Минерални води

Регистри

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води
[ Дата на публикуване: 16 ноември 2020 г., 10:14:36, размер на файла: 226.71kB ]

Регистър на съоръженията за минерални води
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 10:17:22, размер на файла: 212.72kB ]


Балнеологична оценка на минералните води от находище "Сливенски Минерални Бани"

Експертна балнеологична оценка на минерална вода от сондажи 2 и 3, захранващи чешма за обществено ползване [ Размер на файла: 228.50kB ]

Балнеологична оценка на минерална вода от сондаж 22 [ Размер на файла: 399.78kB ]


Образци към Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на образци на заявления за издаване на разрешителни по Закона за водите (ЗВ)

Приложение № 27

Приложение № 28

Приложение № 31

Приложение № 32

Още образци на заявления, можете да изтеглите от тук: https://www.moew.government.bg/bg/vodi/administrativni-uslugi/obrazci-na-zayavleniya-za-izdavane-na-razreshitelni/


Информация за титулярите на разрешителни за водовземане от минерална вода

Община Сливен информира титулярите на разрешителни за водовземане от минерална вода, че с изменения в чл.194б от Закона за водите, публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., титулярите сами определят и декларират дължимите такси, които следва да заплатят до 15 февруари 2023 година.
Отпада задължението на кмета на Община Сливен да уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса. Срокът за подаване на декларациите изтича на 31 януари 2023 г.

Образци

Декларация водовземане
[ Дата на публикуване: 08 януари 2019 г., 08:59:37, размер на файла: 64.50kB ]

Образец - Доклад по чл. 48
[ Дата на публикуване: 08 януари 2019 г., 08:59:59, размер на файла: 49.50kB ]

Дневник за данни от измерванията на водно ниво и добитите количества
[ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 13:08:42, размер на файла: 12.43kB ]

Достъпност