Съвет на децата

Община Сливен набира предложения за членове на Съвета на децата.

Община Сливен набира предложения за членове на Съвета на децата. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

За членове на съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години и местоживеене (настоящ адрес) на територията на община Сливен. Всяко дете може да кандидатства само в едно от следните направления:

  1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
  2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
  3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
  4. Индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление 1), 2) или 3), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията. Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Формуляр за кандидатстване.
  2. Мотивационно писмо.
  3. Протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.

Документите се подават в сградата на Община Сливен, град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, деловодство, в срок до 24.05.2024г., всеки работен ден от 08.30 часа до 16.30 часа или по пощата на посочения адрес.

Комисия, назначена от кмета на Община Сливен, ще разгледа постъпилите кандидатури, ще извърши подбор за членове на Съвета на децата, съгласно посочените в Процедурата за избор на членовете на Съвета на децата критерии и ще изготви предложение.

В срок до 15 юни 2024г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител.

За допълнителна информация: Мая Петрова – Главен експерт в Дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт", тел. 044/611 122.


Формуляр за кандидатстване [ Дата на публикуване: 03 април 2024 г., 14:44:56 ]

Мотивационно писмо [ Дата на публикуване: 03 април 2024 г., 14:45:09 ]

Процедура за избор на членове на Съвета на децата [ Дата на публикуване: 03 април 2024 г., 14:45:25 ]

Достъпност