Търгове и Конкурси

Търгове и конкурси - архив

✉ Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
☎ 044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: kmet@sliven.bg

Наименование
Дата на провеждане


СЕПТЕМВРИ 2019Г

Община Сливен обявява публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ №67338.604.152 с площ 8721 кв.м. на бул. „Хаджи Димитър”, гр. Сливен

Обява за конкурса
[ Дата на публикуване: 13 септември 2019 г., 16:57:41, размер на файла: 153.91kB ]
[ Дата на провеждане: 02 октомври 2019 г. от 10 часа ]

Заповед № РД 15-2327 от 19.09.2019г. за отмяна на Заповед № РД 15-2290 от 13.09.2019г.
[ Дата на публикуване: 19 септември 2019 г., 15:58:57, размер на файла: 548.20kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващиа помещение (лекарски кабинет) с полезна площ 42 кв.м. в бившата здравна служба в с. Ковачите, общ. Сливен, при следните условия:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 11:44:03, размер на файла: 139.83kB ]
[ Дата на провеждане: 02 октомври 2019 г.; 09 октомври 2019 г. ]


В изпълнение на Решение № 1678 от 18.07.2019г. на Общински съвет Сливен и на основание Заповед №РД 15-2157/ 20.08.2019г. на кмета на Община Сливен, ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“ гр. Сливен ще предостави:

Обявление
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 11:20:39, размер на файла: 187.12kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 69,7 кв. м., предназначен за разполагане на временен преместваем обект павилион за търговска дейност, съгласно утвърдена схема, попадащ в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 67338.560.105 по КККР на гр. Сливен

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 09:19:19, размер на файла: 163.11kB ]
[ Дата на провеждане: 02 октомври 2019 г.; 09 октомври 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за обект 1916

Заповед № РД-05-471/05.09.2019 г
[ Дата на публикуване: 05 септември 2019 г., 17:36:26, размер на файла: 329.58kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 05 септември 2019 г., 17:36:36, размер на файла: 470.99kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 05 септември 2019 г., 17:36:42, размер на файла: 212.38kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 05 септември 2019 г., 17:39:28, размер на файла: 100.08kB ]
[ Дата на провеждане: 20 септември 2019 г. от 15:00 часа ]

Заповед за класиране за обект 1916
[ Дата на публикуване: 20 септември 2019 г., 17:03:05, размер на файла: 258.56kB ]

Протокол за класиране за обект 1916
[ Дата на публикуване: 20 септември 2019 г., 17:03:11, размер на файла: 223.34kB ]


АВГУСТ 2019Г.

ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за обект 1915

Заповед № РД-05-469/30.08.2019 г.
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 18:30:43, размер на файла: 328.29kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 18:34:20, размер на файла: 469.91kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 18:36:00, размер на файла: 212.55kB ]

Пакет документи 
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 18:38:52, размер на файла: 47.10kB ]
[ Дата на провеждане: 16 септември 2019 г. от 15:00 часа ]

Заповед за класиране за обект 1915
[ Дата на публикуване: 19 септември 2019 г., 12:22:24, размер на файла: 245.47kB ]

Протокол за класиране за обект 1915
[ Дата на публикуване: 19 септември 2019 г., 12:22:30, размер на файла: 207.69kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Технически сътрудник“ – 1 /една/ позиция.

Обява
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:43:13, размер на файла: 193.92kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Социален работник“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:41:06, размер на файла: 193.88kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Медицински специалист“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:38:39, размер на файла: 173.82kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Здравен медиатор“ – 4 /четири/ позиции

Обява
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:37:01, размер на файла: 174.35kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Художествен директор/ Медицински специалист с опит в здравното образование “ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:32:35, размер на файла: 192.36kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Модератор на дейността“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:28:59, размер на файла: 174.47kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен - обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Актьор“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:24:40, размер на файла: 179.26kB ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" - Възлагане добив на дървесина в горска територия, общинска собственост, без провеждане на открит конкурс или договаряне за Обект 1913

Заповед № РД 15-2157/20.08.2019г.
[ Дата на публикуване: 23 август 2019 г., 16:19:00, размер на файла: 153.80kB ]

Договор № 106 - За възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина
[ Дата на публикуване: 23 август 2019 г., 16:22:11, размер на файла: 304.33kB ]


Център за социална рехабилитация и интеграция търси специалист за длъжността "Психолог": 

Обява
[ Дата на публикуване: 21 август 2019 г., 14:39:43, размер на файла: 170.23kB ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 август 2019 г., 10:07:59, размер на файла: 96.27kB ]
[ Дата на провеждане: 10 септември 2019 г.; 17 септември 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в обект 1914

Заповед № РД-05-464/20.08.2019 г.
[ Дата на публикуване: 20 август 2019 г., размер на файла: 321.30kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 20 август 2019 г., размер на файла: 468.46kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 20 август 2019 г., размер на файла: 212.16kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 20 август 2019 г., размер на файла: 95.96kB ]
[ Дата на провеждане: 05 септември 2019 г. от 15:00 часа ]

Заповед за прекратяване на търг за обект 1914
[ Дата на публикуване: 09 септември 2019 г., 16:47:51, размер на файла: 170.33kB ]

Протокол за класиране за обект 1914 - прекратен
[ Дата на публикуване: 09 септември 2019 г., 16:54:15, размер на файла: 162.64kB ]


Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” – по 1 /една/ щатна бройка на следните общински детски градини на територията на община Сливен:

Обявление
[ Дата на публикуване: 19 август 2019 г., 08:51:49, размер на файла: 136.81kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти-частна общинска собственост, както следва:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 16 август 2019 г., 10:38:17, размер на файла: 117.19kB ]
[ Дата на провеждане: 03 септември 2019 г.; 10 септември 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.532.170 по КККР - гр. Сливен

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 16 август 2019 г., 10:32:42, размер на файла: 93.02kB ]
[ Дата на провеждане: 22 август 2019 г.; 29 август 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 31 кв. м., предназначен за разполагане на временен преместваем обект – павилион за търговска дейност,  находящ се в гр. Сливен, кв. „Сини камъни“, южно от жилищен блок №24, трета зона.

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 05 август 2019 г., 13:43:45, размер на файла: 162.98kB ]
[ Дата на провеждане: 03 септември 2019 г.; 10 септември 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1912

Заповед № РД-05-454/02.08.2019 г.
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 17:02:52, размер на файла: 362.12kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 17:04:44, размер на файла: 471.31kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 17:06:24, размер на файла: 211.70kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 17:07:51, размер на файла: 96.06kB ]
[ Дата на провеждане: 20 август 2019 г. от 15.00 часа ]

Заповед за класиране за обект 1912
[ Дата на публикуване: 23 август 2019 г., 16:03:37, размер на файла: 223.17kB ]

Протокол за класиране за обект 1912
[ Дата на публикуване: 23 август 2019 г., 16:11:51, размер на файла: 207.19kB ]

Договор за обект 1912
[ Дата на публикуване: 29 август 2019 г., 16:59:05, размер на файла: 363.98kB ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен  за Обект 1911

Заповед № РД-05-453/02.08.2019 г.
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 16:30:00, размер на файла: 362.52kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 16:34:20, размер на файла: 467.85kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 16:38:58, размер на файла: 211.72kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 16:45:33, размер на файла: 96.51kB ]
[ Дата на провеждане 20 август 2019 г. от 14.00 часа ]

Заповед за класиране за обект 1911
[ Дата на публикуване: 23 август 2019 г., 16:03:17, размер на файла: 225.69kB ]

Протокол за класиране за обект 1911
[ Дата на публикуване: 23 август 2019 г., 16:06:44, размер на файла: 210.46kB ]

Договор за обект 1911
[ Дата на публикуване: 29 август 2019 г., 16:46:53, размер на файла: 400.88kB ]


ЮЛИ 2019 Г.

Община Сливен приема заявления за длъжността "Личен асистент", финансирани по ПМС № 344/21.12.2018г.

Обява
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 10:02:01, размер на файла: 137.32kB ]

Заявление за кандидатстване за длъжността „Личен асистент”
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 10:06:32, размер на файла: 168.50kB ]

Декларация за лични данни
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 10:08:48, размер на файла: 164.00kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 10:12:15, размер на файла: 243.76kB ]

От 21.08.2019г. продължава прием на кандидати за лични асистенти:

Съобщение
[ Дата на публикуване: 21 август 2019 г., 14:29:45, размер на файла: 137.80kB ]


Община Сливен приема заявления за включване в механизма лична помощ, считано от 01.08.2019г.

Обява
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 09:33:37, размер на файла: 133.67kB ]

Декларация от кандидат за асистент по реда на Закона за лична помощ /ТД/
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 09:44:55, размер на файла: 13.51kB ]

Декларация от кандидат за асистент по реда на Закона за лична помощ /ЗЗДН/
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 09:45:06, размер на файла: 13.70kB ]

Заявление-Декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ /Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2/
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 09:45:14, размер на файла: 21.99kB ]

Заявление-Декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ /Приложение № 4 към чл. 6, ал. 3/
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 09:45:31, размер на файла: 27.09kB ]

Декларация за лични данни
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 09:52:29, размер на файла: 164.50kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 09:55:00, размер на файла: 186.61kB ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 юли 2019 г., 08:21:22, размер на файла: 62.94kB ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 юли 2019 г., 08:18:37, размер на файла: 66.77kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатори, както следва:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 19 юли 2019 г., 16:40:36, размер на файла: 99.20kB ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява открит конкурс за Обект № 1910

Заповед № РД-05-445/16.07.2019 г.
[ Дата на публикуване: 16 юли 2019 г., 15:50:38, размер на файла: 301.32kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 16 юли 2019 г., 15:52:38, размер на файла: 360.22kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 16 юли 2019 г., 16:05:18, размер на файла: 209.10kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 16 юли 2019 г., 15:11:35, размер на файла: 173.13kB ]
[ Дата на провеждане 01 август 2019 г. от 15.00 часа ]

Заповед за класиране за обект 1910
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 15:54:14, размер на файла: 204.45kB ]

Протокол за класиране за обект 1910
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 15:56:41, размер на файла: 189.40kB ]

Заповед № РД-05-456/08.08.2019г. - отстраняване техническа грешка
[ Дата на публикуване: 09 август 2019 г., 14:42:38, размер на файла: 177.97kB ]

Договор за обект 1910
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 16:16:59, размер на файла: 281.45kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 10 юли 2019 г., 10:24:02, размер на файла: 148.06kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 10 юли 2019 г., 10:22:17, размер на файла: 146.92kB ]


Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” - 1 /една/ щатна бройка на Детска градина „Здравец”, гр. Кермен, община Сливен, област Сливен

Обявление
[ Дата на публикуване: 10 юли 2019 г., 09:11:26, размер на файла: 182.02kB ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 01 юли 2019 г., 09:33:11, размер на файла: 66.15kB ]
[ Дата на провеждане: 18 юли 2019 г.; 23 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 01 юли 2019 г., 09:29:42, размер на файла: 101.28kB ]
[ Дата на провеждане: 30 юли 2019 г.; 07 август 2019 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 67338.90.7 с площ от 297945 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, актуван с АОС 3988 от 21.05.2019 г. – общинска собственост в землището на гр.Сливен

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 01 юли 2019 г., 09:21:35, размер на файла: 61.76kB ]
[ Дата на провеждане: 15 юли 2019 г.; 23 юли 2019 г. ]


ЮНИ 2019 Г.


ОБЩИНА СЛИВЕН - ОПОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска  собственост, находящи се на територията на Общински пазари:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 14:06:45, размер на файла: 98.83kB ]

Заповед № РД 15-1806/28.06.2019 г.
[ Дата на публикуване: 01 юли 2019 г., 10:53:56, размер на файла: 146.51kB ]

Тръжна документация
[ Дата на публикуване: 01 юли 2019 г., 11:42:55, размер на файла: 92.12kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 01 юли 2019 г., 11:43:50, размер на файла: 69.65kB ]

Заповеди на кмета за спечелил търг на 30.07.2019 г.
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 16:49:29, размер на файла: 212.08kB ]

Заповеди на кмета за спечелил търг на 12.08.2019 г.
[ Дата на публикуване: 16 август 2019 г., 17:02:04, размер на файла: 156.89kB ]

Договор № 16/Магазин за цветя № 3, Сграда за търговия и услуги № 4
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 14:30:07, размер на файла: 127.05kB ]

Договор №17/Магазин №9, Сграда за търговия и услуги №2
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 14:41:20, размер на файла: 127.30kB ]

Договор №18/Щанд №9, Покрит пазар за месни и млечни продукти
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 14:43:47, размер на файла: 127.23kB ]

Договор № 19/Mагазин № 5, Покрит пазар за месни и млечни продукти
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 14:32:39, размер на файла: 126.67kB ]

Договор №20/Клетка №5
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 14:35:50, размер на файла: 124.43kB ]

Договор № 21/Клетка №6
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 14:38:52, размер на файла: 124.43kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на на общински нежилищен имот с обща площ 1310 кв.м., адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Ново село”, бул. „Георги Данчев“
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 09:34:47, размер на файла: 115.58kB ]
[ Дата на провеждане: 24 юли 2019 г.; 31 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг за учредяване на право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост, адрес на поземления имот: гр.Сливен, кв.Българка
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 09:01:39, размер на файла: 90.93kB ]
[ Дата на провеждане: 23 юли 2019 г.; 30 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост с площ от 855 кв.м, адрес на поземления имот: с.Гергевец, общ.Сливен
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 09:01:04, размер на файла: 91.78kB ]
[ Дата на провеждане: 23 юли 2019 г.; 30 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 08:27:44, размер на файла: 106.23kB ]
[ Дата на провеждане: 24 юли 2019 г.; 31 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти-частна общинска собственост, както следва
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 11:16:16, размер на файла: 124.55kB ]
[ Дата на провеждане: 17 юли 2019 г.; 24 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти-частна общинска собственост, както следва
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 11:13:31, размер на файла: 123.53kB ]
[ Дата на провеждане: 17 юли 2019 г.; 24 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост
[ Дата на публикуване: 26 юни 2019 г., 16:11:32, размер на файла: 66.04kB ]
[ Дата на провеждане: 16 юли 2019 г.; 23 юли 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор № 67338.533.99 по кадастралната карта и...
[ Дата на публикуване: 20 юни 2019 г., 09:17:52, размер на файла: 124.33kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ част от павилион с полезна площ 7 кв.м. до Новоселски
[ Дата на публикуване: 19 юни 2019 г., 08:52:32, размер на файла: 174.97kB ]


Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества добита дървесина от обект 1909

Заповед обявяване по обект 1909
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:51:58, размер на файла: 40.28kB ]

Условия по обект 1909
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:52:02, размер на файла: 87.50kB ]

Проекто договор по обект 1909
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:52:07, размер на файла: 100.00kB ]

Заявление за участие по обект 1909
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:52:11, размер на файла: 52.00kB ]

Декларация по чл. 58 по обект 1909
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:52:16, размер на файла: 39.50kB ]

Заглавна страница
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:52:20, размер на файла: 29.00kB ]

Заповед за класиране за обект 1909
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:51:19, размер на файла: 267.63kB ]

Протокол за класиране за обект 1909
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:51:25, размер на файла: 249.87kB ]

Договор за обект 1909
[ Дата на публикуване: 11 юли 2019 г., 09:33:28, размер на файла: 106.00kB ]


Добив на дървесина- Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1908

Заповед процедура по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:36, размер на файла: 109.50kB ]

Заявление по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:39, размер на файла: 31.00kB ]

Условия за провеждане на процедура сеч по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:44, размер на файла: 146.50kB ]

Проекто договор по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:48, размер на файла: 101.50kB ]

Декларация по чл. 18 по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:52, размер на файла: 33.00kB ]

Декларация по чл. 18 по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:56, размер на файла: 33.00kB ]

Декларация дейности по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:59, размер на файла: 32.00kB ]

Протокол оглед по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:40:03, размер на файла: 32.50kB ]

Декларация подизпълнители по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:40:10, размер на файла: 31.50kB ]

Ценово предложение по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:41:09, размер на файла: 31.50kB ]

Заглавна страница по обект 1908
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:41:12, размер на файла: 31.50kB ]

Декларация лични данни
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:41:16, размер на файла: 33.50kB ]

Списък документи
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:41:20, размер на файла: 39.50kB ]

Заповед за класиране за обект 1908
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:48:02, размер на файла: 249.79kB ]

Протокол за класиране за обект 1908
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:48:09, размер на файла: 249.30kB ]

Договор за обект 1908
[ Дата на публикуване: 11 юли 2019 г., 09:33:18, размер на файла: 107.50kB ]


Добив на дървесина- Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1907

Заповед за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:27, размер на файла: 105.00kB ]

Заявление за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:30, размер на файла: 31.00kB ]

Условия за провеждане на процедура сеч за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:34, размер на файла: 143.00kB ]

Проекто договор за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:37, размер на файла: 101.50kB ]

Декларация чл. 18 за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:42, размер на файла: 33.00kB ]

Декларация дейности за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:46, размер на файла: 32.00kB ]

Протокол оглед за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:49, размер на файла: 32.50kB ]

Декларация подизпълнители за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:37:53, размер на файла: 31.50kB ]

Ценово предложение за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:38:27, размер на файла: 31.50kB ]

Заглавна страница за обект 1907
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:13, размер на файла: 31.50kB ]

Декларация за лични данни
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:17, размер на файла: 33.50kB ]

Списък документи
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:39:28, размер на файла: 39.50kB ]

Заповед за класиране за обект 1907
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:44:54, размер на файла: 251.32kB ]

Протокол за класиране за обект 1907
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:45:02, размер на файла: 229.59kB ]

Договор за обект 1907
[ Дата на публикуване: 11 юли 2019 г., 09:32:30, размер на файла: 108.00kB ]


Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

Заповед за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:32:24, размер на файла: 64.00kB ]

Заявление за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:32:31, размер на файла: 28.50kB ]

Условия за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:32:39, размер на файла: 87.87kB ]

Условия за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:32:44, размер на файла: 87.87kB ]

Проекто договор за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:32:51, размер на файла: 147.50kB ]

Декларация по чл. 58 ал. 1 за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:32:55, размер на файла: 37.00kB ]

Декларация дейности за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:32:59, размер на файла: 32.50kB ]

Протокол оглед за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:35:46, размер на файла: 33.00kB ]

Списък документи за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:35:53, размер на файла: 39.00kB ]

Декларация подизпълнители за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:36:05, размер на файла: 31.50kB ]

Декларация по чл. 52 ал. 6 за обект 1906
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:36:10, размер на файла: 27.00kB ]

Декларация лични данни
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:36:14, размер на файла: 33.00kB ]

Заглавна страница
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:36:19, размер на файла: 31.50kB ]

Заповед за класиране за обект 1906
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:26:41, размер на файла: 254.33kB ]

Протокол за класиране за обект 1906
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:26:54, размер на файла: 248.37kB ]


УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Заповед за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:20:50, размер на файла: 64.25kB ]

Заявление за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:22:34, размер на файла: 28.50kB ]

Условия за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:22:47, размер на файла: 86.79kB ]

Проекто - договор 1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:23:00, размер на файла: 147.50kB ]

ДЕКЛАРАЦИЯ-чл.58,ал.1 за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:23:13, размер на файла: 37.00kB ]

Декларация дейности за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:23:26, размер на файла: 32.50kB ]

Протокол-оглед за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:23:38, размер на файла: 32.50kB ]

Списък документи за обект-1905Декларация подизпълнители за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:23:49, размер на файла: 31.50kB ]

Декларация подизпълнители за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:25:17, размер на файла: 31.50kB ]

ДЕКЛАРАЦИЯ-чл.52,ал.6 - Регламент 995 за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:25:37, размер на файла: 27.00kB ]

Декларация лични данни за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:25:56, размер на файла: 33.00kB ]

Заглавна страница за обект-1905
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:26:08, размер на файла: 31.50kB ]

Заповед за класиране за обект 1905
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:21:44, размер на файла: 255.41kB ]

Протокол за класиране за обект 1905
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:21:53, размер на файла: 251.02kB ]

Договор за обект 1905
[ Дата на публикуване: 11 юли 2019 г., 09:30:58, размер на файла: 160.50kB ]


МАЙ 2019 Г.


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. съгласно Приложение № 1

Заповед търг-КМЕТ 2019г
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:31:00, размер на файла: 108.12kB ]

Заповед търг-наем ЗГВР
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:31:55, размер на файла: 155.05kB ]

Обява търг-наем ОП ЗГВР
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:32:14, размер на файла: 101.50kB ]

Декларация за оглед
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:32:31, размер на файла: 109.69kB ]

Декларация за задължения
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:32:40, размер на файла: 110.13kB ]

Земеделски земи за отдаване под наем 2019 - 2020г. Приложение 1
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:32:58, размер на файла: 1.48MB ]

приложение 2 НУРЗЗОПФВРОС
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:33:06, размер на файла: 107.95kB ]

Заявление търг
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 11:33:46, размер на файла: 83.52kB ]

Заповед № РД 05–442 /01.07.2019г. - спечелили търг за отдаване под наем на земеделски земи за 1 (една) стопанска година 2019-2020г.
[ Дата на публикуване: 03 юли 2019 г., 11:03:41, размер на файла: 630.96kB ]

Заповед № РД-05-446/17.07.2019г. - отстраняване техническа грешка
[ Дата на публикуване: 18 юли 2019 г., 10:59:15, размер на файла: 195.57kB ]

Заповед № РД-05-458/13.08.2019г. - класирани на второ място
[ Дата на публикуване: 13 август 2019 г., 14:53:47, размер на файла: 168.56kB ]


Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост с площ от 1610 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Дружба“...:
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 08:06:33, размер на файла: 95.95kB ]
[ Дата на провеждане: 05 юни 2019 г.; 12 юни 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда със ЗП 45 кв.м., находяща се в имот № 000013, местност „Над село“, землище с.Малко Чочовени, общ.Сливен, ...:
[ Дата на публикуване: 16 май 2019 г., 10:29:30, размер на файла: 112.42kB ]
[ Дата на провеждане: 31 май 2019 г.; 07 юни 2019 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 16 май 2019 г., 08:53:13, размер на файла: 72.04kB ]
[ Дата на провеждане: 04 юни 2019 г.; 11 юни 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните части от имоти, публична общинска собственост, както следва:
[ Дата на публикуване: 15 май 2019 г., 09:18:57, размер на файла: 150.38kB ]
[ Дата на провеждане: 30 май 2019 г.; 06 юни 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващa помещение с полезна площ 10 кв.м., което е част от сграда с ид. №67338.557.62.7, намиращо се в зала „Васил Левски“, гр. Сливен, при следните условия:
[ Дата на публикуване: 15 май 2019 г., 09:18:10, размер на файла: 142.77kB ]
[ Дата на провеждане: 30 май 2019 г.; 06 юни 2019 г. ]


АПРИЛ 2019 Г.

Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост ..., адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул.“Драган Цанков“ № 7а:
[ Дата на публикуване: 25 април 2019 г., 08:28:01, размер на файла: 97.12kB ]
[ Дата на провеждане: 15 май 2019 г.; 22 май 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за обект 1904:

Заповед № РД-05-418/23.04.2019 г.
[ Дата на публикуване: 23 април 2019 г., 18:30:47, размер на файла: 364.35kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 23 април 2019 г., 18:31:01, размер на файла: 470.23kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 23 април 2019 г., 18:31:13, размер на файла: 211.28kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 23 април 2019 г., 18:31:20, размер на файла: 102.89kB ]
[ Дата на провеждане 10 май 2019 г. от 14.00 часа ]

Заповед № РД-05-420/14.05.2019г. - класиране за обект № 1904
[ Дата на публикуване: 15 май 2019 г., 14:37:48, размер на файла: 206.73kB ]
Протокол за класиране обект № 1904
[ Дата на публикуване: 15 май 2019 г., 14:37:56, размер на файла: 211.19kB ]

ДОГОВОР № 99/28.05.2019 г. ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 16:41:04, размер на файла: 377.87kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатори, както следва:
[ Дата на публикуване: 22 април 2019 г., 08:04:01, размер на файла: 101.34kB ]
[ Дата на провеждане: 07 май 2019 г.; 14 май 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващ:
[ Дата на публикуване: 19 април 2019 г., 08:22:40, размер на файла: 135.87kB ]
[ Дата на провеждане: 09 май 2019 г.; 16 май 2019 г. ]


Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор по проекта търси да назначи специалисти за изпълнение на дейности по следните позиции:

ОБЯВА 01 /„Образователен експерт“ – 1 /една/ позиция и „Образователен сътрудник“ – 1 /една/ позиция./
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 11:12:07, размер на файла: 249.64kB ]
ОБЯВА 02 /„Образователен експерт“ – 1 /една/ позиция, „Образователен сътрудник „Детски градини“ – 1 /една/ позиция и „Образователен сътрудник „Основно училище“ - 1 /една/ позиция./
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 11:12:18, размер на файла: 249.50kB ]
ОБЯВА 03 /Експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи и развитие на местни общности“ – 1 /една/ позиция./
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 11:12:27, размер на файла: 250.19kB ]
ОБЯВА 04 /„Образователен експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи” - 1 /една/ позиция./
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 11:12:35, размер на файла: 249.65kB ]
ЗАЯВЛЕНИЕ
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 11:12:44, размер на файла: 99.00kB ]
АВТОБИОГРАФИЯ
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 11:12:53, размер на файла: 117.50kB ]
ДЕКЛАРАЦИЯ /Приложение 2/
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 11:13:00, размер на файла: 97.50kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 12.00ч на 24 април 2019 г. ]


ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

ОБЯВА
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 14:46:48, размер на файла: 208.09kB ]
ЗАЯВЛЕНИЕ
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 14:47:05, размер на файла: 80.26kB ]
АВТОБИОГРАФИЯ
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 14:47:17, размер на файла: 87.44kB ]
ДЕКЛАРАЦИЯ - ОБРАЗЕЦ
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 14:47:26, размер на файла: 79.37kB ]
[ Срок за подаване на документите: от 15 април 2019 г. до 19 април 2019 г. ]

ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати до етап „Интервю” кандидати
[ Дата на публикуване: 22 април 2019 г., 15:43:25, размер на файла: 162.54kB ]


Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, детска градина „ Звездица“, в качеството си на партньор по проекта търси да назначи специалисти за изпълнение на дейности по следните позиции:

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 10:57:40, размер на файла: 262.80kB ]
[ Срок за подаване на документите: от 11 април 2019 г. до 16 април 2019 г. ]


ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 13:01:33, размер на файла: 97.86kB ]
Заповед на Кмета № РД-15-929/10.04.2019 г.
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 15:37:58, размер на файла: 143.06kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 15:38:15, размер на файла: 57.53kB ]
[ Дата на провеждане: 09 май 2019 г.; 22 май 2019 г. ]

Заповеди /Спечелил търг/
[ Дата на публикуване: 10 май 2019 г., 15:48:24, размер на файла: 167.58kB ]
Протоколи /Спечелил търг/
[ Дата на публикуване: 10 май 2019 г., 15:48:33, размер на файла: 127.32kB ]

Протоколи относно спечелилите повторния търг на 22.05.2019 г.
[ Дата на публикуване: 14 юни 2019 г., 13:49:02, размер на файла: 143.94kB ]

Заповеди за спечелили търга от 22.05.2019
[ Дата на публикуване: 14 юни 2019 г., 13:49:11, размер на файла: 199.92kB ]

Договор №9/Павилион №1 Дружба
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 10:44:00, размер на файла: 123.73kB ]

Договор №10/Павилион №3 Сини камъни
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 10:44:10, размер на файла: 125.68kB ]

Договор №11/Павилион №5 ППМ
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 10:44:16, размер на файла: 123.70kB ]

Договор №12/Офис №5 Сгр.№2
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 10:44:43, размер на файла: 126.31kB ]

Договор №13/Павилион №6 Сини камъни
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 10:44:51, размер на файла: 124.68kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващи:
[ Дата на публикуване: 03 април 2019 г., 08:24:22, размер на файла: 105.53kB ]
[ Дата на провеждане: 18 април 2019 г.; 25 април 2019 г. ]


Община Сливен набира предложения за членове на Съвета на децата
Информация
[ Дата на публикуване: 02 април 2019 г., 10:59:13, размер на файла: 89.93kB ]
Процедура за избор на членове на Съвета на децата
[ Дата на публикуване: 02 април 2019 г., 10:59:24, размер на файла: 510.39kB ]
Формуляр за кандидатстване
[ Дата на публикуване: 02 април 2019 г., 10:59:33, размер на файла: 24.50kB ]
Мотивационно писмо
[ Дата на публикуване: 02 април 2019 г., 10:59:43, размер на файла: 21.50kB ]
[ Срок за подаване на документите: 24 май 2019 г. ]


МАРТ 2019 Г.


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на части от нежилищни имоти, публична общинска собственост, представляващи:
[ Дата на публикуване: 29 март 2019 г., 08:08:09, размер на файла: 155.53kB ]
[ Дата на провеждане: 18 април 2019 г.; 25 април 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за местни търговци, във връзката с правното предписание на чл.38, ал.1 от „НАРЕДБАТА“ за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в обект 1903:
Заповед № РД-05-413/22.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 22 март 2019 г., 15:50:38, размер на файла: 365.96kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 22 март 2019 г., 15:50:48, размер на файла: 475.30kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 22 март 2019 г., 15:50:57, размер на файла: 211.40kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 22 март 2019 г., 15:51:09, размер на файла: 103.01kB ]
[ Дата на провеждане 08 април 2019 г. от 14.00 часа ]

Заповед № РД-05-416/10.04.2019г. - класиране за обект № 1903
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 13:39:14, размер на файла: 183.89kB ]
Протокол за класиране обект № 1903
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 13:39:26, размер на файла: 227.36kB ]

Договор № 100/05.06.2019 г. за покупко - продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 10:38:09, размер на файла: 370.93kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Сливен, местност „Башчардак“:
[ Дата на публикуване: 19 март 2019 г., 08:22:10, размер на файла: 118.03kB ]
[ Дата на провеждане: 04 април 2019 г.; 11 април 2019 г. ]


Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Юрисконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” в Дирекция „Правна“ – 1 /една/ щатна бройка.
[ Дата на публикуване: 12 март 2019 г., 08:55:03, размер на файла: 302.43kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 25.03.2019 год. – включително ]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 08:51:34, размер на файла: 301.48kB ]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 12:22:37, размер на файла: 242.38kB ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Сливен, местност “Среди дол“, с площ от 1053 кв.м., с трайно предназначение на територията ...:
[ Дата на публикуване: 07 март 2019 г., 08:39:36, размер на файла: 94.28kB ]
[ Дата на провеждане: 22 март 2019 г.; 29 март 2019 г. ]


Община Сливен обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда на три етажа, с възможност за обекти за търговия, с площ от 890 кв.м., с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Клуцохор”:
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 09:01:10, размер на файла: 121.57kB ]
[ Дата на провеждане: 21 март 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, кв. „Комлука“, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност:
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 09:00:05, размер на файла: 94.64kB ]
[ Дата на провеждане: 21 март 2019 г.; 25 март 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Сливен, ул.”Димитър Пехливанов-Добрович” № 1, целия с площ 445,00 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет) кв. м., с трайно предназначение на територията:
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 08:59:24, размер на файла: 98.34kB ]
[ Дата на провеждане: 20 март 2019 г.; 27 март 2019 г. ]


ФЕВРУАРИ 2019 Г.


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 3 кв.м., предназначен за разполагане на детски атракционни (колички/клатушки) до два броя, ... находящ се пред сградата на пл. „Александър Стамболийски“ № 1, гр. Сливен, ... при следните условия:
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г., 09:00:22, размер на файла: 132.19kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 41,20 кв.м., предназначен за разполагане на временен преместваем обект - павилион за търговска дейност, ... находящ се в гр. Сливен, кв.„Сини камъни“, южно от жилищен блок №24, трета зона.:
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г., 09:00:11, размер на файла: 95.94kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ ламаринена барака с площ 24 кв.м. срещу църквата в с. Крушаре, общ. Сливен. при следните условия:
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г., 08:59:59, размер на файла: 136.40kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи, общинска собственост, представляващи кухненски блок със столова, сервизни помещения, баня, санитарен възел и 20 бр. бунгала, находящи се в почивна база на Община Сливен, къмпинг „Нестинарка“, гр. Царево при следните условия:
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г., 08:58:35, размер на файла: 108.55kB ]


ОБЯВА - ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ търси специалисти за длъжностите
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2019 г., 10:54:59, размер на файла: 97.82kB ]


ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари:

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 10:59:14, размер на файла: 95.61kB ]
[ Дата на провеждане: 15 март 2019 г.; 28 март 2019 г. ]
Заповед № РД-15-697/14.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 14 март 2019 г., 10:03:07, размер на файла: 123.11kB ]
Заповед № РД 15-773/19.03.2019 г. /Спечелил търг/
[ Дата на публикуване: 20 март 2019 г., 09:30:13, размер на файла: 143.01kB ]
Заповед № РД 15-850/29.03.2019 г. /Спечелил търг/
[ Дата на публикуване: 29 март 2019 г., 14:38:32, размер на файла: 143.18kB ]

Договор № 7 /Павилион № 8, ППМ/
[ Дата на публикуване: 24 април 2019 г., 10:32:23, размер на файла: 124.00kB ]
Договор № 8 /Офис № 9, сграда № 2/
[ Дата на публикуване: 24 април 2019 г., 10:32:32, размер на файла: 125.42kB ]


Община Сливен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 55 кв.м. и зала за хранене с площ 45 кв.м. в сградата на Автогара Сливен, при следните условия:
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 13:56:12, размер на файла: 138.40kB ]
[ Дата на провеждане: 06 март 2019 г.; 13 март 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в териториалния обхват на дейност на Община Сливен Обект № 1902:
Заповед № РД-05-402/01.02.2019 г.
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2019 г., 11:56:48, размер на файла: 358.17kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2019 г., 11:56:57, размер на файла: 459.17kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2019 г., 11:57:12, размер на файла: 210.82kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2019 г., 11:57:21, размер на файла: 102.41kB ]
[ Дата на провеждане 18 февруари 2019 г. от 14.00 часа ]

Заповед № РД-05-406/20.02.2019г. - класиране за обект № 1902
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2019 г., 15:48:22, размер на файла: 212.93kB ]
Протокол за класиране обект № 1902
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2019 г., 15:48:31, размер на файла: 178.21kB ]
Договор № 98/01.03.2019 г. за Обект 1902
[ Дата на публикуване: 01 март 2019 г., 13:37:22, размер на файла: 361.60kB ]


ЯНУАРИ 2019 Г.


Община Сливен обявява: Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 714 кв.м., находящ се в гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, представляващ част от поземлен имот – частна общинска собственост ... при следните условия:
[ Дата на публикуване: 18 януари 2019 г., 07:58:41, размер на файла: 104.01kB ]

Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 11:14:10, размер на файла: 95.92kB ]
[ Дата на провеждане: 05 февруари 2019 г.; 12 февруари 2019 г. ]


Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следните имоти-частна общинска собственост, представляващи:
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 11:13:35, размер на файла: 98.91kB ]
[ Дата на провеждане: 04 февруари 2019 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 11:12:29, размер на файла: 62.51kB ]
[ Дата на провеждане: 05 февруари 2019 г.; 12 февруари 2019 г. ]


Oбщина Сливен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” … ще осъществи  процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа - Сливен /ОЕПГ-Сливен/
Обявление
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 10:08:29, размер на файла: 178.82kB ]
Заявление-образец
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 10:08:42, размер на файла: 53.90kB ]
Автобиография
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 10:20:12, размер на файла: 103.50kB ]
Декларация /Приложение1/
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 10:20:23, размер на файла: 74.00kB ]
Декларация /по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда/
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 10:20:37, размер на файла: 75.50kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 25.01.2019 г. включително ]

Протокол - допуснати и недопуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 14:05:40, размер на файла: 133.59kB ]


Община Сливен обявява: Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти-частна общинска собственост, както следва:
[ Дата на публикуване: 15 януари 2019 г., 09:24:26, размер на файла: 121.60kB ]
[ Дата на провеждане: 06 февруари 2019 г.; 13 февруари 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи както следва:
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 08:43:29, размер на файла: 107.51kB ]
[ Дата на провеждане: 30 януари 2019 г.; 06 февруари 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 100 кв.м., находящ се в гр. Сливен, кв. „Клуцохор“, ... при следните условия:
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 08:42:47, размер на файла: 103.58kB ]
[ Дата на провеждане: 29 януари 2019 г.; 05 февруари 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с площ: 234 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Драган Цанков“ №7а, ..., при следните условия:
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 08:41:24, размер на файла: 95.58kB ]
[ Дата на провеждане: 29 януари 2019 г.; 05 февруари 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи, общинска собственост, представляващи бракувани материални активи на Община Сливен по приложение № 1 и приложение № 2, при следните условия:
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 08:30:28, размер на файла: 108.03kB ]
Приложение № 1
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 08:31:13, размер на файла: 169.24kB ]
Приложение № 2
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 08:31:25, размер на файла: 167.06kB ]
[ Дата на провеждане: 30 януари 2019 г.; 06 февруари 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 5 кв.м. в сградата на Автогара Сливен, при следните условия:
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 08:28:06, размер на файла: 136.21kB ]
[ Дата на провеждане: 30 януари 2019 г.; 06 февруари 2019 г. ]


Община Сливен изпълнява дейности по предоставяне на социалната услуга „личен асистент”, финансирани по ПМС № 344/21.12.2018 г. и подписано Споразумение с Агенция за социално подпомагане.:
Обява
[ Дата на публикуване: 04 януари 2019 г., 15:47:15, размер на файла: 147.51kB ]
Заявление за кандидатстване за длъжността „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
[ Дата на публикуване: 04 януари 2019 г., 15:47:52, размер на файла: 168.50kB ]
Заявление за ползване на социална услуга „Личен асистент”
[ Дата на публикуване: 04 януари 2019 г., 15:48:30, размер на файла: 180.00kB ]
Приложение към заявление
[ Дата на публикуване: 04 януари 2019 г., 15:48:40, размер на файла: 186.00kB ]
Декларация лични данни
[ Дата на публикуване: 04 януари 2019 г., 15:48:49, размер на файла: 165.50kB ]
[ Срок за подаване на документите: от 07.01.2019 г. до 18.01.2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект 1901:
Заповед № РД-05-393/31.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 31 декември 2018 г., 11:58:13, размер на файла: 363.12kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 31 декември 2018 г., 11:58:27, размер на файла: 463.27kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 31 декември 2018 г., 11:58:40, размер на файла: 210.81kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 31 декември 2018 г., 11:58:50, размер на файла: 94.37kB ]
[ Дата на провеждане 16 януари 2019 г. от 14.00 часа ]

Заповед № РД-05-400/17.01.2019 г. - класиране за обект № 1901
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 17:35:15, размер на файла: 233.74kB ]
Протокол за класиране обект № 1901
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 17:37:35, размер на файла: 177.71kB ]
Договор № 97/22.01.2019 г. за Обект 1901
[ Дата на публикуване: 22 януари 2019 г., 10:41:07, размер на файла: 363.58kB ]


ДЕКЕМВРИ 2018 Г.


Община Сливен обявява: Подбор на персонал за Общностен център за деца и семейства Сливен
Обява
[ Дата на публикуване: 21 декември 2018 г., 09:58:34, размер на файла: 251.96kB ]
Заявление
[ Дата на публикуване: 21 декември 2018 г., 09:58:56, размер на файла: 80.35kB ]
Автобиография
[ Дата на публикуване: 21 декември 2018 г., 10:11:14, размер на файла: 87.40kB ]
Декларация-образец
[ Дата на публикуване: 21 декември 2018 г., 10:11:26, размер на файла: 78.65kB ]
[ Срок за подаване на документите: от 27.12.2018 г. до 04.01.2019 г. ]

Протокол за допуснати и недопуснати до етап „Интервю” кандидати
[ Дата на публикуване: 10 януари 2019 г., 16:19:27, размер на файла: 180.14kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатори, както следва:
[ Дата на публикуване: 19 декември 2018 г., 09:19:12, размер на файла: 82.14kB ]
[ Дата на провеждане: 09 януари 2019 г.; 16 януари 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти - частна общинска собственост, както следва:
[ Дата на публикуване: 17 декември 2018 г., 08:56:21, размер на файла: 85.65kB ]
[ Дата на провеждане: 09 януари 2019 г.; 16 януари 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот, гр. Сливен, ул. „Асеновска“ № 15 ...:
[ Дата на публикуване: 17 декември 2018 г., 08:55:42, размер на файла: 69.20kB ]
[ Дата на провеждане: 08 януари 2019 г.; 15 януари 2019 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 14 декември 2018 г., 13:12:47, размер на файла: 49.41kB ]
[ Дата на провеждане: 08 януари 2019 г.; 15 януари 2019 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект – частна общинска собственост, представляващ апартамент № 19, находящ се в кв. „Българка“, бл. 22 ...:
[ Дата на публикуване: 14 декември 2018 г., 08:32:55, размер на файла: 92.13kB ]
[ Дата на провеждане: 08 януари 2019 г.; 15 януари 2019 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект 1820:
Заповед № РД-05-384/11.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 декември 2018 г., 17:09:00, размер на файла: 291.95kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 11 декември 2018 г., 17:09:10, размер на файла: 368.92kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 11 декември 2018 г., 17:09:19, размер на файла: 150.30kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 11 декември 2018 г., 17:09:27, размер на файла: 93.82kB ]
[ Дата на провеждане 28 декември 2018 г. от 10.00 часа ]

Заповед № РД-05-392/31.12.2018 г. - класиране за обект № 1820
[ Дата на публикуване: 31 декември 2018 г., 13:24:39, размер на файла: 233.07kB ]
Протокол за класиране обект № 1820
[ Дата на публикуване: 31 декември 2018 г., 13:25:00, размер на файла: 178.82kB ]
Договор № 96/21.01.2019 г. за Обект 1820
[ Дата на публикуване: 21 януари 2019 г., 13:21:09, размер на файла: 290.09kB ]


НОЕМВРИ 2018 Г.


ОБЯВЛЕНИЕ - ОТНОСНО: Обемът на дървесината, определен за предоставяне по реда на чл. 38, ал.1 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ...
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2018 г., 16:41:59, размер на файла: 101.06kB ]


Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел “Счетоводство“ към дирекция “Счетоводство и контрол“ – 1 /една/ щатна бройка.
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г., 09:00:00, размер на файла: 241.96kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 26 ноември 2018 г. включително ]

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 08:49:40, размер на файла: 202.79kB ]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[ Дата на публикуване: 12 декември 2018 г., 11:22:40, размер на файла: 163.34kB ]


Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността директор на Младежки дом - Сливен:
[ Дата на публикуване: 12 ноември 2018 г., 08:30:32, размер на файла: 299.73kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 12 декември 2018 г. ]

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
[ Дата на публикуване: 18 декември 2018 г., 12:38:25, размер на файла: 241.71kB ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества добита дървесина от Обект 1818:
Заповед № РД-05-365/09.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 16:30:39, размер на файла: 255.92kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 16:30:52, размер на файла: 255.16kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 16:31:05, размер на файла: 115.95kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 16:31:13, размер на файла: 49.53kB ]
[ Дата на провеждане 26 ноември 2018 г. от 15.00 часа ]

Заповед № РД-05-375/27.11.2018г. - класиране за обект № 1818
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г., 16:50:43, размер на файла: 180.88kB ]
Протокол за класиране обект № 1818
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г., 16:50:56, размер на файла: 132.06kB ]
Договор № 94/04.12.2018 г. за Обект 1818
[ Дата на публикуване: 04 декември 2018 г., 15:45:45, размер на файла: 250.99kB ]

Анекс към договор №94 от 03.12.2018 г. за предварителна продажба на прогнозни количества добита дървесина в условно обособен Обект № 1818, с подотдели 173 "а", 173 "д" и 173 "
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 16:24:49, размер на файла: 306.89kB ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява конкурс за Добив на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1817:
Заповед № РД-05-364/09.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 15:49:12, размер на файла: 292.88kB ]
Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 15:49:30, размер на файла: 341.39kB ]
Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 15:49:41, размер на файла: 148.78kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 15:50:31, размер на файла: 83.63kB ]
[ Дата на провеждане 26 ноември 2018 г. от 16.00 часа ]

Заповед № РД-05-374/27.11.2018г. - класиране за обект № 1817
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г., 16:38:53, размер на файла: 148.29kB ]
Протокол за класиране обект № 1817
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г., 16:39:06, размер на файла: 131.52kB ]
Договор № 93/03.12.2018 г. за Обект 1817
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 15:52:41, размер на файла: 274.02kB ]

Анекс към договор за обект 1817
[ Дата на публикуване: 04 юни 2019 г., 17:03:28, размер на файла: 161.23kB ]

Анекс към договор №93 от 03.12.2018 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, включена в условно обособен Обект № 1817, с подотдели 173
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 16:30:07, размер на файла: 304.16kB ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект 1816 и Обект 1819:
Заповед № РД-05-363/09.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 14:28:01, размер на файла: 290.60kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 14:28:15, размер на файла: 376.54kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 14:28:26, размер на файла: 151.17kB ]
Пакет документи /Обект 1816/
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 14:28:35, размер на файла: 93.68kB ]
Пакет документи /Обект 1819/
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 14:28:58, размер на файла: 128.05kB ]
[ Дата на провеждане 26 ноември 2018 г. от 14.00 часа ]

Заповед № РД-05-372/27.11.2018г. - класиране за обект № 1816
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г., 16:29:00, размер на файла: 105.55kB ]
Протокол за класиране обект № 1816
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г., 16:29:09, размер на файла: 91.00kB ]
Заповед № РД-05-373/27.11.2018г. - класиране за обект № 1819
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г., 16:33:29, размер на файла: 176.15kB ]
Протокол за класиране обект № 1819
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г., 16:33:39, размер на файла: 132.13kB ]
Договор № 95/04.12.2018 г. за Обект 1819
[ Дата на публикуване: 04 декември 2018 г., 16:48:12, размер на файла: 288.27kB ]

Анекс към договора за обект 1819
[ Дата на публикуване: 04 юни 2019 г., 17:03:43, размер на файла: 157.61kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, с площ от 2297 кв.м., с площ 192 кв.м., брой етажи: 1 (един) и предназначение: сграда за детско заведение, адрес на поземления имот: с.Гавраилово, ул.“Каменица“ №2:
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2018 г., 14:03:19, размер на файла: 81.25kB ]
[ Дата на провеждане: 21 ноември 2018 г.; 28 ноември 2018 г. ]


ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари:
Заповед на Кмета № РД-15-2728/02.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 13:25:30, размер на файла: 114.34kB ]
Обява за търга
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 13:25:41, размер на файла: 72.83kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 13:25:51, размер на файла: 41.19kB ]
[ Дата на провеждане: 05 декември 2018 г.; 19 декември 2018 г. ]

Заповеди /Спечелил търг/
[ Дата на публикуване: 11 декември 2018 г., 09:38:59, размер на файла: 150.03kB ]
Протоколи /Спечелил търг/
[ Дата на публикуване: 11 декември 2018 г., 09:39:09, размер на файла: 122.58kB ]
Заповед № РД 15-3063 /Спечелил търг/
[ Дата на публикуване: 27 декември 2018 г., 13:47:25, размер на файла: 143.54kB ]
Протокол № РД 10-118 /Спечелил търг/
[ Дата на публикуване: 27 декември 2018 г., 13:47:43, размер на файла: 98.40kB ]

Договор № 1 /Магазин за цветя № 6/
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 10:58:12, размер на файла: 126.47kB ]
Договор № 2 /Терен пред магазин № 5/
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 10:58:26, размер на файла: 125.73kB ]
Договор № 3 /Терен пред магазин № 7/
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 10:58:35, размер на файла: 125.50kB ]
Договор № 4 /Терен пред магазин № 6/
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 10:58:45, размер на файла: 126.32kB ]
Договор № 5 /Терен пред магазин № 2/
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 10:58:54, размер на файла: 126.16kB ]
Договор № 6 /Терен пред магазин № 1/
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 10:59:05, размер на файла: 125.99kB ]


Oбщина Сливен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.003 по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, ще осъществи  процедура по подбор на 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа - Сливен /ОЕПГ-Сливен/:
Обявление
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 11:23:45, размер на файла: 151.24kB ]
Заявление /образец/
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 11:24:30, размер на файла: 53.92kB ]
Автобиография
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 11:24:43, размер на файла: 107.00kB ]
Декларация /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 11:24:54, размер на файла: 71.50kB ]
Декларация /по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда/
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 11:25:04, размер на файла: 72.50kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 09 ноември 2018 г. включително ]

Протокол - допуснати и недопуснати кандидати
[ Дата на публикуване: 14 ноември 2018 г., 16:09:43, размер на файла: 148.66kB ]


ОКТОМВРИ 2018 Г.


ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ" обявява: Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ година за индивидуално ползване на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади подробно описани в Приложение1 и Приложение 1.1:
Обява за търг
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 16:07:41, размер на файла: 82.19kB ]
Заповед на Кмета № РД-15-2720/31.10.2018 г.
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 16:07:56, размер на файла: 85.27kB ]
Заповед № РД-05-361/31.10.2018 г.
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 16:08:08, размер на файла: 79.63kB ]
Пасища, мери 2018-2019 /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 16:08:19, размер на файла: 396.50kB ]
Ливади 2018-2019 /Приложение 1.1/
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 16:08:30, размер на файла: 110.50kB ]
Заявление за участие в търг
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 16:08:40, размер на файла: 69.00kB ]
[ Дата на провеждане 19 ноември  2018 г. ]

Заповед № РД-05–366/19.11.2018 г. /Физическите и юридическите лица спечелили търга за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, проведен на 19.11.2018 г./
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2018 г., 12:38:15, размер на файла: 86.43kB ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 09:42:55, размер на файла: 48.67kB ]
[ Дата на провеждане: 20 ноември 2018 г.; 27 ноември  2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи, както следва:
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2018 г., 08:12:28, размер на файла: 113.45kB ]
[ Дата на провеждане: 20 ноември 2018 г.; 27 ноември 2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот, площ: 1610 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Дружба“:
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2018 г., 16:22:15, размер на файла: 88.03kB ]
[ Дата на провеждане: 14 ноември 2018 г. ]


Община Сливен обявява, че набира документи за назначаване на 4 бр. медицински сестри в яслени групи за ДГ “Надежда” – гр. Сливен.
Удължаване срока за подаване на документи за медицински сестри в яслени групи за ДГ „Надежда“ гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2018 г., 09:39:47, размер на файла: 92.77kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2018 г., 14:14:19, размер на файла: 105.63kB ]
Заявление
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2018 г., 14:14:33, размер на файла: 13.36kB ]
Декларация
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2018 г., 14:14:42, размер на файла: 13.44kB ]
Срок за подаване на документите: от 24 октомври 2018 до 25 октомври 2018 година ]


Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” – по 1 /една/ щатна бройка на следните общински детски градини на територията на община Сливен:
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2018 г., 11:31:06, размер на файла: 150.84kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 09 ноември 2018 г. включително ]

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2018 г., 14:05:42, размер на файла: 154.20kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти-частна общинска собственост, представляващи, жилища, апартаменти, както следва:
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2018 г., 09:21:47, размер на файла: 109.35kB ]
[ Дата на провеждане: 25 октомври 2018 г.; 01 ноември 2018 г. ]


Oбщина Сливен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.003 по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, ще осъществи  процедура по подбор на 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа - Сливен /ОЕПГ-Сливен/:
Обявление
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 14:22:13, размер на файла: 151.33kB ]
Заявление /образец/
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 14:24:30, размер на файла: 53.92kB ]
Автобиография
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 14:24:43, размер на файла: 107.00kB ]
Декларация /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 14:24:54, размер на файла: 71.50kB ]
Декларация /по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда/
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 14:25:04, размер на файла: 72.50kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 19.10.2018 г. включително ]

Протокол - допуснати и недопуснати кандидати
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2018 г., 15:58:15, размер на файла: 145.29kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, отреден за магазин и озеленяване по действащия план на с.Самуилово…:
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 16:46:48, размер на файла: 82.93kB ]
[ Дата на провеждане 24.10.2018 г. ; 31.10.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в местността „Башчардак“, гр. Сливен:
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2018 г., 15:57:12, размер на файла: 99.45kB ]
[ Дата на провеждане 24.10.2018 г. ; 31.10.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на сграда на един етаж, предназначена за търговия и/или услуги, в кв. „Дружба“:
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2018 г., 15:56:02, размер на файла: 95.22kB ]
[ Дата на провеждане 23.10.2018 г. ; 30.10.2018 г. ]


Община Сливен обявява: продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2018 г., 15:27:01, размер на файла: 44.94kB ]
[ Дата на провеждане 24.10.2018 г. ; 31.10.2018 г. ]


Обява за подбор на персонал за Превантивно-информационен център  по зависимости /ПИЦ по зависимости/
Обява
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2018 г., 13:59:12, размер на файла: 81.42kB ]
Заявление
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2018 г., 13:59:33, размер на файла: 13.34kB ]
Декларация
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2018 г., 13:59:47, размер на файла: 29.00kB ]
[ Срок за подаване на документите: от 05.10.2018 г. до 05.11.2018 г. ]


СЕПТЕМВРИ 2018 Г.


Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0057 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Сливен търси да назначи на срочен трудов договор специалист за следната позиция:
Обява
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 17:00:15, размер на файла: 163.65kB ]
Заявление
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 17:00:46, размер на файла: 80.04kB ]
Автобиография
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 17:01:03, размер на файла: 85.24kB ]
Декларация /Образец/
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 17:01:45, размер на файла: 76.28kB ]
[ Срок за подаване на документите: от 01.10.2018 г. до 03.10.2018 г. ]


Община Сливен обявява: Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 4,00 кв.м., предназначен за разполагане на временен преместваем обект - павилион за търговия..
[ Дата на публикуване: 25.09.2018 г., размер на файла: 71.59kB ]
[ Дата на провеждане 10.10.2018 г. ; 17.10.2018 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект 1815:
Заповед № РД-05-351/20.09.2018 г.
[ Дата на публикуване: 20.09.2018 г., размер на файла: 273.66kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 20.09.2018 г., размер на файла: 372.76kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 20.09.2018 г., размер на файла: 150.63kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 20.09.2018 г., размер на файла: 86.98kB ]
[ Дата на провеждане 05.10.2018 г. ; 10.10.2018 г. ]

Протокол за класиране обект № 1815
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2018 г., 16:29:09, размер на файла: 132.92kB ]
ЗАПОВЕД № РД-05-355/05.10.2018г. - класиране за обект № 1815
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2018 г., 16:29:30, размер на файла: 176.31kB ]
Договор № 92/10.10.2018 г. за Обект 1815
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2018 г., 13:11:48, размер на файла: 287.90kB ]

Анекс към договор № 92/10.10.2018 г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект № 1815
[ Дата на публикуване: 19 юни 2019 г., 16:49:46, размер на файла: 189.02kB ]


ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост...
[ Дата на публикуване: 13.09.2018 г., размер на файла: 69.58kB ]
[ Дата на провеждане 11.10.2018 г. ; 25.10.2018 г. ]

Заповеди на Кмета за спечелил търг
[ Дата на публикуване: 12.10.2018 г., размер на файла: 137.65kB ]
Договор № 35 /Магазин № 14 - Сграда № 2/
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 10:20:38, размер на файла: 96.92kB ]
Договор № 36 /Магазин № 9 - Сграда № 4/
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 10:20:55, размер на файла: 95.14kB ]
Договор № 37 /Щанд № 9 - Хали/
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 10:21:11, размер на файла: 96.93kB ]


АВГУСТ 2018 Г.


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор...:
[ Дата на публикуване: 31.08.2018 г., размер на файла: 73.27kB ]
[ Дата на провеждане 25.09.2018 г. ; 02.10.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот частна общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 31.08.2018 г., размер на файла: 71.33kB ]
[ Дата на провеждане 25.09.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 31 кв.м., находящ се в гр. Сливен, кв. "Ново село", ул. "Габрово", …
[ Дата на публикуване: 30.08.2018 г., размер на файла: 100.67kB ]
[ Дата на провеждане 18.09.2018 г. ; 25.09.2018 г. ]


ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ" обявява: Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ година за индивидуално ползване на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади подробно описани в Приложение1 и Приложение 1.1.:
Обява за търг
[ Дата на публикуване: 24.08.2018 г., размер на файла: 83.33kB ]
Заповед на Кмета № РД-15-2259/23.08.2018 г.
[ Дата на публикуване: 24.08.2018 г., размер на файла: 86.16kB ]
Заповед № РД-05-344/24.08.2018 г.
[ Дата на публикуване: 24.08.2018 г., размер на файла: 80.90kB ]
Пасища, мери 2018-2019 /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 24.08.2018 г., размер на файла: 391.00kB ]
Ливади 2018-2019 /Приложение 1.1/
[ Дата на публикуване: 24.08.2018 г., размер на файла: 107.50kB ]
Заявление за участие в търг
[ Дата на публикуване: 24.08.2018 г., размер на файла: 69.50kB ]
[ Дата на провеждане 14.09.2018 г. ]

Заповед № РД-05-349/18.09.2018 г. /Физическите и юридическите лица спечелили търга за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, проведен на 14.09.2018г./
[ Дата на публикуване: 18.09.2018 г., размер на файла: 96.00kB ]


Общинска администрация – Сливен уведомява заинтересованите лица, че се отдава под наем за срок от 10 години следната част от имот, представляваща 2 (два) броя кортови игрища, с обща площ 1310 кв.м., с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. "Ново село”, бул. "Георги Данчев":
Обявление
[ Дата на публикуване: 22.08.2018 г., размер на файла: 135.94kB ]
[ Срок за подаване на документи: 22.09.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти-частна общинска собственост, както следва:
[ Дата на публикуване: 20.08.2018 г., размер на файла: 86.46kB ]
[ Дата на провеждане 11.09.2018 г. ; 18.09.2018 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 17.08.2018 г., размер на файла: 84.88kB ]
[ Дата на провеждане 13.09.2018 г. ; 19.09.2018 г. ]


Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел "Сигурност и управление при кризи" – 1 /една/ щатна бройка:
[ Дата на публикуване: 17.08.2018 г., размер на файла: 154.74kB ]
[ Документи се подават в срок до 30.08.2018 год. – включително ]

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[ Дата на публикуване: 07.09.2018 г., размер на файла: 201.63kB ]


Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 16.08.2018 г., размер на файла: 87.15kB ]
[ Дата на провеждане 12.09.2018 г. ; 19.09.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост в сградата на Автогара Сливен за инсталиране на банкомат:
[ Дата на публикуване: 13.08.2018 г., размер на файла: 104.83kB ]
[ Дата на провеждане 29.08.2018 г. ; 05.09.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за продажба на следните имоти - частна общинска собственост, както следва:
[ Дата на публикуване: 10.08.2018 г., размер на файла: 85.15kB ]
[ Дата на провеждане 28.08.2018 г. ; 11.09.2018 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 08.08.2018 г., размер на файла: 83.32kB ]
[ Дата на провеждане 29.08.2018 г. ; 11.09.2018 г. ]


ЮЛИ 2018 Г.


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 1814:
Заповед № РД-05-328/27.07.2018 г.
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 269.88kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 368.16kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 150.48kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 88.05kB ]
[ Дата на провеждане 13.08.2018 г. ; 17.08.2018 г. ]

Протокол за класиране обект № 1814
[ Дата на публикуване: 15.08.2018 г., размер на файла: 148.78kB ]
Заповед № РД-05-337/13.08.2018г. - класиране за обект № 1814
[ Дата на публикуване: 15.08.2018 г., размер на файла: 177.55kB ]
Договор № 91/20.08.2018 г. за Обект 1814
[ Дата на публикуване: 20.08.2018 г., размер на файла: 283.32kB ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява конкурс за Добив на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1813:
Заповед № РД-05-327/27.07.2018 г.
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 285.95kB ]
Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 342.13kB ]
Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 148.92kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 79.69kB ]
[ Дата на провеждане 13.08.2018 г. ; 17.08.2018 г. ]

Протокол за класиране обект № 1813
[ Дата на публикуване: 15.08.2018 г., размер на файла: 132.06kB ]
Заповед № РД-05-336/13.08.2018г. - класиране за обект № 1813
[ Дата на публикуване: 15.08.2018 г., размер на файла: 160.76kB ]
Договор № 90/20.08.2018 г. за Обект 1813
[ Дата на публикуване: 20.08.2018 г., размер на файла: 269.33kB ]
Анекс към договор към Договор №90 от 20.08.2018 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, включена в условно обособен Обект № 1813, с подотдел 192 „б“, намиращ се в землището на с.Раково, Община Сливен
[ Дата на публикуване: 29 август 2019 г., 16:30:51, размер на файла: 157.53kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 26.07.2018 г., размер на файла: 131.22kB ]
[ Дата на провеждане 14.08.2018 г. ; 21.08.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливен, кв. Сини камъни до бл. 4:
[ Дата на публикуване: 24.07.2018 г., размер на файла: 126.04kB ]
[ Дата на провеждане 14.08.2018 г. ; 21.08.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Сливен, местност "Батмиш" и "Б
[ Дата на публикуване: 24.07.2018 г., размер на файла: 89.96kB ]
[ Дата на провеждане 21.08.2018 г. ; 28.08.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, както следва:
[ Дата на публикуване: 24.07.2018 г., размер на файла: 108.23kB ]
[ Дата на провеждане 23.08.2018 г. ; 30.08.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинет в кв. Дебелата кория, гр. Сливен:
[ Дата на публикуване: 24.07.2018 г., размер на файла: 103.72kB ]
[ Дата на провеждане 14.08.2018 г. ; 21.08.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологични кабинети в населените места на Община Сливен:
[ Дата на публикуване: 24.07.2018 г., размер на файла: 129.13kB ]
[ Дата на провеждане 14.08.2018 г. ; 21.08.2018 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 19.07.2018 г., размер на файла: 91.10kB ]
[ Дата на провеждане 07.08.2018 г. ; 14.08.2018 г. ]


Община Сливен обявява подбор на персонал за Превантивно-информационен център по зависимости:
Обява
[ Дата на публикуване: 18.07.2018 г., размер на файла: 217.54kB ]
Заявление
[ Дата на публикуване: 20.07.2018 г., размер на файла: 12.57kB ]
Декларация
[ Дата на публикуване: 20.07.2018 г., размер на файла: 11.88kB ]
[ Срок за подаване на документите от 20 юли до 20 август 2018 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 09.07.2018 г., размер на файла: 83.34kB ]
[ Дата на провеждане 08.08.2018 г. ; 14.08.2018 г. ]

Община Сливен обявява: Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 13,50 кв.м., находящ се в гр. Сливен, бул. "Хаджи Димитър" №39:
[ Дата на публикуване: 06.07.2018 г., размер на файла: 101.89kB ]
[ Дата на провеждане 26.07.2018 г. ; 02.08.2018 г. ]

Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот ... с площ 491 кв.м., :гр. Сливен, ул. "Асеновска" №15:
[ Дата на публикуване: 04.07.2018 г., размер на файла: 82.64kB ]
[ Дата на провеждане 24.07.2018 г. ; 31.07.2018 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от Обект 1812
Заповед № РД-05-312/03.07.2018 г.
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 256.46kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 272.08kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 131.42kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 65.07kB ]
[ Дата на провеждане 19.07.2018 г. ; 24.07.2018 г. ]

Протокол за класиране обект № 1812
[ Дата на публикуване: 23.07.2018 г., размер на файла: 98.74kB ]
Заповед № РД-05-326/25.07.2018г. - класиране за обект № 1812
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 156.74kB ]
Договор № 89/17.08.2018 г. за Обект 1812
[ Дата на публикуване: 17.08.2018 г., размер на файла: 216.06kB ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява открит конкурс за Добив на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1811
Заповед № РД-05-311/03.07.2018 г.
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 287.80kB ]
Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 342.22kB ]
Конкурсни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 149.83kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 80.22kB ]
[ Дата на провеждане 19.07.2018 г. ; 24.07.2018 г. ]

Протокол за класиране обект № 1811
[ Дата на публикуване: 23.07.2018 г., размер на файла: 100.04kB ]
Заповед № РД-05-325/25.07.2018г. - класиране за обект № 1811
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 148.06kB ]
Договор № 88/06.08.2018 г. за Обект 1811
[ Дата на публикуване: 06.08.2018 г., размер на файла: 270.89kB ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 1810
Заповед № РД-05-310/03.07.2018 г.
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 269.19kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 366.92kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 151.63kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 87.26kB ]
[ Дата на провеждане 19.07.2018 г. ; 24.07.2018 г. ]

Заповед № РД-05-322/23.07.2018г. - класиране за обект № 1810
[ Дата на публикуване: 23.07.2018 г., размер на файла: 162.96kB ]
Протокол за класиране обект № 1810
[ Дата на публикуване: 23.07.2018 г., размер на файла: 146.72kB ]
Договор № 87/27.07.2018 г. за Обект 1810
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 281.08kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 67338.435.236, с площ от 1224 кв.м. ...:
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 86.36kB ]
[ Дата на провеждане 17.07.2018 г. ]


Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на гр. Сливен:
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 94.62kB ]
[ Дата на провеждане 17.07.2018 г. ; 24.07.2018 г. ]


Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП
Държавен вестник
Агенция по обществени поръчки