Вътрешни нормативни документи

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор в изпълнение на ЗДОИ в общинска администрация Сливен

Вътрешни правила за дейността на РГ

Вътрешни правила за деловодна дейност и документооборота в Община Сливен

Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги, работа с електронни документи, подписани с универсален/квалифициран електронен подпис и/или вътрешноведомствен електронен подпис и достъп до средата за междурегистров обмен (Regix) в Община Сливен

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община Сливен

Управление на исканията от субекти на лични данни в Община Сливен

Достъпност