Вътрешни нормативни документи

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор в изпълнение на ЗДОИ в общинска администрация Сливен

Вътрешни правила за деловодна дейност и документооборота в Община Сливен

Вътрешни правила за дейността на РГ

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен