Телефонен указател

Бързи връзки

Указател на Община Сливен

Указател на общински Съвет Сливен

Указател на населените места в община Сливен

Учебни заведения

Детски градини


Община Сливен

Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия Телефонен номер Имейл
1 Централа 044/611100
- Електронна централа 044/699170
2 Кмет на община Стефан Радев 044/611106 kmet@sliven.bg
3 Зам.-кмет на община ФОИ Румен Иванов 044/611103 rivanov@sliven.bg
4 Зам.-кмет на община УТС Камен Костов 044/611376 kkostov@sliven.bg
5 Зам.-кмет на община ХД Пепа Димитрова-Чиликова 044/611102 zamkmet_sd@sliven.bg
6 Зам.-кмет на община ИР Стоян Марков 044/611232 smarkov@sliven.bg
7 Секретар на община Валя Радева 044/611215 sekretar@sliven.bg
8 Гл. архитект Виктор Дойчинов 044/611351; 0896788816 vdoychinov@sliven.bg
9 Секретар МКБППМН Лилия Радева 044/611154; 0896788857 lradeva@sliven.bg
10 Секретар на МКБТХ Владимир Друмев 044/611336; 0885532671 sliven@antitraffic.government.bg
Отдел "Вътрешен одит"
11 Началник отдел Нина Димитрова 044/611220; 0879968575 ndimitrova@sliven.bg
12 Гл. вътрешен одитор Пенка Пенева-Миронска 044/611237
13 Гл. вътрешен одитор Милена Киманова-Иванова 044/611237
Отдел "Предварителен контрол"
14 Началник отдел Милена Чиракова 044/611210; 0894455561 mchirakova@sliven.bg
15 Фин. контрольор Росица Бохосян 044/611210
16 Фин. контрольор Ваня Бонева-Рашкова 044/611210
17 Фин. контрольор Радко Маринов 044/611212
І. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Правна"
18 Директор
Отдел "Правно-нормативно обслужване"
19 Началник отдел Александрина Радкова-Кънева 044/611118; 0879599104 aradkova@sliven.bg
20 Гл. юрисконсулт Михаела Стойчева 044/611109
21 Гл. юрисконсулт Елеонора Мавродиева 044/611117
22 Гл. експерт Мария Димитрова 044/611117
23 Юрисконсулт Николай Ценков 044/611117
24 Юрисконсулт Мария Михайлова 044/611117
Отдел "Обществени поръчки"
25 Началник отдел Гинка Димитрова-Тужарова 044/611127; 0894458885 gtuzharova@sliven.bg
26 Ст. експерт Виолета Николова 044/611372
Дирекция "Административно-информационно обслужване"
27 Директор
Отдел "Информационно осигуряване" (ИТ)
28 Началник отдел Валентин Георгиев 044/611207; 0896788837 vgeorgiev@sliven.bg
29 Гл. експерт Добромир Атанасов 044/611207
30 Ст. експерт Георги Торлаков 044/611207
31 Ст. експерт Ралена Куткарска 044/611207 rkutkarska@sliven.bg
Отдел "Административно обслужване и ЦАО"
32 Началник отдел Борислава Забунова 044/611216; 0893410804 bzabunova@sliven.bg
33 Гл. експерт Таня Балабанова 044/611165 tbalabanova@sliven.bg
34 Ст. специалист Деница Петрова-Иванова 044/611159
35 Гл. специалист Събина Георгиева 044/611159
36 Ст. експерт Ана Булгарова 044/611158
37 Ст. специалист Виолета Великова 044/611157
38 Ст. експерт Елизабет Кендерян 044/611160
39 Гл. специалист ПМС Пенка Цонева 044/611160
40 Гл. специалист Ваня Стоянова 044/611161
41 Мл. експерт Маргарита Стайкова 044/611161
42 Гл. специалист Доника Сиромахова 044/611161
43 Гл. специалист Деница Иванова 044/611159
44 Ст. специалист Атанаска Тодорова 044/611161
ЦАО "Надежда"
45 Гл. експерт Милена Ангелова 044/662131
46 Гл. специалист Петя Банчева 044/662131
ЦАО "Речица"
47 Ст. експерт Христина Царухова-Блецова 044/670136
48 Мл. експерт Катя Попова 044/670136
ЦАО "Дебела кория"
49 Ст. експерт Николай Колев 044/667511
Отдел "Техническо осигуряване и обслужване на администрацията"
50 Началник отдел Стефан Стефанов 044/611226; 0896788889 sstefanov@sliven.bg
51 Гл. експерт Гено Генов 044/663053
52 Гл. специалист Георги Георгиев 044/611229
Отдел "Обслужване на общинския съвет"
53 Началник отдел Стефка Туджарова 044/611101; 0893665941 studjarova@sliven.bg
54 Ст. експерт Ганка Петрова 044/611101
55 Ст. експерт Надя Митева 044/611120
56 Гл. специалист Цветелина Тачева 044/611104
Дирекция "Счетоводство и контрол"
57 Директор Таня Бояджиева 044/611209; 0896788833 tboyadjieva@sliven.bg
Отдел "Счетоводство"
58 Началник отдел Донка Вълкова 044/611208; 0893665987 dpetrova@sliven.bg
59
60 Гл. експерт Велина Дунчева 044/611201
61 Гл. експерт Мария Петрова 044/611213
62 Гл. експерт Марияна Таргова 044/611213
63 Гл. експерт Красимир Колев 044/611234
64 Ст. експерт Галина Петрова 044/611234
65 Ст. експерт Звезделина Димитрова 044/611236
66 Гл. специалист Иванка Огнянова 044/611236
67 Гл. специалист Марийка Динева 044/611235
68 Гл. специалист Дочка Георгиева 044/611233
Отдел "Методология и контрол"
69 Началник отдел Янка Илиева 044/611201; 0894458887 yilieva@sliven.bg
70 - 044/611201
71 Ст. експерт Донка Братанова 044/611204
72 Ст. експерт Петя Симеонова 044/611204
САМОСТОЯТЕЛНИ ОТДЕЛИ
Отдел "Бюджет"
73 Началник отдел Диян Донев 044/611202; 0896788850 ddonev@sliven.bg
74 Гл. експерт Диана Иванова 044/611203
75 Гл. експерт Николай Мавродиев 044/611206
76 Гл. експерт Веселина Атанасова 044/611206
77 Гл. експерт Николина Ловчалиева 044/611203
Отдел "Човешки ресурси"
78 Началник отдел Веселин Дяков 044/611121; 0896788835 vdyakov@sliven.bg
79 Гл. експерт Вера Узунова 044/611215
80 Ст. експерт Анастасия Петкова 044/611125
81 Гл. специалист Кина Стоянова 044/611125
Отдел "Сигурност и управление при кризи"
82 Гл. експерт Снежана Кънева 044/611218
83 Гл. експерт Пламен Лаков 044/611217
84 Гл. експерт Евгений Митев 044/611321
85 Ст. експерт Доника Радева 044/611321
ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Местни данъци и такси"
86 Централа МДТ 044/611141
87 Директор Мария Кънева 044/622924; 0879599133 mkaneva@sliven.bg
Отдел "Отчитане на приходи и разходи и обслужване на данъкоплатци"
88 Началник отдел Веселин Стойков 0894458853 vstoykov@sliven.bg
Отдел "Контрол по събиране на местните данъци и такси"
89 Началник отдел Женя Хайдутова 044/622213; 0886582804 zhaidutova@sliven.bg
90 Гл. експерт Антония Очкова 044/622924
Дирекция "Устройство на територията"
91 Директор Красимир Хаджиминов 044/611354; 0896788814 khadjiminov@sliven.bg
Отдел "Териториално устройство и архитектура"
92 Началник отдел Лора Йовчева 044/611352; 0896788813 ljovcheva@sliven.bg
93 Гл. експерт Румянка Спирова 044/611385
94 Гл. специалист Мария Аврамова 044/611356
95 Гл. специалист Цонка Бурлакова-Христова 044/611366
96 Гл. специалист Веселина Иванова 044/611365
97 Гл. специалист Славка Белберска 044/611366
98 Гл. специалист Донка Боярова 044/611252
99 Гл. специалист Надежда Дикова 044/611365
100 Гл. специалист Любен Генов 044/611368
101 Гл. специалист Иван Иванов 044/611368
102 Гл. специалист Лиляна Андреева 044/611356
103 Гл. специалист Светлана Николова 044/611369
104 Гл. специалист Таня Йорданова 044/611356
Отдел "Кадастър и регулация"
105 Началник отдел Яна Ангелова 044/611353; 0896788815 yangelova@sliven.bg
106 Гл. експерт Нели Стоянова 044/611358
107 Ст. експерт Таня Фарашева 044/611355
108 Гл. специалист Йорданка Николова 044/611357
109 Гл. специалист Илия Илиев 044/611355
110 Гл. специалист Антоанета Бозова 044/611367
111 Гл. специалист Таня Тенева 044/611359
112 Гл. специалист Радостина Банкова 044/611358
113 Гл. специалист Бонка Атанасова 044/611385
Дирекция "Общинска инфраструктура"
114 Директор Милко Харалампиев 044/611360; 0896788965 mharalampiev@sliven.bg
115 Гл. експерт Светла Кабадозова 044/611361
116 Гл. експерт Велико Балабанов 044/611361
117 Гл. експерт Костадин Костадинов 044/611361
118 Гл. експерт Нина Узунова 044/611363
119 Гл. експерт Калин Минчев 044/611362
120 Гл. експерт Галя Георгиева 044/611362
121 Ст. експерт Варадин Михайлов 044/611362
122 Гл. експерт Анета Павлова 044/611363
123 Мл. експерт Веселина Сивова 044/611363
124 Гл. експерт Красимир Фичев 044/611373
125 Гл. специалист Димитринка Маринова 044/611364
126 Мл. експерт Милко Милков 044/611373
127
Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността"
128 Директор
129 Ст. експерт Светла Бунчева 044/611102
Образование
130 Гл. експерт Ивелина Илиева 044/611319
131 Гл. експерт Марияна Добрева 044/611319
132 Гл. експерт

Ивелина Илиева

Марияна Добрева

044/611320
Култура
133 Гл. експерт Дора Чанева 044/611221
134 Гл. експерт Десислава Куртова 044/611221
135 Ст. експерт Румяна Атанасова 044/611222
Връзки с обществеността
136 Гл. експерт Светлана Димитрова 044/611107 press@sliven.bg
137 Ст. специалист Пламена Ангелова 044/611112
138 Ст. експерт Мая Янушева 044/611112
Дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт"
139 Гл. експерт Здравка Катилеева 044/611122
140 Гл. експерт Мая Петрова 044/611122
141 Ст. експерт Таня Димитрова 044/611124
142 Ст. експерт Светослава Бонева-Иванова 044/611124
143
144 Гл. експерт Силвия Никова 044/611307
145 Гл. експерт Дилян Стойков 044/611313
146 Ст. експерт Йовка Парушева 044/611330
147 Гл. специалист Соня Ношкова 044/611330
148 Ст. експерт Донка Иванова 044/611312
САМОСТОЯТЕЛНИ ОТДЕЛИ
Отдел "Общинска икономика и защита на потребителя"
149 Началник отдел Гергана Савова 044/611116; 0896788826 gsavova@sliven.bg
150 Гл. експерт Стефка Манолова 044/611115
151 Гл. експерт Дарина Димитрова 044/611114
152 Гл. експерт Мария Гинчева 044/611103
153 044/611111
154 Ст. експерт Георги Георгиев 044/611111
155 Гл. инспектор Соня Тодорова 044/611113
156
Отдел "Екология"
157 Началник отдел Николай Бакърджиев 044/611261; 0896788871 nbakardjiev@sliven.bg
158 Гл. експерт Емилия Кючукова 044/611140
159 Гл. експерт Деница Данчева 044/611262
160 Ст. експерт Мария Диловска 044/611262
161 Ст. експерт Захарина Гомилева 044/611262
162 Мл. експерт Снежана Калинова 044/611262
163 Специалист Елена Йовчева 044/611262
Отдел "Строителен контрол"
164 Началник отдел
165 Гл. специалист Росица Топалова 044/611376
166 Специалист Дияна Гагаузова-Стефанова 044/611382
167 Гл. специалист Кристина Гагова-Пенева 044/611382
168 Гл. специалист Стоян Стоянов 044/611382
Отдел "Общинска собственост"
169 Началник отдел Камелия Симеонова 044/611259; 0896788811 ksimeonova@sliven.bg
170 Ст. експерт Светла Стойчева 044/611258
171 Гл. експерт Веселин Мушков 044/611260
172 Гл. експерт Велислава Митрева 044/611256
173 Мл. специалист Таня Йорданова 044/611257
174 Гл. експерт Георги Георгиев 044/611256
175 Ст. експерт Христина Иванова 044/611257
176 Гл. специалист Славка Тодорова 044/611256
177 Мл. експерт Божидара Гайдаджиева 044/611256
Отдел "Гражданска регистрация"
178 Началник отдел Иванка Друмева 044/611251
179 Ст. експерт Гергана Гърмилова 044/611251
180 Ст. експерт Александра Василева 044/611251
181 Мл. експерт Галина Тодорова 044/611251
182 Мл. експерт Вяра Станева 044/611251
183 Гл. експерт Миглена Иванова 044/611265
184 Ст. експерт Таня Николова 044/611266
185 Гл. специалист Зюлфие Русева 044/611266
186
187 Гл. специалист Ваня Рундева 044/611266
Отдел "Общинско развитие, проекти и програми"
188 Началник отдел Митка Крълева-Станчева 044/611224; 0899198991 mkraleva@sliven.bg
189 Гл. експерт Мая Чернинкова 044/611224
190 Гл. експерт Христо Георгиев 044/611311
191 Гл. експерт Габриела Манчева-Симеонова 044/611310
192 Ст. експерт Мария Грозданова-Мравова 044/611129
193 Ст. експерт Нели Демирева 044/611129
194 Гл. експерт Катя Тенева 044/611123
195 Ст. експерт Ирина Георгиева 044/611384
Отдел "Международно сътрудничество и инвестиции"
196 Началник отдел Мария Паспалджиева 044/611253 mpaspaldzhieva@sliven.bg
197 Гл. експерт Светомир Минчев 044/611110
198 Гл. експерт Красимир Маринов 044/611384
199 Гл. специалист Ангелина Атанасова 044/611232
200 Мл. експерт Валя Христозова 044/611384
201
ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОП)
202 Директор на ОП "Озеленяване гробищни паркове" Веселина Казакова 044/611381
203 Счетоводител ОП "Озеленяване гробищни паркове" Сребрина Чолакова 044/611381
204 Гробищен парк "Ново гробище" 044/667760
205 Директор на ОП "Градска мобилност" Димитър Пантелеев 044/663081; 044/611392
206 Директор на ОП "Общински пазари" Жанета Стойчева 044/624055
207 Директор на ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" Даниела Йорданова 044/663161
208 Директор на "Пътнически превози" Енчо Петров 044/625334
209 Директор на "Общинска охрана и СОТ" Петко Чолаков 044/611397
210 Управител на "Обреден комплекс" Георги Киров 044/662306

Общински съвет

Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия Телефонен номер Имейл
1 Председател на общински Съвет Димитър Митев 044/662 634; 044/611 104 obsavet@sliven.bg

Населени места

Структура Населено място Мобилен телефон Стационарен телефон Имейл Име и фамилия
1 Кметство Биково 0896788891 04557/2211 kmetstvobikovo@abv.bg Антон Господинов
2 Кметство Бинкос 0896788897 04513/2311 kmet_binkos@abv.bg Минко Банков
3 Кметство Блатец 0896788973 04512/2011 kmetstvo_blatec@abv.bg Красимир Динев
4 Кметство Божевци 0878018811 04552/2216 dianapetrova71@abv.bg Дияна Драганова
5 Кметско
наместничество
Бозаджии 0896788890 04516/2368 bozadjii@abv.bg Яна Петрова
6 Кметство Бяла 0896788925 04551/2011 kmetstvobyala@abv.bg Добрин Добрев
7 Кметско
наместничество
Въглен 0896788922 04551/2157 kmetstvovaglen@abv.bg Ахмед Якубов
8 Кметство Гавраилово 0879900891 04513/2011 kmet_gavrailovo@abv.bg Теньо Божеков
9 Кметство Гергевец 0897859200 04519/2332 kmetstvogergevec@abv.bg Никола Кънев
10 Кметство Глуфишево 0879599043 04519/2080 kmetstvo-glufishevo@abv.bg Георги Кънев
11 Кметство Глушник 0896788974 04512/2833 kmetstvo_glushnik@abv.bg Димитър Петков
12 Кметство Голямо Чочовени 0879599039 04513/2131 kmet.g.chochoveni@abv.bg Екатерина Христова
13 Кметство Горно Александрово 0896788977 04554/2001 petar_kostadinov@abv.bg Петър Костадинов
14 Кметство Градско 0879599148 04551/2771 kmetsvo-gradsko@abv.bg Ведат Мустанов
15 Кметство Драгоданово 0877599187 04512/2071 kmetstvo.dragodanovo@abv.bg Тодор Хайдутов
16 Кметство Желю Войвода 0896788916 04510/2011 gvkmetstvo@abv.bg Стоян Генов
17 Кметско
наместничество
Зайчари 0896788970 04552/2473 ryaitsarova@sliven.bg Росица Яйцарова
18 Кметство Злати Войвода 0879599047 04511/2845 kmetstvo_zlati_voivoda@abv.bg Златомира Стоянова
19 Кметско
наместничество
Изгрев 0896788858 04552/2280 kmetstvo_izgrevsl@abv.bg Хасан Мехмедов
20 Кметско
наместничество
Ичера 0894499690 04517/2211 kmetstvo_ichera@abv.bg Иванка Кортезова
21 Кметство Калояново 0879599129 04518/2190 kmetstvo_kaloyanovo@abv.bg Танчо Петров
22 Кметство Камен 0896788917 04510/2048 kmetstvo.kamen2@gmail.com Николай Панайотов
23 Кметство гр. Кермен 0896788884 04516/2277 kmetkermen@abv.bg Живко Жечев
24 Кметство Ковачите 0879599122 04511/2811 kmetstvokovachite@abv.bg Атанас Гурков
25 Кметство Крушаре 0894442805 04514/2011 kmetstvo_krushare@abv.bg Димо Станков
26 Кметство Малко Чочовени 0896788895 04513/2001 kmetstvo_malko_chochoveni@abv.bg Светлин Стоянов
27 Кметство Мечкарево 0896788910 04519/2779 km_me4karevo@abv.bg Георги Стоянов
28 Кметство Младово 0879821202 04516/2273 kmetstvo_mladovo@abv.bg Димка Славова
29 Кметство Николаево 0896788886 04516/2164 nikolaevo_sl@abv.bg Данка Кънева
30 Кметство Новачево 0896788921 04551/2711 kaimet_59@abv.bg Редви Ходжев
31 Кметство Панаретовци 0879838282 04519/2081 kmetstvo.panaretovtsi@abv.bg Даниел Илиев
32 Кметско
наместничество
Раково 0896788864 04553/2211 kmetstvo_rakovo@abv.bg Ирина Платиева
33 Кметство Самуилово 0879599001 04519/2011 kmetstvo_samyilovo@abv.bg Красимир Кръстев
34 Кметство Селиминово 0896788900 04513/2193 ebsseliminovo@abv.bg Тодор Тодоров
35 Кметство Скобелево 0879598995 04516/2366 kmetstvo_skobelevo_sl@abv.bg Стелли Стефанова
36 Кметство Сотиря 0879405431 04556/2011 kmetstvo_sotiria@abv.bg Димитър Андонов
37 Кметство Средорек 0896788969 04552/2029 kmetstvo_sredorek@abv.bg Айнур Салиева
38 Кметство Стара Река 0876788934 04552/2266 kmetstvo_st.reka@abv.bg Николай Стефанов
39 Кметство Старо Село 0896788901 04511/2841 kmetstvostaroselo@abv.bg Теодора Стоянова
40 Кметство Струпец 0896788894 04513/2204 kmetstvostrupets@gmail.com Тодор Тодоров
41 Кметство Тополчане 0878215858 04518/2001 kmetstvos.topolchane@abv.bg Валентин Вълев
42 Кметство Трапоклово 0879599058 04554/2011 selotrapoklovo@abv.bg Кирил Киров
43 Кметство Чинтулово 0896788978 04513/2141 kmetstvo141@abv.bg Иван Щилиянов
44 Кметство Чокоба 0876348390 04514/2511 kmetstvo.chokoba@abv.bg Руси Ненчев
Достъпност