Обявления

Обявление за изменение и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
[ Дата на публикуване: 11 март 2024 г., 13:53:55, размер на файла: 460.50kB ]


Покана с изх. № 9400-21513 от 10.10.2022 г., относно свикване на общо събрание на собствениците на Етажна собственост с адрес: гр. Сливен, ул. "Славянска" № 3
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2022 г., 16:36:44, размер на файла: 2.56MB ]


Обявление за безвъзмездно предоставяне на спортни обекти съгласно Наредба за определяне условията и реда, по които спортни обекти и съоръжения, собственост на община Сливен, да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности
[ Дата на публикуване: 16 юни 2021 г., 09:49:47, размер на файла: 704.45kB ]


Обявление относно обемът на дървесината, определен за предоставяне по реда на чл. 38, ал. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2020 г., 17:15:52, размер на файла: 489.61kB ]


Обявление за безвъзмездно предоставяне на спортни обекти съгласно Наредба за определяне условията и реда, по които спортни обекти и съоръжения, собственост на община Сливен, да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 11:56:04, размер на файла: 740.59kB ]


Писмо до всички лица с регистрация по настоящ адрес - с. Драгоданово, ул. "Велико Петрунов" № 1, относно заличаване на регистрации по настоящ адрес
[ Дата на публикуване: 14 юли 2020 г., 16:48:06, размер на файла: 376.88kB ]


ОБЯВА - Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 185 (сто осемдесет и пет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски:
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 09:01:58, размер на файла: 113.51kB ]


Пробация № 3/22.2.2018 г., град Карнобат
[Дата на публикуване - 16 март 2018 г., размер на файла - 1.99MB]

Достъпност