Телефонен указател

Бързи връзки

Указател на Община Сливен

Указател на общински Съвет Сливен

Указател на населените места в община Сливен


Община Сливен

Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия Телефонен номер Имейл
1 Централа 044/611100
2 Кмет на община Стефан Радев 044/611106 kmet@sliven.bg
3 Зам.-кмет на община ФОИ Румен Иванов 044/611103 rivanov@sliven.bg
4 Зам.-кмет на община УТС Камен Костов 044/611376 kkostov@sliven.bg
5 Зам.-кмет на община ХД Пепа Димитрова-Чиликова 044/611102 zamkmet_sd@sliven.bg
6 Зам.-кмет на община ИР Стоян Марков 044/611232 smarkov@sliven.bg
7 Секретар на община Валя Радева 044/611215 sekretar@sliven.bg
8 Гл. архитект Лора Йовчева 044/611351; 0896788813 ljovcheva@sliven.bg
9 Секретар МКБППМН Лилия Радева 044/611154; 0896788857 lradeva@sliven.bg
10 Секретар на МКБТХ Владимир Друмев 044/611336; 0885532671 sliven@antitraffic.government.bg
Отдел "Вътрешен одит"
11 Началник отдел Нина Димитрова 044/611220; 0879968575 ndimitrova@sliven.bg
12 Гл. вътрешен одитор Пенка Пенева-Миронска 044/611237
13 Гл. вътрешен одитор
Отдел "Предварителен контрол"
14 Началник отдел Милена Чиракова 044/611210; 0894455561 mchirakova@sliven.bg
15 Фин. контрольор Наташа Тодорова 044/611210
16 Фин. контрольор Ваня Бонева 044/611210
І. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Правна"
17 Директор
Отдел "Правно-нормативно обслужване"
18 Началник отдел Александрина Радкова-Кънева 044/611118; 0879599104 aradkova@sliven.bg
19 Ст. юрисконсулт Михаела Стойчева 044/611109
20 Мл. експерт Кристина Георгиева 044/611109
21 Юрисконсулт Елеонора Мавродиева 044/611117
22 Гл. експерт Мария Димитрова 044/611117
23 Юрисконсулт Николай Ценков 044/611117
Отдел "Обществени поръчки"
24 Началник отдел Гинка Димитрова-Тужарова 044/611127; 0894458885 gtuzharova@sliven.bg
25 Ст. експерт Илиана Йорданова 044/611372
Дирекция "Административно-информационно обслужване"
26 Директор
"Отдел "Информационно осигуряване"
27 Началник отдел Валентин Георгиев 044/611207; 0896788837 vgeorgiev@sliven.bg
28 Гл. експерт Добромир Атанасов 044/611207
29 Ст. експерт Георги Торлаков 044/611207
30 Ст. експерт Ралена Куткарска 044/611207 rkutkarska@sliven.bg
Отдел "Административно обслужване и ЦАО"
31 Началник отдел Борислава Забунова 044/611216; 0893410804 bzabunova@sliven.bg
32 Гл. експерт Таня Балабанова 044/611165 tbalabanova@sliven.bg
33 Мл. експерт Галина Георгиева 044/611159
34 Гл. специалист Събина Георгиева 044/611159
35 Ст. експерт Ана Булгарова 044/611158
36 Ст. специалист Виолета Великова 044/611157
37 Ст. експерт Елизабет Кендерян 044/611160
38 Гл. специалист ПМС Пенка Цонева 044/611160
39 Гл. специалист Ваня Стоянова 044/611161
40 Мл. експерт Маргарита Стайкова 044/611161
41 Ст. специалист Доника Сиромахова 044/611161
42 Мл. експерт Таня Тихова-Георгиева 044/611157
ЦАО "Надежда"
43 Гл. експерт Киро Стоянов 044/662131
44 Гл. специалист Петя Банчева 044/662131
ЦАО "Речица"
45 Ст. експерт Христина Царухова-Блецова 044/670136
46 Мл. експерт Катя Попова 044/670136
ЦАО "Дебела кория"
47 Ст. експерт Николай Колев 044/667511
Отдел "Техническо осигуряване и обслужване на администрацията"
48 Началник отдел Стефан Стефанов 044/611226; 0896788889 sstefanov@sliven.bg
49 Гл. експерт Гено Генов 044/663053
50 Гл. специалист Георги Георгиев 044/611229
Отдел "Обслужване на общинския съвет"
51 Началник отдел Стефка Туджарова 044/611101; 0893665941 studjarova@sliven.bg
52 Ст. експерт Ганка Петрова 044/611101
53 Гл. специалист Цветелина Тачева 044/611104
Дирекция "Счетоводство и контрол"
54 Директор Таня Бояджиева 044/611209; 0896788833 tboyadjieva@sliven.bg
Отдел "Счетоводство"
55 Началник отдел Донка Вълкова 044/611208; 0893665987 dpetrova@sliven.bg
56 Гл. експерт Петя Гуглева 044/611208
57 Гл. експерт Велина Дунчева 044/611201
58 Гл. експерт Мария Петрова 044/611213
59 Гл. експерт Марияна Таргова 044/611213
60 Гл. специалист Ирина Дюлгерова 044/611235
61 Гл. експерт Красимир Колев 044/611234
62 Ст. експерт Галина Петрова 044/611234
63 Ст. експерт Звезделина Димитрова 044/611235
64 Гл. специалист Дочка Георгиева 044/611233
65 Гл. специалист Иванка Огнянова 044/611236
Отдел "Методология и контрол"
66 Началник отдел Янка Илиева 044/611231; 0894458887 yilieva@sliven.bg
67 Гл. експерт Костадинка Баева 044/611204
68 Ст. експерт Елица Станчева 044/611201
69 Ст. експерт Йорданка Русева 044/611204
САМОСТОЯТЕЛНИ ОТДЕЛИ
Отдел "Бюджет"
70 Началник отдел Диян Донев 044/611202; 0896788850 ddonev@sliven.bg
71 Гл. експерт Диана Иванова 044/611203
72 Гл. експерт Николай Мавродиев 044/611206
73 Гл. експерт Веселина Атанасова 044/611206
74 Гл. експерт Николина Ловчалиева 044/611203
Отдел "Човешки ресурси"
75 Началник отдел Веселин Дяков 044/611121; 0896788835 vdyakov@sliven.bg
76 Гл. експерт Вера Узунова 044/611215
77 Ст. експерт Анастасия Петкова 044/611125
78 Гл. специалист Кина Стоянова 044/611125
Отдел "Сигурност и управление при кризи"
79 Гл. експерт Снежана Кънева 044/611218
80 Гл. експерт Пламен Лаков 044/611217
81 Гл. експерт Евгений Митев 044/611321
82 Мл. експерт Доника Радева 044/611321
ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Местни данъци и такси"
83 Централа МДТ 044/611141
84 Директор Методи Лаков 044/662268; 0885817750 mlakov@sliven.bg
Отдел "Отчитане на приходи и разходи и обслужване на данъкоплатци"
85 Началник отдел Веселин Стойков 0894458853 vstoykov@sliven.bg
Отдел "Контрол по събиране на местните данъци и такси"
86 Началник отдел Мария Кънева 044/622924; 0879599133 mdtsliven_kaneva@abv.bg
87 Мл. експерт Антония Очкова 044/622924
Дирекция "Устройство на територията"
88 Директор Красимир Хаджиминов 044/611354; 0896788814 khadjiminov@sliven.bg
Отдел "Териториално устройство и архитектура"
89 Началник отдел
90 Гл. специалист Румянка Спирова 044/611385
91 Гл. специалист Мария Аврамова 044/611356
92 Гл. специалист Цонка Бурлакова-Христова 044/611366
93 Гл. специалист Веселина Иванова 044/611364
94 Гл. специалист Славка Белберска 044/611366
95 Гл. специалист Донка Боярова 044/611252
96 Гл. специалист Надежда Дикова 044/611365
97 Гл. специалист Любен Генов 044/611368
98 Гл. специалист Иван Иванов 044/611368
99 Гл. специалист Лиляна Андреева 044/611355
100 Гл. специалист Светлана Николова 044/611369
101 Гл. специалист Таня Йорданова 044/611356
Отдел "Кадастър и регулация"
102 Началник отдел Яна Ангелова 044/611353; 0896788815 yangelova@sliven.bg
103 Гл. експерт Нели Стоянова 044/611358
104 Гл. специалист Таня Фарашева 044/611356
105 Гл. експерт Йорданка Николова 044/611357
106 Гл. специалист Илия Илиев 044/611355
107 Гл. специалист Антоанета Бозова 044/611367
108 Гл. специалист Таня Тенева 044/611359
109 Гл. специалист Радостина Банкова 044/611358
110 Гл. специалист Бонка Атанасова 044/611385
Дирекция "Общинска инфраструктура"
111 Директор Милко Харалампиев 044/611360; 0896788965 mharalampiev@sliven.bg
112 Гл. експерт Светла Кабадозова 044/611361
113 Гл. експерт Велико Балабанов 044/611361
114 Гл. експерт 044/611361
115 Гл. експерт Нина Узунова 044/611363
116 Гл. експерт Калин Минчев 044/611362
117 Гл. експерт Галя Георгиева 044/611362
118 Ст. експерт Радин Господинов 044/611362
119 Гл. експерт Анета Павлова 044/611363
120 Специалист Веселина Сивова 044/611363
121 Гл. експерт Красимир Фичев 044/611373
122 Гл. специалист Димитринка Маринова 044/611373
123 Специалист Георги Георгиев 044/611373
Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността"
124 Директор
125 Гл. експерт Ина Николова 044/611320
126 Гл. експерт Дора Чанева 044/611221
127 Гл. експерт Светлана Димитрова 044/611107 press@sliven.bg
128 Гл. експерт Десислава Куртова 044/611221
129 Гл. специалист Румяна Атанасова 044/611222
130 Ст. експерт Светла Бунчева 044/611102
131 Гл. специалист Соня Ношкова 044/611319
132 Ст. експерт Марияна Добрева 044/611319
133 Ст. специалист Пламена Ангелова 044/611112
134 Ст. експерт Мая Янушева 044/611112
Дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт"
135 Гл. експерт Здравка Катилеева 044/611122
136 Гл. експерт Мая Петрова 044/611122
137 Ст. експерт Таня Димитрова 044/611124
138 Мл. експерт Стела Йорданова 044/611124
139 Гл. експерт Силвия Никова 044/611307
140 Гл. експерт Дилян Стойков 044/611313
141 Гл. експерт Маргарита Терзиева 044/611330
142 Ст. експерт Диляна Монева 044/611330
САМОСТОЯТЕЛНИ ОТДЕЛИ
Отдел "Общинска икономика и защита на потребителя"
143 Началник отдел Гергана Савова 044/611116; 0896788826 gsavova@sliven.bg
144 Гл. експерт Стефка Манолова 044/611115
145 Гл. експерт Дарина Димитрова 044/611114
146 Гл. експерт Мария Гинчева 044/611103
147 Гл. инспектор Иван Марков 044/611111
148 Ст. експерт Георги Георгиев 044/611111
149 Гл. инспектор Соня Тодорова 044/611113
150 Гл. инспектор Димка Пенкова-Мишинева 044/611113
Отдел "Екология"
151 Началник отдел Николай Бакърджиев 044/611261; 0896788871 nbakardjiev@sliven.bg
152 Гл. експерт Емилия Кючукова 044/611140
153 Гл. експерт Деница Данчева 044/611262
154 Ст. експерт Мария Диловска 044/611262
155 Ст. експерт Антоанета Иванова 044/611262
156 Мл. експерт Захарина Гомилева 044/611262
Отдел "Строителен контрол"
157 Началник отдел Петър Памуков 044/611193; 0896788816 ppamukov@sliven.bg
158 Гл. специалист Росица Топалова 044/611376
159 Специалист Дияна Гагаузова-Стефанова 044/611352
160 Гл. специалист Кристина Гагова-Пенева 044/611382
161 Гл. специалист Стоян Стоянов 044/611382
Отдел "Общинска собственост"
162 Началник отдел Камелия Симеонова 044/611259; 0896788811 ksimeonova@sliven.bg
163 Гл. експерт Соня Начева 044/611258
164 Гл. експерт Веселин Мушков 044/611260
165 Гл. експерт Велислава Митрева 044/611256
166 Гл. експерт 044/611256
167 Ст. експерт Георги Георгиев 044/611256
168 Мл. експерт Христина Иванова 044/611257
169 Гл. специалист Славка Тодорова 044/611256
Отдел "Гражданска регистрация"
170 Началник отдел
171 Гл. експерт Димитринка Душева 044/611251
172 Ст. експерт Гергана Гърмилова 044/611251
173 Мл. експерт Александра Василева 044/611251
174 Гл. специалист Иванка Друмева 044/611251
175 Гл. специалист 044/611251
176 Гл. експерт Миглена Иванова 044/611265
177 Мл.експерт Пепа Георгиева 044/611266
178 Гл. специалист Таня Николова 044/611266
179 Гл. специалист Зюлфие Русева 044/611266
Отдел "Общинско развитие, проекти и програми"
180 Началник отдел Митка Крълева 044/611224; 0899198991 mkraleva@sliven.bg
181 Гл. експерт Мая Чернинкова 044/611224
182 Гл. експерт Христо Георгиев 044/611311
183 Гл. експерт Габриела Манчева-Симеонова 044/611310
184 Ст. експерт Мария Грозданова-Мравова 044/611129
185 Ст. експерт Нели Демирева 044/611129
186 Гл. експерт Катя Тенева 044/611123
187 Гл. експерт
Отдел "Международно сътрудничество и инвестиции"
188 Началник отдел Мария Паспалджиева 044/611253 mpaspaldzhieva@sliven.bg
189 Гл. експерт Светомир Минчев 044/611110
190 Гл. експерт Койчо Коев 044/611384
191 Главен Експерт Даниела Петкова 044/611384
192 Гл. специалист Ангелина Атанасова 044/611232
ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОП)
193 Директор ОП "Озеленяване гробищни паркове" Веселина Казакова 044/611381
194 Счетоводител ОП "Озеленяване гробищни паркове" Сребрина Чолакова 044/611381
195 Директор НА ОП "Градска мобилност" Димитър Пантелеев 044/663081; 044/611392
196 Директор на "Общински пазари" Жанета Стойчева 044/624055
197 Директор "Земеделие, гори и водни ресурси" Даниела Йорданова 044/663161
198 Директор "Пътнически превози" Енчо Петров 044/625334
199 Директор "Общинска охрана и СОТ" Петко Чолаков 044/611397
200 Управител ОП "Обреден комплекс" Георги Киров 044/662306

Общински съвет

Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия Телефонен номер Имейл
1 Председател на общински Съвет Димитър Митев 044/662 634; 044/611 104 obsavet@sliven.bg

Населени места

Структура Населено място Мобилен телефон Стационарен телефон Име и фамилия
1 Кметско
наместничество
Биково 0896788891 04557/2211 Гергана Калчева
2 Кметско
наместничество
Бинкос 0896788897 04513/2311 Минко Банков
3 Кметство Блатец 0896788973 04512/2011 Красимир Динев
4 Кметско
наместничество
Божевци 0878018811 04552/2216 Дияна Драганова
5 Кметско
наместничество
Бозаджии 0896788890 04516/2368 Яна Петрова
6 Кметство Бяла 0896788925 04551/2011 Ана Маринова
7 Кметско
наместничество
Въглен 0896788922 04551/2157 Ахмед Якубов
8 Кметство Гавраилово 0896788893 04513/2011 Димитър Андреев
9 Кметство Гергевец 0897859200 04519/2332 Никола Кънев
10 Кметство Глуфишево 0879599043 04519/2080 Георги Кънев
11 Кметство Глушник 0896788974 04512/2833 Димитър Петков
12 Кметско
наместничество
Голямо Чочовени 0896788899 04513/2131 Янко Узунов
13 Кметство Горно Александрово 0896788977 04554/2001 Петър Костадинов
14 Кметство Градско 0879599148 04551/2772 Мурад Караманов
15 Кметство Драгоданово 0877599187 04512/2071 Станчо Станчев
16 Кметство Желю Войвода 0896788916 04510/2011 Стоян Генов
17 Кметско
наместничество
Зайчари 0896788970 04552/2473 Росица Яйцарова
18 Кметство Злати Войвода 0896788904 04511/2845 Стоян Тенев
19 Кметско
наместничество
Изгрев 0896788858 04552/2280 Хасан Мехмедов
20 Кметско
наместничество
Ичера 0894499690 04517/2211 Иванка Кортезова
21 Кметство Калояново 0879599129 04518/2190 Танчо Петров
22 Кметство Камен 0896788917 04510/2048 Николай Панайотов
23 Кметство гр. Кермен 0896788884 04516/2277 Живко Жечев
24 Кметство Ковачите 0879599122 04511/2811 Атанас Гурков
25 Кметство Крушаре 0894442805 04514/2011 Димо Станков
26 Кметско
наместничество
Малко Чочовени 0896788895 04513/2001 Михаил Георгиев
27 Кметство Мечкарево 0896788910 04519/2779 Георги Стоянов
28 Кметство Младово 0879821202 04516/2273 Димка Славова
29 Кметско
наместничество
Николаево 0896788886 04516/2164 Данка Кънева
30 Кметство Новачево 0896788921 04551/2711 Редви Ходжев
31 Кметско
наместничество
Панаретовци 0879599036 04519/2081 Станимир Василев
32 Кметско
наместничество
Раково 0896788864 04553/2211 Ирина Платиева
33 Кметство Самуилово 0879599001 04519/2011 Красимир Кръстев
34 Кметство Селиминово 0896788900 04513/2193 Тодор Тодоров
35 Кметско
наместничество
Скобелево 0879598983 04516/2366 Стефко Пенев
36 Кметство Сотиря 0879405431 04556/2011 Димитър Андонов
37 Кметско
наместничество
Средорек 0896788969 04552/2029 Айнур Салиева
38 Кметство Стара Река 0876788934 04552/2266 Николай Стефанов
39 Кметско
наместничество
Старо Село 0896788901 04511/2841 Теодора Стоянова
40 Кметско
наместничество
Струпец 0896788894 04513/2204 Тодор Тодоров
41 Кметство Тополчане 0886169959 04518/2001 Петър Илиев
42 Кметство Трапоклово 0879599058 04554/2011 Кирил Киров
43 Кметство Чинтулово 0896788978 04513/2141 Иван Щилиянов
44 Кметство Чокоба 0876348390 04514/2511 Руси Ненчев
Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен