ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЛИВЕН И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

25.08.2017

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЛИВЕН И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Община Сливен Ви кани да присъствате на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Сливен с Доклад за Екологична оценка (ДЕО) с всички приложения (вкл. и Доклад за ОСВ върху защитените зони от Натура 2000) към разработките на плана и доклада.

Общественото обсъждане на Предварителния проект за ОУП на Община Сливен ще се проведе на основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ, а обсъждането на Доклада за Екологичната оценка на „Общ устройствен план (ОУП) на Община Сливен“ е по реда на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми (Наредбата за ЕО).

Срещата за обществено обсъждане ще се състои на 27.09.2017 г. (сряда) от 11:00 часа в зала „Май“ в сградата на Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1.

Докладът за ЕО, Предварителният проект за ОУП на Община Сливен и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа във фоайето на третия етаж, източен вход на сградата на Община Сливен, РИОСВ-Стара Загора - гр. Стара Загора 6000, ул. "Стара планина" № 2, както и на интернет страницата на Община Сливен: http://www.sliven.bg

Разчитаме на Вашето присъствие и активна позиция.

http://www.sliven.bg/index.csp?f=ObstUstroistvenPlan

С уважение,

СТЕФАН РАДЕВ

Кмет на Община Сливен


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен