептурна книжка или служебна бележка от личен лекар, удостоверяващи здравословното състояние;
 • декларация, че към момента на кандидатстването не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или други социални институции;
 • документ, удостоверяващ актуалния размер на пенсията;
 • декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец.

Въз основа на подаденото заявление и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на кандидат- потребителите.

За ползване на услугите предоставяни от Звено „Домашен помощник” се заплаща такса, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни на територията на Община Сливен.

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен