Шум

Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. В границите на Община Сливен се различават промишлен (производствен), транспортен, битов шум и шум от строителни дейности. В зависимост от характера (постоянен, периодично повтарящ се, прекъснат), честотния спектър и интензивността на шума, а така също и продължителността на експозиция, въздействието му е по-малко или повече вредно.

Съгласно Закона за зашита от шума в околната среда, за агломерации с над 100 000 жители по настоящ адрес се разработват стратегически карти за шум и план за действия към тях. Община Сливен не попада към тази категория, с което е уведомена писмено от МОСВ.

Ежегодно РЗИ - Сливен извършва измервания на нивото на шума предизвикан от транспорта. На територията на града има 20 пункта. Мониторинга се извършва по показател L – дневно ниво на шума, определящ дискомфорта през дневния период на денонощието (7.00 – 19.00 ч.)

Информация за шумовото натоварване на територията на гр. Сливен може да види в подробен доклад на интернет страницата на РЗИ Сливен: http://rzi-sliven.org/analizi/

Гранични стойности на показателите на шум в околната среда

Гранични стойности на показателите – дневно ниво (Lден), вечерно ниво (Lвечер) и нощно ниво (Lнощ) на шум в околната среда съгласно Приложение № 2 на Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. Бр.58/2006 г.)

Таблица №1

Граничните стойности на нивата на шума в помещения на жилищни и обществени сгради
Предназначение на помещенията Еквивалентно ниво на шума, dB (А)
ден вечер нощ
1. Стаи в лечебни заведения и санаториуми, операционни и зали. 30 30 30
2. Жилищни стаи, спални и помещения в детските заведения и общежития, почивни станции, хотелски стаи. 35 35 30
3. Лекарски кабинети в лечебни заведения и санаториуми, зали за конференции, зрителни зали на театри и кинозали. 40 40 35
4. Класни стаи и аудитории в учебни заведения за научноизследователска дейност, читални. 40 40 40
5. Работни помещения в административни сгради. 50 50 50
6. Кафе-сладкарници, столове, фоайета на театри и кинозали, клубове, бръснаро-фризьорски и козметични салони, ресторанти. 55 55 55
7. Търговски зали на магазини, зали за пътници в гари. 60 60 60

Забележки:

  1. При въздействие на тонален или импулсен шум поправката е – 5 dB(A) и се отнася за помещенията от т.1 до т.5 от Таблица 1.
  2. Тонален шум е този, при който се чува звук с определена честота (тон).
  3. Импулсен е този шум, който се възприема като отделни удари и се състои от един или няколко импулса на звуковата енергия, като продължителността на всеки импулс е по-малка от 1s.

Таблица №2

Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони и урбанизираните територии и извън тях
Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях Еквивалентно ниво на шума, dB (А)
ден вечер нощ
1. Жилищни зони и територии. 55 50 45
2. Централни градски части. 60 55 50
3. Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик. 60 55 50
4. Територии, подложени на въздействието на релсов железопътен и трамваен транспорт. 65 60 55
5. Територии, подложени на въздействието на авиационен шум. 65 65 55
6. Производствено-складови територии и зони. 70 70 70
7. Зони за обществен и индивидуален отдих. 45 40 35
8. Зони за лечебни заведения и санаториуми. 45 35 35
9. Зони за научноизследователска и учебна дейност. 45 40 35
10. Тихи зони извън агломерациите. 40 35 35

Забележка:

Граничната стойност на максималното ниво на шума при прелитане на летателно средство над определена територия е 85 dB(A).

Достъпност