Общ устройствен план

Проект за изменение на общ устройствен план на Община Сливен за обхвата на ПИ 027002 и 027003, местност „Воденицата“, землище с. Панаретовци, общ. Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 21 април 2020 г., 16:15:22, размер на файла: 1.72MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 21 април 2020 г., 16:15:27, размер на файла: 611.19kB ]


Проект за изменение на Oбщ устройствен план на Oбщина Сливен за обхвата на масиви 10, 11, 12, 13, и 14, местност „Горен Караджаз“, землище с. Селиминово, общ. Сливен

ИОУП
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 16:46:30, размер на файла: 6.32MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 16:46:34, размер на файла: 1.24MB ]

Обявление за обществено обсъждане на ИОУПО
[ Дата на публикуване: 05 август 2020 г., 14:31:28, размер на файла: 209.19kB ]


Проект за изменение на Oбщ устройствен план на Oбщина Сливен за обхвата на ПИ 67338.76.15, местност „Сливенски Кър“, землище гр. Сливен

ИОУП
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 16:14:40, размер на файла: 1.45MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 16:16:49, размер на файла: 1.24MB ]

Обявление за обществено обсъждане на ИОУПО
[ Дата на публикуване: 05 август 2020 г., 14:31:48, размер на файла: 209.19kB ]


Изменение на Общ устройствен план на Община Сливен за обхвата на ПИ 67338.828.10 и 67338.828.26, местност „Къра“ и ПИ 67338.828.27, 67338.828.7 и 67338.828.25, местност „Речичински път“, землище гр. Сливен

ИОУП
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 15:53:15, размер на файла: 1.93MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 15:54:22, размер на файла: 1.29MB ]

Решение № 291/30.07.2020 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 21 август 2020 г., 15:50:51, размер на файла: 289.06kB ]


Изменение на Общ устройствен план на град Сливен за части от гр.Сливен – кв.“Дружба“/УПИ І, кв.646/, кв.“Ново село-изток“, кв.“Асеновец“ и парк „Юнак“

Решение № 253/25.06.2020 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 11:42:25, размер на файла: 338.84kB ]

ИОУП на кв. "Асеновец"
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 11:42:31, размер на файла: 4.82MB ]

ИОУП на кв.Дружба-кв.646
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 11:42:59, размер на файла: 1.19MB ]

ИОУП на кв. "Ново село"-изток
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 11:43:07, размер на файла: 544.66kB ]

ИОУП парк "Юнак"
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 11:43:17, размер на файла: 729.09kB ]


Окончателен проект на Общ устройствен план на град Сливен, селищно образувание "Изгрев" и селищно образувание "Селището", землище гр. Сливен

Общ устройствен план на гр. Сливен, селищно образувание "Изгрев" и селищно образувание "Селището", землище гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2014 г., 10:14:55 ч., размер на файла: 2.92MB ]


Окончателен проект на Общ устройствен план на община Сливен и Доклад за Екологична оценка на ОУП на община Сливен

Решение № 1509/21.03.2019г. на Общински съвет-Сливен, публикувано в Държавен вестник, бр.35/30.04.2019г.
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 10:25:53, размер на файла: 268.51kB ]

Графични материали към окончателния проект на ОУП на община Сливен

1 Опорен план на община Сливен, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:06:50, размер на файла: 10.58MB ]
1.1 Опорен план на община Сливен, М 1:25 000 – част1
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:07:36, размер на файла: 17.29MB ]
1.2 Опорен план на община Сливен, М 1:25 000 – част2
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:08:57, размер на файла: 15.85MB ]
1.3 Опорен план на община Сливен, М 1:25 000 – част3
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:09:35, размер на файла: 12.37MB ]
2 Опорен план по вид собственост, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:10:59, размер на файла: 8.27MB ]

3 Инженерно-геоложка карта, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:02:08, размер на файла: 5.96MB ]

4 Действащи подробни устройствени планове, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:17:15, размер на файла: 6.23MB ]

5 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:10, размер на файла: 11.02MB ]
5.1 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:25 000 – част1
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:18, размер на файла: 17.51MB ]
5.2 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:25 000 – част2
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:25, размер на файла: 17.13MB ]
5.3 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:25 000 – част3
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:33, размер на файла: 13.40MB ]

6 Пространствена структура и селищна мрежа, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:26:07, размер на файла: 4.55MB ]

7 Обществено обслужване, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:28:38, размер на файла: 6.26MB ]

8 Главни туристически зони и основни туристически маршрути, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:28:46, размер на файла: 4.30MB ]

9 Недвижими културни ценности, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:33:19, размер на файла: 8.51MB ]
9.1 Недвижими културни ценности. Детайл град Сливен, М 1: 5000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:33:27, размер на файла: 8.44MB ]
9.2 Недвижими културни ценности. Детайла село Ичера, М 1: 1000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:33:33, размер на файла: 5.41MB ]

10 Зелена система, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:38:01, размер на файла: 10.52MB ]

11 Комуникационно-транспортна система, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:38:25, размер на файла: 5.82MB ]

12 Електроснабдяване, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:38:50, размер на файла: 4.49MB ]

13 Газоснабдяване, М 1: 50 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:39:09, размер на файла: 5.35MB ]

14 Водоснабдяване и канализация, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:39:34, размер на файла: 5.77MB ]

15 Телекомуникации. Електронни съобщения, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:39:52, размер на файла: 4.08MB ]

16 Схема за превенция от природни бедствия, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:40:11, размер на файла: 7.74MB ]

Текстови материали към окончателния проект на ОУП на община Сливен

Диагноза
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:00, размер на файла: 10.49MB ]
Прогноза
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:10, размер на файла: 1.49MB ]
Правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:17, размер на файла: 748.34kB ]

Доклад за Екологична оценка на ОУП на Община Сливен

Доклад за Екологична оценка на ОУП на община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:48, размер на файла: 3.02MB ]

Достъпност